National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 41 - 60 of 161 Results for author:沈雲龍
Sort by:
 
 
Meng jiao ting za ji [2 juan] Chen Kuilong zhu
夢蕉亭雜記 [2卷] 陳虁龍著
by Chen, Kuilong, 1857-
陳虁龍, 1857-
[Taibei xian Yonghe zhen] Wen hai chu ban she [Minguo 60 i.e. 1971]
[臺北縣永和鎮] 文海出版社 [民國60 i.e. 1971]
 
 
Du jun tuan zhuan / Tao Juyin zhu
督軍團傳 / 陶菊隠著
by Tao, Juyin, 1898-
陶菊隠, 1898-
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 60 i.e. 1971]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國60 i.e. 1971]
 
 
Du qi shan zhuang quan ji / Xie Zhangting zhuan ; Shen Yunlong zhu bian
賭棋山莊全集 / 謝章鋌撰 ; 沈雲龍主編
by Xie, Zhangting, 1820-1903
謝章鋌, 1820-1903
Taibei Xian Yonghe zhen : Wen hai chu ban she, Minguo 64 [1975]
臺北縣永和鎮 : 文海出版社, 民國64 [1975]
 
 
Yi he tuan dang an shi liao / yi ming bian ; [Shen Yunlong zhu bian]
義和團檔案史料 / 佚名編 ; [沈雲龍主編]
by Guo jia dang an ju Ming Qing dang an guan (China)
國家檔案局明清檔案館 (China)
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1977]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1977]
 
 
Kebuduo zheng wu zong ce, Fujun ji
科布多政務總册, 富俊輯
by Fujun, 1749-1834
富俊, 1749-1834
[Taibei xian Yonghe zhen] Wen hai chu ban she [Minguo 61 i.e. 1972]
[臺北縣永和鎮] 文海出版社 [民國61 i.e. 1972]
 
 
Dong you liu shi si ri sui bi / Li Chunsheng zhuan
東遊六十四日隨筆 / 李春生撰
by Li, Chunsheng
李春生
[Taibei] : Wen hai chu ban she, [1978?]
[台北] : 文海出版社, [1978?]
 
 
Zuo Shunsheng zi xuan ji / Zuo Shunsheng zhu
左舜生自選集 / 左舜生著
by Zuo, Shunsheng, 1893-1969
左舜生, 1893-1969
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1978]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1978]
 
 
Bian fa jing wei gong li lun / Zhang Heling zhu ; [Shen Yuanlong zhu bian]
變法經緯公例論 / 張鶴齡著 ; [沈雲龍主編]
by Zhang, Heling, 1867-1908
張鶴齡, 1867-1908
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1977?]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1977?]
 
 
Minguo jing shi wen bian, Jing shi wen she bian
民國經世文編, 經世文社編
by Jing shi wen she (Shanghai, China)
經世文社 (Shanghai, China)
[Taibei xian Yonghe zhen] Wen hai chu ban she [Minguo 59 i.e. 1970]
[臺北縣永和鎮] 文海出版社 [民國59 i.e. 1970]
 
 
Yan Jidao shi wen chao / Yan Fu zhu
嚴幾道詩文鈔 / 嚴復著
by Yan, Fu, 1853-1921
嚴復, 1853-1921
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 58 i.e. 1969]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國58 i.e. 1969]
 
 
Jin hu qi mo quan ji / Huang Junzai zhu
金壺七墨全集 / 黄钧宰著
by Huang, Junzai
黄鈞宰
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 58 i.e. 1969]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國58 i.e. 1969]
 
 
Lang qian ji wen [14 juan] Chen Kangqi zhuan
郎潛紀聞 [14卷] 陳康祺撰
by Chen, Kangqi, 1840-1890
陳康祺, 1840-1890
[Taibei xian Yonghe zhen] Wen hai chu ban she [Minguo 59 i.e. 1970]
[臺北縣永和鎮] 文海出版社 [民國59 i.e. 1970]
 
 
Dang dai Zhongguo shi ye ren wu zhi / Xu Ying bian
當代中國實業人物志 / 徐盈編
by Xu, Ying, active 1938-
徐盈, active 1938-
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1978]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1978]
 
 
Jing hua, Yao Ying zhu
京話, 姚頴著
by Yao, Ying
姚頴
[Taibei xian Yonghe zhen] Wen hai chu ban she [Minguo 61 i.e. 1972]
[臺北縣永和鎮] 文海出版社 [民國61 i.e. 1972]
 
 
Zhang Bishi jun sheng ping shi lue, Zheng Guanying ji
張弼士君生平事略, 鄭官應輯
by Zheng, Guanying, 1842-1921
鄭官應, 1842-1921
[Taibei Xian Yonghe zhen] Wen hai chu ban she [Minguo 61 i.e. 1972]
[臺北縣永和鎮] 文海出版社 [民國61 i.e. 1972]
 
 
Xi you bi lüe / Guo Liancheng zhu
西遊筆略 / 郭連城著
by Guo, Liancheng, 19th century
郭連城, 19th century
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 62 i.e. 1973]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國62 i.e. 1973]
 
 
Hai wai ji qing : fu Dan yuan sui xing / Huang Jie zhu
海外覊情 : 附澹園隨興 / 黄杰著
by Huang, Jie, 1902-
黄杰, 1902-
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1977]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1977]
 
 
Ci yuan ri ji / Shui Fangwei zhu
詞垣日記 / 帥方蔚著
by Shuai, Fangwei, 1790-1871
帥方蔚, 1790-1871
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 59 i.e. 1970]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國59 i.e. 1970]
 
 
Dong xi yang kao cha ji / Zhong Jihan zhu
東西洋考察記 / 仲躋翰著
by Zhong, Jihan
仲躋翰
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 61 i.e. 1972]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國61 i.e. 1972]
 
 
Li qi shi shi wen ji / Feng Geng zhu
厲期室詩文集 / 酆更著
by Feng, Geng
酆更
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 62 i.e. 1973]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國62 i.e. 1973]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.