National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 101 - 120 of 161 Results for author:沈雲龍
Sort by:
 
 
Jiao fei ji shi / Xue Yue zhu
剿匪紀實 / 薛岳著
by Xue, Yue, 1896-
薛岳, 1896-
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1978?]
[台北縣永和鎮] : 文海出版社, [1978?]
 
 
Chen shi yu zou gao : [4 juan] / Chen Shantong zhu
陳待御奏稿 : [4卷] / 陳善同著
by Chen, Shantong
陳善同
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [1968]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1968]
 
 
Wei hui zhai wen ji : [8 juan, wai ji] / Xu Zi zhuan
未灰齋文集 : [8卷, 外集] / 徐鼒撰
by Xu, Zi, 1810-1862
徐鼒, 1810-1862
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 59 i.e. 1970]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國59 i.e. 1970]
 
 
Huize si zhi rong qing lu, yi ming bian
會澤四秩榮慶錄, 佚名編
[Taibei xian Yonghe zhen] Wen hai chu ban she [Minguo 61 i.e. 1972]
[臺北縣永和鎮] 文海出版社 [民國61 i.e. 1972]
 
 
Ming Qing shi liao hui bian. Wu ji Liu ji / Shen Yunlong xuan ji
明清史料彙編. 五集 六集 / 沈雲龍選輯
Taibei Xian Yonghe Zhen : Wen hai chu ban she, Minguo 58 [1969]
臺北縣永和鎮 : 文海出版社, 民國 58 [1969]
 
 
Longjiang gong du cun lue / He Yu zhu
龍江公牘存略 / 何煜著
by He, Yu, 1878-
何煜, 1878-
Taibei Xian Yonghe zhen : Wen hai chu ban she, [1978]
台北縣永和鎮 : 文海出版社, [1978]
 
 
Dong zheng yao dian yi cun : [5 juan] / Chen Shi ji
東征要電佚存 : [5卷] / 陳湜輯
by Chen, Shi, 1831-1896
陳湜, 1831-1896
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 61 i.e. 1972]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國61 i.e. 1972]
 
 
Nanyuan cong gao / Zhang Xiangwen zhu
南園叢稿 / 張相文著
by Zhang, Xiangwen, 1866-1933
張相文, 1866-1933
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, Minguo 57 [1968]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, 民國57 [1968]
 
 
Shu yi shi sui bi : [6 juan] / Zhang Wenhu zhuan
舒藝室随筆 : [6卷] / 張文虎撰
by Zhang, Wenhu, 1808-1885
張文虎, 1808-1885
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 62 i.e. 1973]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國62 i.e. 1973]
 
 
E you hui bian : [12 juan] / Miao Yousun zhu
俄遊彙編 : [12卷] / 繆祐孫著
by Miao, Yousun
繆祐孫
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 62 i.e. 1973]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國62 i.e. 1973]
 
 
Zhongguo yan zheng yan ge shi (Changlu) Yan wu shu bian
中國鹽政沿革史(長蘆) 鹽務署編
by China. Yan wu shu
China. 鹽務署
[Taibei xian Yonghe zhen] Wen hai chu ban she [Minguo 60 i.e. 1971]
[臺北縣永和鎮] 文海出版社 [民國60 i.e. 1971]
 
 
Zeng (Guofan), Hu (Linyi) shou zha / Xiangxiang Li shi cang
曾(國藩), 胡(林翼)手扎 / 湘鄉李氏藏
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 55 i.e. 1966]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國55 i.e. 1966]
 
 
Gansu tong zhi : [50 juan, juan shou] / Xu Rong deng jian xiu ; [Shen Yunlong zhu bian]
甘肅通志 : [50卷, 卷首] / 許容等監修 ; [沈雲龍主編]
Taibei Xian Yonghe Zhen : Wen hai chu ban she, [1966]
臺北縣永和鎮 : 文海出版社, [1966]
 
 
Fu Bingchang xian sheng fang wen ji lu / fang wen Shen Yunlong ; ji lu Xie Wensun
傅秉常先生訪問紀錄 / 訪問沈雲龍 ; 紀錄謝文孫
by Fu, Bingchang, 1896-1965
傅秉常, 1896-1965
Zhonghua Minguo Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 82 [1993]
中華民國臺北市 : 中央研究院近代史研究所, 民國82 [1993]
 
 
Xu Yunnan tong zhi gao : [194 juan, juan shou 6 juan] / Wang Wenshao xiu ; [Shen Yunlong zhu bian
續雲南通志稿 : [194卷, 卷首6卷] / 王文韶修 ; [沈雲龍主編
Taibei Xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1966]
臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1966]
 
 
Ping Zhe ji lue : [16 juan] / Qin Xiangye, Chen Zhongying zuan ji
平浙紀略 : [16卷] / 秦湘業, 陳鍾英纂輯
by Qin, Xiangye, 1813-1883
秦湘業, 1813-1883
[Taibei Xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 57 i.e. 1968]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國57 i.e. 1968]
 
 
Qian Wenduan gong (Chenqun) nian pu (bu juan zhong) Qian Yiji bian [Qian Zhicheng zong ding]
錢文端公(陳羣)年譜(補卷中) 錢儀吉編 [錢志澄增訂]
by Qian, Yiji, 1783-1850
錢儀吉, 1783-1850
[Taibei xian Yonghe zhen] Wen hai chu ban she [Minguo 61 i.e. 1972]
[臺北縣永和鎮] 文海出版社 [民國61 i.e. 1972]
 
 
Jin dai Zhongguo zuo jia bi ming lu / Yuan Yongjin bian
近代中國作家筆名錄 / 袁湧進編
Uniform title: Xian dai Zhongguo zuo jia bi ming lu
現代中國作家筆名錄
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 62 i.e. 1973]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社 [民國62 i.e. 1973]
 
 
Wan Yaohuang xian sheng fang wen ji lu / jiao yue Guo Tingyi ; fang wen Shen Yunlong ; ji lu Jia Tingshi
萬耀煌先生訪問紀錄 / 校閱郭廷以 ; 訪問沈雲龍 ; 紀錄賈廷詩
by Wan, Yaohuang, 1891-1977
萬耀煌, 1891-1977
Zhonghua Minguo Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 82 [1993]
中華民國臺北市 : 中央研究院近代史研究所, 民國82 [1993]
 
 
Shuo fang bei sheng : [68 juan, juan shou 12 juan] / He Qiutao zuan ji ; Huang Pengnian deng shen jiao bu zhui ; Shen Yunlong zhu bian
朔方備乘 : [68卷, 卷首12卷] / 何秋濤纂輯 ; 黄彭年等審校補綴 ; 沈雲龍主編
by He, Qiutao, 1824-1862
何秋濤, 1824-1862
Taibei Xian : Wen hai chu ban she, [1966]
臺北縣 : 文海出版社, [1966]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.