National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 21 - 40 of 161 Results for author:沈雲龍
Sort by:
 
 
Jin dai shi shi yu ren wu / Shen Yunlong zhu
近代史事與人物 / 沈雲龍著
by Shen, Yunlong
沈雲龍
Taibei : Zi you Taiping yang wen hua shi ye gong si, Minguo 54 [1965]
台北 : 自由太平洋文化事業公司, 民國54 [1965]
 
 
Ming Qing shi liao hui bian. san ji si ji / Shen Yunlong xuan ji
明清史料彙編 . 三集 四集 / 沈雲龍選輯
by Shen, Yunlong
沈雲龍
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1968]
[臺北縣永和鎮] : 文化出版社, [1968]
 
 
Huang Yingbai xian sheng nian pu / Shen Yunlong bian zhu
黄膺白先生年譜 / 沈雲龍編著
by Shen, Yunlong
沈雲龍
Taibei : Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 65 [1976]
臺北 : 聯經出版事業公司, 民國65 [1976]
 
 
Jin dai Zhongguo shi liao cong kan : yi ji zhi yi bai ji mu lu / Shen Yunlong zhu bian
近代中國史料叢刊 : 一輯至一百輯目錄 / 沈雲龍主編
by Shen, Yunlong
沈雲龍
Taibei xian Yonghe zhen : Wen hai chu ban she, [19??]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1966-73]
 
 
Ying jie gui zhen / Hong Ren'gan zhuan
英傑歸真 / 洪仁玕撰
by Hong, Rengan, 1822-1864
洪仁玕, 1822-1864
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 62 i.e. 1973]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國62 i.e. 1973]
 
 
Li Huang xian sheng jin wu nian yan lun ji / bian ji zhe Shen Yunlong : jiao yue zhe Mei Jiannong, Li Chuzhu, Wang Xiaodong
李璜先生近五年言論集 / 編輯者沈雲龍: 校閱者梅漸濃, 李楚柱, 王嘯東
by Li, Huang
李璜
Taibei Shi : Zhongguo qing nian dang dang shi wei yuan hui : Dai shou chu Zhuan ji wen xue chu ban she, Minguo 72 [1983]
台北市 : 中國青年黨黨史委員會 : 代售處傳記文學出版社, 民國72 [1983]
 
 
Bei zheng ri ji / Xiang Shiyuan zhu
北征日記 / 項士元著
by Xiang, Shiyuan
項士元
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 62 i.e. 1973]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國62 i.e. 1973]
 
 
Zhang Tifa gong (Xuehua) nian pu, Zhang Shutang zhuan
張提法公(學華)年譜, 張澍棠撰
by Zhang, Shutang
張澍棠
[Taibei xian Yonghe zhen] Wen hai chu ban she [Minguo 60 i.e. 1971]
[臺北縣永和鎮] 文海出版社 [民國60 i.e. 1971]
 
 
Dai Dongyuan (Zhen) xian sheng nian pu, Duan Yucai bian
戴東原(震)先生年譜, 段玉裁編
by Duan, Yucai, 1735-1815
段玉裁, 1735-1815
[Taibei Xian Yonghe Zhen] Wen hai chu ban she [Minguo 61 i.e. 1972]
[臺北縣永和鎮] 文海出版社 [民國61 i.e. 1972]
 
 
Jiu wen ling shi, Deng Zhicheng ji
舊聞零拾, 鄧之誠輯
by Deng, Zhicheng, 1887-
鄧之誠, 1887-
[Taibei xian Yonghe zhen] Wen hai chu ban she [Minguo 58 i.e. 1969]
[臺北縣永和鎮] 文海出版社 [民國58 i.e. 1969]
 
 
Suzao yi shu [4 juan] Hu Falang zhu
肅藻遺書 [4卷] 胡發琅著
by Hu, Falang
胡發琅
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 59 i.e. 1970]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國59 i.e. 1970]
 
 
Fu chu zhai wen ji : [35 juan] / Weng Fanggang zhu
復初齋文集 : [35卷] / 翁方綱著
by Weng, Fanggang, 1733-1818
翁方綱, 1733-1818
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 58 i.e. 1969]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國58 i.e. 1969]
 
 
Menggu zhi / Yao Minghui bian ; [Shen Yunlong zhu bian]
蒙古志 / 姚明輝編 ;[沈雲龍主編]
by Yao, Minghui, 1881-1961
姚明輝, 1881-1961
Taibei : Wen hai chu ban she, Minguo 55 [1966]
臺北: 文海出版社, 民國55 [1966]
 
 
Qingdaoren yi ji : [2 juan, yi gao, jun yi, fu lu] / Li Ruiqing zhu
清道人遺集 : [2卷, 佚稿, 攟遺, 附錄] / 李瑞清著
by Li, Ruiqing, 1867-1920
李瑞清, 1867-1920
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 58 i.e. 1969]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國58 i.e. 1969]
 
 
Jin dai Zhongguo shi liao cong kan 3 bian / Shen Yunlong zhu bian
近代中國史料叢刊 3編/ 沈雲龍主編
[Taibei xian Yonghe shi] : Wen hai chu ban she, Minguo 73- [1984-
[臺北縣永和市] : 文海出版社, 民國73- [1984-
 
 
Mi wang ji / Zhang Zhongfu zhu
迷惘集 / 張忠紱著
by Zhang, Zhongfu, 1902-
張忠紱, 1902-
Taibei Xian Yonghe zhen : Wen hai chu ban she, Minguo 67 [1978]
臺北縣永和鎮 : 文海出版社, 民國67 [1978]
 
 
Tongfu lei gao / Lu Yitong zhu
通甫類稿 / 魯一同著
by Lu, Yitong, 1805-1863
魯一同, 1805-1863
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [1969]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1969]
 
 
Huijiang tong zhi / Hening zhuan ; [Shen Yunlong zhu bian]
回疆通志/ 和寧撰;[沈雲龍主編]
by Hening, -1821
和寧. -1821
Taibei : Wen hai chu ban she, Minguo 55 [1966]
臺北: 文海出版社, 民國55 [1966]
 
 
Ping lu cong gao / Weng Tonghe zhu
瓶盧叢稿/ 翁同龢著
by Weng, Tonghe, 1830-1904
翁同龢, 1830-1904
[Taibei xian, Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1967]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1967]
 
 
Taiwan sheng ge ji guan zhi yuan lu / Taiwan xing zheng zhang guan gong shu ren shi shi bian
臺灣省各機關職員錄 / 臺灣行政長官公署人事室編
by Taiwan. Ren shi shi
Taiwan. 人事室
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, Minguo 67 [1978]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, 民國67 [1978]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.