National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 61 - 80 of 161 Results for author:沈雲龍
Sort by:
 
 
Songzhai ri ji : [8 juan] / Yu Yinlin bian
悚齋日記 : [8卷] / 于蔭霖編
by Yu, Yinlin, 1838-1904
于蔭霖, 1838-1904
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 57 i.e 1968]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國57 i.e. 1968]
 
 
Qing lie chao hou fei zhuan gao [2 juan] Zhang Ertian zhuan
淸列朝后妃傳稿 [2卷] 張爾田撰
by Zhang, Ertian, 1874-1945
張爾田, 1874-1945
[Taibei Xian Yonghe Zhen] Wen hai chu ban she [Minguo 61 i.e. 1972]
[臺北縣永和鎮] 文海出版社 [民國61 i.e. 1972]
 
 
Xining Fu xin zhi [40 juan] Yang Yingju zhuan [Shen Yunlong zhu bian
西寧府新志 [40卷] 楊應琚撰 [沈雲龍主編
by Yang, Yingju, 1697-1767
楊應琚, 1697-1767
Taibei Xian Yonghe Zhen] Wen hai chu ban she [1966]
臺北縣永和鎮] 文海出版社 [1966]
 
 
Zhongguo jing ying xi yu shi / Zeng Wenwu zhu
中國經營西域史 / 曾問吾著
by Zeng, Wenwu
曾問吾
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1978?]
[台北縣永和鎮] : 文海出版社, [1978?]
 
 
San yuan tang ri ji / Zhao Yancheng zhu
三願堂日記 / 趙彥稱著
by Zhao, Yancheng, 1819-1881
趙彥稱, 1819-1881
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 62 i.e. 1973]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國62 i.e. 1973]
 
 
Menggu zhi : [3 juan] / Yao Minghui bian ; [Shen Yunlong zhu bian]
蒙古志 : [3卷] / 姚明輝編 ; [沈雲龍主編]
by Yao, Minghui
姚明輝
Taibei : Wen hai chu ban she, Minguo 55 [1966]
臺北 : 文海出版社, 民國55 [1966]
 
 
Ke ren dui, Gu Zhi zhuan
客人對, 古直撰
by Gu, Zhi, 1887-
古直, 1887-
[Taibei xian Yonghe zhen] Wen hai chu ban she [Minguo 59 i.e. 1970]
[臺北縣永和鎮] 文海出版社 [民國59 i.e. 1970]
 
 
Zhongguo sheng yin hang shi lüe / Guo Rongsheng bian ; Shen Yunlong zhu bian
中國省銀行史略 / 郭榮生編 ; 沈雲龍主編
by Guo, Rongsheng
郭榮生
Taibei Xian Yonghe Zhen : Wen hai chu ban she, Minguo 64 [1975]
臺北縣永和鎮 : 文海出版社, 民國64[1975]
 
 
Ji wei tong nian lu, Li Ping deng bian
己未同年錄, 勵平等編
by Li, Ping, active 1973-
勵平, active 1973-
[Taibei xian Yonghe zhen] Wen hai chu ban she [Minguo 62 i.e. 1973]
[臺北縣永和鎮] 文海出版社 [民國62 i.e. 1973]
 
 
Qing dai Yunnan tong zheng kao / Yan Zhongping bian
清代雲南銅政考 / 嚴中平編
by Yan, Zhongping
嚴中平
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 59 i.e. 1970]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國59 i.e. 1970]
 
 
Dao ju yi gao : [2 juan] / Ye Taichun zhu
島居遺稿 : [2卷] / 葉泰椿著
by Ye, Taichun, 1867 or 8-1923
葉泰椿, 1867 or 8-1923
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 62 i.e. 1973]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國62 i.e. 1973]
 
 
Zui jin guan shen lü li hui bian : [Di 1 ji: Minguo 9 nian 7 yue] / Fu wen she bian
最近官紳履歷彙編 : [第1集: 民國9年7月] / 敷文社編
by Fu wen she
敷文社
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 59 i.e. 1970]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國59 i.e. 1970]
 
 
Xiyu kao gu lu / Yu Hao zhuan ; [Shen Yunlong zhu bian]
西域考古錄 / 俞浩撰 ;[沈雲龍主編]
by Yu, Hao
俞浩
Taibei : Wen hai chu ban she, Minguo 55 [1966]
臺北 : 文海出版社, 民國55 [1966]
 
 
Bu zi qie zhai man cun : [7 juan] / Xu Gengbi zhu
不自慊齋漫存 : [7卷] / 徐賡陛著
by Xu, Gengbi, active 1874
徐賡陛, active 1874
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 61 i.e. 1972]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國61 i.e. 1972]
 
 
Ou fang shi wen chao : [10 juan] / Pan Zhenhua zhu
鷗舫詩文鈔 : [10卷] / 潘振華著
by Pan, Zhenhua, 1855-1921
潘振華, 1855-1921
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 60 i.e. 1971]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國60 i.e. 1971]
 
 
Jia xu gong du chao cun / Wang Yuanzhi ji. Qing dai Taiwan zhi guan yin lu
甲戌公牘鈔存 / 王元穉輯. 淸代臺灣職官印錄
by Wang, Yuanzhi
王元穉
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1978]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1978]
 
 
Sanshui Liang Yansun (Shiyi) xian sheng nian pu / Cen Xuelü bian
三水梁燕孫(士詒)先生年譜 / 岑學呂編
by Cen, Xuelü, 1880-1963
岑學呂, 1880-1963
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 61 i.e. 1972]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國61 i.e. 1972]
 
 
Wu Rongguang zi ding nian pu
吳榮光自訂年譜
by Wu, Rongguang, 1773-1843
吳榮光, 1773-1843
[Taibei xian Yonghe zhen] Wen hai chu ban she [Minguo 61 i.e. 1972]
[臺北縣永和鎮] 文海出版社 [民國61 i.e. 1972]
 
 
Shu yi shi shi cun / Zhang Wenhu zhuan
舒藝室詩存 / 張文虎撰
by Zhang, Wenhu, 1808-1885
張文虎, 1808-1885
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 62 i.e. 1973]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國62 i.e. 1973]
 
 
Yi he tuan yun dong shi / Chen Jie zhu
義和團運動史 / 陳捷著
by Chen Jie, active 1930-
陳捷, active 1930-
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 60 i.e. 1971]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國60 i.e. 1971]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.