National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 15 of 15 Results for author:汪文
Sort by:
 
 
Dang qian Zhong gong jiao yu gai ge zhi yan jiu / Wang Xuewen zhu
當前中共敎育改革之研究 / 汪文著
by Wang, Xuewen
汪文
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 71 [1982]
臺北市 : 臺灣商務印書, 民國71 [1982]
 
 
Zhongguo jia zu guan nian dui zheng zhi min zhu hua de ying xiang / Wang Wentao zhu
中國家族觀念對政治民主化的影響 / 汪文濤著
by Wang, Wentao
汪文濤
Zhonghua Minguo Taiwan Taibei shi : Zheng zhong shu ju ; Flushing, N.Y., U.S.A. (135-18 Northern Blvd., Flushing 11354) : Meiguo zong jing xiao Hua qiang tu shu gong si, Minguo 75 [1986]
中華民國臺灣臺北市 : 正中書局 ; Flushing, N.Y., U.S.A. (135-18 Northern Blvd., Flushing 11354) : 美國總經銷華強圖書公司, 民國75 [1986]
 
 
Ke ting yu xi : shi er juan / Wang Wenbo zhuan
柯庭餘習 : 十二卷 / 汪文柏撰
by Wang, Wenbo
汪文柏
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Wu cheng dou / Wang Wenfeng
雾城斗 / 汪文风
by Wang, Wenfeng
汪文风
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行. 1981
 
 
Cong "Tong huai Zhou" dao shen Jiang Qing = Cong Tonghuaizhou dao shen Jiangqing / Wang Wenfeng zhu
从 "童怀周" 到审江靑 = Cong Tonghuaizhou dao shen Jiangqing / 汪文风著
by Wang, Wenfeng
汪文风
Beijing : Dang dai Zhongguo chu ban she, 2004
北京 : 当代中国出版社, 2004
 
 
Shi tai pian / Wang Wending xuan bian
世态篇 / 汪文顶选编
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992
上海 : 上海文艺出版社 : 新華書店经销, 1992
 
 
Guo yun pian / Wang Wending xuan bian
国运篇 / 汪文顶选编
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992
上海 : 上海文艺出版社 : 新華書店经销, 1992
 
 
Qi jia Hou Han shu / Wang Wentai ji
七家後漢書 / 汪文臺輯
Uniform title: Hou Han shu
後漢書
Taibei : Wen hai chu ban she, Minguo 61 [1972]
臺北 : 文海出版社, 民國61 [1972]
 
 
Fuyang xian zhi : Zhejiang sheng / Wang Wenbing deng xiu zuan
富陽縣志: 浙江省 / 汪文炳等修纂
Taibei shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 72 [1983]
台北市 : 成文出版社, 民國72 [1983]
 
 
Xiangshan xian zhi xu bian : [16 juan, juan shou 1 juan, juan mo 1 juan] / [Wang Wenbing ... et al. bian zuan]
香山縣志續編 : [16卷, 卷首1卷, 卷末1卷] / [汪文炳 ... et al. 編纂]
[China : s.n.], Minguo Gui hai [1923]
[China : s.n.], 民國癸亥[1923]
 
 
Zhongguo xian dai san wen shi liu jia zong lun / Yu Yuan'gui, Yao Chunshu, Wang Wending
中国现代散文十六家综论 / 俞元桂, 姚春树, 汪文顶
by Yu, Yuan'gui
俞元桂
Shanghai : Hua dong shi fan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1989
上海 : 华东师范大学出版社 : 新华书店上海发行所发行, 19989
 
 
Chong xiu Xiangshan Xian zhi / [Tian Mingyao ; Chen Feng zuan]
重修香山縣志 / [田明曜修 ; 陳灃纂]
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 57 [1968]
台北市 : 臺灣學生書局, 民國57 [1968]
 
 
Zhongguo sheng tai nong ye / zhu bian Guo Shutian ; fu zhu bian Zhang Wenqing, Wang Wenbin
中国生态农业 / 主编郭书田 ; 副主编张文庆, 汪文斌
Beijing : Zhongguo zhan wang chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 中國展望出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Xiangshan xian zhi : [16 juan] / Wang Wenbing, Zhang Zhongbi zong zuan ; Li Shijin xiu
香山縣志 : [16卷] / 汪文炳, 張仲弼總纂 ; 厲式金修
Uniform title: Xiangshan xian zhi xu bian
香山縣志續編
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 56 [1967]
臺北 : 成文出版社, 民國56 [1967]
 
 
Zhongguo gong chan dang yu jing ji te qu / ben juan zhi xing zhu bian Wang Wenqing ; zhi xing fu zhu bian Wang Shuo, Wen Shifang
中国共产党与经济特区 / 本卷执行主编汪文庆 ; 执行副主编王硕, 文世芳
Beijing Shi : Zhong gong dang shi chu ban she, 2014
北京市 : 中共党史出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.