National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 14 of 14 Results for author:"江晓原, 1955-"
Sort by:
 
 
Xing zhang li xia de Zhongguo ren / Jiang Xiaoyuan zhu
性张力下的中国人 / 江晓原著
by Jiang, Xiaoyuan, 1955-
江晓原, 1955-
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1995
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所经销 1995
 
 
Zhun tan feng yue / Jiang Xiaoyuan, Wang Yifang zhu
准谈风月 / 江晓原, 王一方著
by Jiang, Xiaoyuan, 1955-
江晓原, 1955-
Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she, 2008
上海 : 上海书店出版社, 2008
BookBook [text, volume]
 
 
"Xing" zai gu dai Zhongguo : dui yi zhong wen hua xian xiang de tan suo / Jiang Xiaoyuan zhu
《性》在古代中国 : 对一种文化现象的探索 / 江晓原著
by Jiang, Xiaoyuan, 1955-
江晓原, 1955-
Xi'an : Shanxi ke xue ji shu chu ban she chu ban, fa xing, 1988
西安 : 陕西科学技术出版社出版, 发行, 1988
 
 
Zijin Shan tian wen tai shi gao : Zhongguo tian wen xue xian dai hua ge an = History of Purplemountain Observatory / Jang Xiaoyuan, Wu Yan zhu
紫金山天文台史稿 : 中国天文学现代化个案 = History of Purplemountain Observatory / 江晓原, 吴燕著
by Jiang, Xiaoyuan, 1955-
江晓原, 1955-
Jinan Shi : Shandong jiao yu chu ban she, 2004
济南市 : 山东教育出版社, 2004
 
 
Jiao jie shang de dui hua / Jiang Xiaoyuan zhu
交界上的对话 / 江晓原著
by Jiang, Xiaoyuan, 1955-
江晓原, 1955-
Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 2004
南京 : 江苏人民出版社, 2004
 
 
Yun yu : xing zhang li xia de Zhongguo ren / Jiang Xiaoyuan zhu
云雨 : 性张力下的中国人 / 江晓原著
by Jiang, Xiaoyuan, 1955-
江晓原, 1955-
Shanghai Shi : Dong fang chu ban zhong xin, 2006
上海市 : 東方出版中心, 2006
 
 
Xing zhan xue yu chuan tong wen hua / Jiang Xiaoyuan zhu
星占学与传统文化 / 江晓原著
by Jiang, Xiaoyuan, 1955-
江晓原, 1955-
Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2004
桂林市 : 广西师范大学出版社, 2004
 
 
Zijin Shan tian wen tai shi = Zijinshan tianwentaishi / Jiang Xiaoyuan, Wu Yan zhu
紫金山天文台史 = Zijinshan tianwentaishi / 江晓原, 吴燕著
by Jiang, Xiaoyuan, 1955-
江晓原, 1955-
Baoding Shi : Hebei da xue chu ban she, 2004
保定市 : 河北大学出版社, 2004
 
 
Tian wen xi xue dong jian ji / Jiang Xiaoyuan, Niu Weixing zhu
天文西学东渐集 / 江晓原, 钮卫星著
by Jiang, Xiaoyuan, 1955-
江晓原, 1955-
Shanghai : Shi ji chu ban ji tuan : Shanghai shu dian chu ban she, 2001
上海 : 世纪出版集團 : 上海书店出版社, 2001
 
 
Zhongguo ren de xing shen mi / Jiang Xiaoyuan zhu
中國人的性神秘 / 江晓原著
by Jiang, Xiaoyuan, 1955-
江晓原, 1955-
Taibei : Bo yuan chu ban you xian gong si, Minguo 79 [1990]
台北 : 博遠出版有限公司, 民國79 [1990]
 
 
Xing xue wu zhang / Jiang Xiaoyuan zhu
性学五章 / 江晓原著
by Jiang, Xiaoyuan, 1955-
江晓原, 1955-
Beijing Shi : Hai tun chu ban she, 2013
北京市 : 海豚出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Li shi shang de xing zhan xue / Jiang Xiaoyuan zhu
历史上的星占学 / 江晓原著
by Jiang, Xiaoyuan, 1955-
江晓原, 1955-
Shanghai : Shanghai ke ji jiao yu chu ban she, 1995
上海 : 上海科技教育出版社, 1995
 
 
Xing gan : yi zhong wen hua jie shi = Sex : yi zhong wen hua jie shi / Jiang Xiaoyuan zhu
性感 : 一种文化解释 = Sex : 一种文化解释 / 江晓原著
by Jiang, Xiaoyuan, 1955-
江晓原, 1955-
Haikou Shi : Hainan chu ban she, 2003
海口市 : 海南出版社, 2003
BookBook [text, volume]
 
 
Ke xue wai shi / Jiang Xiaoyuan zhu
科学外史 / 江晓原著
by Jiang, Xiaoyuan, 1955-
江晓原, 1955-
Shanghai Shi : Fu dan da xue chu ban she, 2014
上海市 : 复旦大学出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.