National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 5 of 5 Results for author:沈渭滨
Sort by:
 
 
Shanghai tan. A la Shanghai ren : yi zhong wen hua she hui xue de guan cha / Shen Weibin, Jiang Ming zhu
上海谭 : 阿拉上海人 : 一种文化社会学的观察 / 沈渭滨, 姜鸣著
by Shen, Weibin
沈渭滨
Shanghai : Fudan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1993
上海 : 复旦大学出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1993
 
 
Sun Zhongshan yu xin hai ge ming [electronic resource] / Shen Weibin zhu
孙中山与辛亥革命 [electronic resource] / 沈渭滨著
by Shen, Weibin
沈渭滨
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2011
上海 : 上海人民出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
Hong Ren'gan / Shen Weibin zhu
洪仁玕 / 沈渭滨著
by Shen, Weibin
沈渭滨
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1982
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1982
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo li shi da shi nian biao. Jin dai / Shen Weibin zhu bian
中国历史大事年表. 近代 / 沈渭滨主编
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 1999
上海 : 上海辞书出版社, 1999
 
 
Jin dai Zhongguo ke xue jia / Shen Weibin zhu bian ; Pu Xisheng, Yang Yonggang bian
近代中国科学家 / 沈渭滨主编 ; 蒲溪生, 杨勇刚编
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1988
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所经销, 1988
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.