National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 98 Results for author:"毛澤東, 1893-1976"
Sort by:
 
 
Lun wen yi wen ti / Mao Zedong zhu
論文藝問題 / 毛澤東著
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛澤東, 1893-1976
[Xianggang] : Xin min zhu chu ban she, 1947
[香港] : 新民主出版社, 1947
 
 
Mao Zedong wei xuan ji : 1957
毛 澤東未選集 : 1957
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛澤東, 1893-1976
Xianggang : You lian yan jiu suo, 1976
香港 : 友聯研究所, 1976
 
 
Xin min zhu zhu yi lun / Mao Zedong zhu
新民主主義論 / 毛澤東著
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛澤東, 1893-1976
[Jinan] : Shandong xin hua shu dian, 1949
[濟南] : 山東新華書店, 1949
 
 
Shi jian lun / Mao Zedong
實踐論 / 毛澤東
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛澤東, 1893-1976
[Beijing] : Mao Zedong xuan ji chu ban wei yuan hui, [1950?]
[北京] : 毛澤東選集出版委員會, [1950?]
BookBook [text, volume]
 
 
Mao zhu xi shi ci mo ji / Mao Zedong
毛主席詩詞墨迹 / 毛澤東
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛澤東, 1893-1976
Beijing : Wen wu chu ban she, 1977
北京 : 文物出版社, 1977
 
 
Jiang ge ming jin xing dao di, yi jiu si jiu nian xin nian xian ci [microform] : Xin hua she she lun
將革命進行到底, 一九四九年新年獻辭 [microform] : 新華社社論
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Mao Zedong lun diao cha yan jiu / Zhongguo Tong ji xue hui Makesi zhu yi tong ji li lun yan jiu zu bian
毛泽东论调查硏究 / 中国统计学会马克思主义统计理论研究组编
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛澤東, 1893-1976
Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 中国统计出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Guan yu jiu zheng dang nei de cuo wu si xiang
關於糾正黨內的錯誤思想
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛澤東, 1893-1976
Xianggang : San lian, 1967
香港 : 三聯, 1967
 
 
Zhongguo gong chan dang hong jun di si jun di jiu ci dai biao da hui jue yi an; 1927 nian 12 yue Min xi Gutian hui yi
中國共產黨紅軍第四軍第九次代表大會決議案; 1927年12月閩西古田會議
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛澤東, 1893-1976
Xianggang, Xin min zhu chu ban she, Minguo 38 [1949]
香港, 新民主出版社, 民國39 [1949]
 
 
Xin min zhu zhu yi lun : Yuan ming "Xin min zhu zhu yi de zheng zhi yu xin min zhu zhu yi de wen hua"
新民主主義論 : 原名"新民主主義的政治與新民主主義的文化"
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛澤東, 1893-1976
[Shanghai] : Xin hua shu dian, 1949
[上海] : 新華書店, 1949
 
 
Kang zhan bi sheng lun / [Mao Zedong zhu] ; He Qichang bian
抗戰必勝論 / [毛澤東著] ; 何其昌編
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛澤東, 1893-1976
[s.l.] : Hua guang chu ban she, Minguo 27 [1938]
[s.l.] : 華光出版社, 民國27 [1938]
 
 
Kang Ri you ji zhan zheng de yi ban wen ti [microform] / Mao Zedong zhu
抗日游撃戰爭的一般問題 [microform] / 毛澤東著
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛澤東, 1893-1976
[China] : Xin hua ri bao guan, Minguo 28 [1939]
[China] : 新華日報馆, 民國28 [1939]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Mao Zedong shou shu gu shi ci xuan / Zhong yang dang an guan bian
毛澤東手書古诗词选 / 中央档案馆编
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛澤東, 1893-1976
Beijing : Wen wu chu ban she : Dang an chu ban she, 1984
北京 : 文物出版社 : 档案出版社, 1984
 
 
Jing ji wen ti yu cai zheng wen ti [microform] / Mao Zedong zhu
經濟問題與財政問題 [microform] / 毛澤東著
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛澤東, 1893-1976
[Linyi] : Shandong xin hua shu dian, 1946
[臨沂] : 山東新華書店, 1946
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Mao Zedong xuan ji : [6 juan] = Selected works of Mao Tse-tung
毛澤東選集 : [6卷] = Selected works of Mao Tse-tung
Uniform title: Works. Selections. 1970
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛澤東, 1893-1976
Washington, D.C. : Center for Chinese Research Materials, Association of Research Libraries, 1970
 
 
Zai Yan'an wen yi zuo tan hui shang de jiang hua / Mao Zedong zhu
在延安文艺座谈会上的讲话 / 毛澤東著
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛澤東, 1893-1976
Beijing : Ren min chu ban she, 1967
北京 : 人民出版社, 1967
 
 
Mao zhu xi guan yu fan po hai dou zheng yu lu
毛主席關於反迫害鬥爭語錄
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛澤東, 1893-1976
Xianggang : San lian shu dian, [1967?]
香港 : 三聯書店, [1967?]
 
 
Mao Zedong xuan ji : 4 juan / Mao Zedong zhu
毛澤東選集 : 4卷 / 毛澤東著
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛澤東, 1893-1976
Beijing : Zhonghua shu ju, 1964
北京 : 中華書局, 1964-
 
 
Xing xing zhi huo, ke yi liao yuan / [zhu zhe Mao Zedong]
星星之火, 可以燎原 / [著者毛澤東]
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛澤東, 1893-1976
Beijing : Ren min chu ban she, 1951
北京 : 人民出版社, 1951
 
 
Xin min zhu zhu yi lun ; Zai Yan'an wen yi zuo tan hui shang de jiang hua ; Guan yu zheng que chu li ren min nei bu mao dun de wen ti ; Zai Zhongguo gong chan dang quan guo...
新民主主义论 ; 在延安文艺座談会上的讲话 ; 关于正确处理人民內部矛盾的问题 ; 在中国共产党全国宣传工作会议上的讲话 / 毛泽东
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛澤東, 1893-1976
Beijing : Ren min chu ban she, 1966
北京 : 人民出版社, 1966
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.