National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 81 - 100 of 161 Results for author:沈雲龍
Sort by:
 
 
Jian guo quan [i.e. quan] zhen / Xu Shuzheng zhu
建國銓[i.e. 詮]真 / 徐樹錚著
by Xu, Shuzheng, 1880-1925
徐樹錚, 1880-1925
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [1968]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1968]
 
 
Bao wei zhai lei gao / Li Huan zhu
寶韋齋類稿 / 李桓著
by Li, Huan, 1827-1891
李桓, 1827-1891
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [1969]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1969]
 
 
Pan Linggao shou zha
潘齡皋手扎
by Pan, Linggao
潘齡皋
[Taibei Xian Yonghe Zhen] Wen hai chu ban she [Minguo 61 i.e. 1972]
[臺北縣永和鎮] 文海出版社 [民國61 i.e. 1972]
 
 
Zeng Muhan (Qi) xian sheng nian pu ri ji / Shen Yunlong ji
曽慕韓(琦)先生年譜日記 / 沈雲龍輯
by Zeng, Qi, 1892-1951
曽琦, 1892-1951
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1966]
[臺北縣永和鎭] : 文海出版社, [1966]
 
 
Guo chao gong shi [36 juan] Yu Minzhong deng xiu
國朝宮史 [36卷] 于敏中等修
by Yu, Minzhong, 1714-1779
于敏中, 1714-1779
[Taibei xian Yonghe zhen] Wen hai chu ban she [Minguo 59 i.e. 1970]
[臺北縣永和鎮] 文海出版社 [民國59 i.e. 1970]
 
 
Shui yuan shan chang ji / Yang Lingfu zhu
水遠山長集 / 楊令茀著
by Yang, Lingfu
楊令茀
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [1975?]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1975?]
 
 
Bie hao suo yin / Chen Naiqian bian
别號索引 / 陳乃乾編
by Chen, Naiqian
陳乃乾
[Taibei Xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 62 i.e. 1973]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國62 i.e. 1973]
 
 
Jun ji zhang jing ti ming, Wu Xiaoming bian
軍機章京題名, 吳孝銘編
by Wu, Xiaoming
吳孝銘
[Taibei xian Yonghe zhen] Wen hai chu ban she [Minguo 59 i.e. 1970]
[臺北縣永和鎮] 文海出版社 [民國59 i.e. 1970]
 
 
Tiao zou shu gao : fu xu kan
條奏疏稿 : 附續刊
by Jiang, Yi, 1631-1687
蔣伊, 1631-1687
Taibei Xian Yonghe zhen : Wen hai chu ban she, Minguo 56 [1967]
臺北縣永和鎮 : 文海出版社, 民國56 [1967]
 
 
Zhi dong jiao fei dian cun : [4 juan, juan shou] / Lin Xuejian ji
直東剿匪電存 : [4卷, 卷首] / 林學瑊輯
by Lin, Xuejian
林學瑊
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 61 i.e. 1972]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國61 i.e. 1972]
 
 
Guangxu wu shen chun xia liang ji jue zhi quan lan
光緖戊申春夏兩季爵秩全覽
Taibei Xian Yonghe Zhen : Wen hai chu ban she, [Minguo 58 i.e. 1969]
臺北縣永和鎮 : 文海出版社, [民國58 i.e. 1969]
 
 
Shu yi shi za zhu / Zhang Wenhu zhuan
舒藝室雜著 / 張文虎撰
by Zhang, Wenhu, 1808-1885
張文虎, 1808-1885
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 62 i.e. 1973]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國62 i.e. 1973]
 
 
Ming ren wen ji cong kan / Shen Yunlong xuan ji
明人文集叢刊 / 沈雲龍選輯
[Taipei] : Wen hai chu ban she, Minguo 59 [1970]
[Taipei] : 文海出版社, 民國59 [1970]
 
 
Pan Wenqin gong (Boyin) zou shu / Pan Zuyin zhu
潘文勤公(伯寅)奏疏 / 潘祖蔭著
by Pan, Zuyin, 1830-1890
潘祖蔭, 1830-1890
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 58 i.e. 1969]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國58 i.e. 1969]
 
 
Yu jing shan guan bi ji / Xu Zongheng zhu
玉井山館筆記 / 許宗衡著
by Xu, Zongheng, 1811-1869
許宗衡, 1811-1869
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 59 i.e. 1970]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國59 i.e. 1970]
 
 
Ledaotang shi chao / Yixin zhu ; Shen Yunlong zhu bian
樂道堂詩鈔 / 奕訢著 ; 沈雲龍主編
by Yixin, 1833-1898
奕訢, 1833-1898
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1976]
[台北縣永和鎮] : 文海出版社, [1976]
 
 
Wang Xuchu (Dong) xian sheng yi ji / Shen Yunlong bian
汪旭初(東)先生遺集 / 沈雲龍編
by Wang, Dong, 1890-1963
汪東, 1890-1963
Taibei xian Yonghe zhen : Wen hai chu ban she, Minguo 63 [1974]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, 民國63 [1974]
 
 
Hai guan quan yu Minguo qian tu / Jin Tiqian zhu
海關權與民國前途 / 金體乾著
by Jin, Tiqian
金體乾
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 61 i.e. 1972]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國61 i.e. 1972]
 
 
Zhu wai shi ling guan zhi yuan lu : Minguo 22-27 nian / Yi ming bian
駐外使領舘職員錄 : 民國22-27年 / 佚名編
by China. Wai jiao bu
China. 外交部
Taibei Xian Yonghe Zhen : Wen hai chu ban she, Minguo 60 [1971]
臺北縣永和鎮 : 文海出版社, 民國60 [1971]
 
 
Liu Hangchen xian sheng fang wen ji lu / fang wen Shen Yunlong, Zhang Pengyuan, Liu Fenghan ; ji lu Zhang Pengyuan, Liu Fenghan
劉航琛先生訪問紀錄 / 訪問沈雲龍, 張朋園, 劉鳳翰 ; 紀錄張朋園, 劉鳳翰
by Liu, Hangchen, 1897-1975
劉航琛, 1897-1975
Zhonghua Minguo Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 79 [1990]
中華民國臺北市 : 中央研究院近代史研究所, 民國79 [1990]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.