National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 121 - 140 of 161 Results for author:沈雲龍
Sort by:
 
 
Shi Jingting jiang jun kou shu nian pu / Shen YÜn-lung fang wen; Xie Wen sun ji lu
石敬亭將軍口述年譜 / 沈雲龍訪問 ; 謝文孫紀錄
by Shi, Jingting, 1884-
石敬亭, 1884-
Zhonghua min guo Taibei Shi Nan'gang : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, min guo 86 [1997]
中華民國臺北市南港 : 中央硏究院近代史硏究所, 民國86 [1997]
 
 
Bian fa zi qiang zou yi hui bian : [20 juan] / Mao Peizhi ji
變法自強奏議彙編 : [20卷] / 毛佩之輯
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1977]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1977]
 
 
Guangxi tong zhi : [279 juan, juan shou 1 juan]/ Xie Qikun jian xiu ; Shen Yunlong zhu bian
廣西通志 : [279卷, 卷首1卷] / 謝啓昆監修 ; 沈雲龍主編
[Taibei shi] : Wen hai chu ban she, Minguo 55 [1966]
[臺北市] : 文海出版社, 民國55 [1966]
 
 
Liu Jingshan xian sheng fang wen ji lu / fang wen zhe Shen Yunlong ; ji lu Chen Cun gong
劉景山先生訪問紀錄 / 訪問者沈雲龍 ; 紀錄陳存恭
by Liu, Jingshan, 1885-1976
劉景山, 1885-1976
Zhonghua Minguo Taibei Shi Nan'gang : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 76 [1987]
中華民國臺北市南港 : 中央硏究院近代史硏究所, 民國76 [1987]
 
 
Di si jun ji shi / Zhang Fakui bian
第四軍紀實 / 張發奎編
by Di si jun ji shi bian zuan wei yuan hui
第四軍紀實編纂委員會
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1977?]
[台北縣永和鎮] : 文海出版社, [1977?]
 
 
Liu Chenghan xian sheng fang wen ji lu / jiao yue Guo Tingyi, Shen Yunlong ; fang wen Shen Yunlong ; ji lu Lin Quan
劉承漢先生訪問紀錄 / 校閱郭廷以, 沈雲龍 ; 訪問沈雲龍 ; 紀錄林泉
by Liu, Chenghan, 1901-1992
劉承漢, 1901-1992
Zhonghua Minguo Taibei Shi Nangang : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 86 [1997]
中華民國臺北市南港 : 中央硏究院近代史硏究所, 民國86 [1997]
 
 
Jiang Chu hui zou bian fa san zhe / Liu Kunyi, Zhang Zhidong zhuan
江楚會奏變法三摺 / 劉坤一, 張之洞撰
by Liu, Kunyi, 1830-1902
劉坤一, 1830-1902
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1977]
[台北縣永和鎮] : 文海出版社, [1977]
 
 
Tan Yankai shou zha / Jian Shougan cang
譚延闓手扎 / 簡叔乾藏
by Tan, Yankai, 1876-1930
譚延闓, 1876-1930
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 59 i.e. 1970]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國59 i.e. 1970]
 
 
Zhang Zhiben xian sheng fang wen ji lu / Fang wen Shen Yunlong ; ji lu Xie Wensun, Hu Yaoheng
張知本先生訪問紀錄 / 訪問沈雲龍 ; 紀錄謝文孫, 胡耀恒
by Zhang, Zhiben
張知本
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 85 [1996]
臺北市 : 中央硏究院近代史硏究所, 民國85 [1996]
BookBook [text, volume]
 
 
Yi hai cong bian si zhong / Wang Dalong ji. Bai jue tang cong kan liang zhong / Luo Zhenyu ji ; Shen Yunlong zhu bian
乙亥叢編四種 / 王大隆輯. 百爵堂叢刊兩種 / 羅振玉輯 ; 沈雲龍主編
Uniform title: Yi hai cong bian
乙亥叢編
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 58 i.e. 1969]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國59 i.e. 1969]
 
 
Zhong Boyi xian sheng fang wen ji lu / fang wen Guo Tingyi, Shen Yunlong ; ji lu Xie Wensun, Liu Fenghan
鍾伯毅先生訪問紀錄 / 訪問郭廷以,沈雲龍 ; 紀錄謝文孫,劉鳳翰
by Zhong, Boyi, 1880-1962
鍾伯毅, 1880-1962
Zhonghua Minguo Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 81 [1992]
中華民國臺北市 : 中央研究院近代史研究所, 民國81 [1992]
 
 
Zhou Yongneng xian sheng fang wen ji lu / jiao yue Guo Tingyi ; fang wen zhe Shen Yunlong ; ji lu Chen Sanjing, Chen Cun'gong
周雍能先生訪問紀錄 / 校閱郭廷以 ; 訪問者沈雲龍 ; 紀錄陳三井, 陳存恭
by Zhou, Yongneng, 1895-
周雍能, 1895-
Zhonghua min guo Taibei Shi Nan'gang : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, min guo 73 [1984]
中華民國臺北市南港 : 中央硏究院近代史硏究所, 民國73 [1984]
 
 
Guan Demao xian sheng fang wen ji lu / Jiao yue Shen Yunlong; Fang wen Shen Yunlong, Zhang Pengyuan; Ji lu Lin Nengshi
關德懋先生訪問紀錄 / 校閱沈雲龍;訪問沈雲龍,張朋園;紀錄林能士
by Guan, Demao, 1903-
關德懋, 1903-
Zhonghua Minguo Taibei Shi Nan'gang : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 86 [1997]
中華民國臺北市南港 : 中央硏究院近代史硏究所, 民國86 [1997]
 
 
Xiyu shui dao ji / Xu Song zhuan ; [Shen Yunlong zhu bian
西域水道記 / 徐松撰 ; [沈雲龍主編
by Xu, Song, 1781-1848
徐松, 1781-1848
Taibei Xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1966]
臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1966]
 
 
Geng zi shi guan bei wei ji, Chen Yixian, Chen Lengtai yi
庚子使館被圍記, 陳詒先, 陳冷汰譯
Uniform title: Indiscreet letters from Peking. Chinese
by Putnam Weale, B. L. (Bertram Lenox), 1877-1930
[Taibei xian Yonghe zhen] Wen hai chu ban she [Minguo 60? i.e. 1971?]
[臺北縣永和鎮] 文海出版社 [民國60? i.e. 1971?]
 
 
Qi Shiying xian sheng fang wen ji lu / fang wen Shen Yunlong, Lin Quan, Lin Zhongsheng ; ji lu Lin Zhongsheng
齊世英先生訪問紀錄 / 訪問沈雲龍, 林泉, 林忠勝 ; 紀錄林忠勝
by Qi, Shiying, 1899-1987
齊世英, 1899-1987
Zhonghua Minguo Taibei Shi Nan'gang : Zhong yang yan jiu yuan jin taishih yan jiu suo, Minguo 79 [1990]
中華民國臺北市南港 : 中央硏究院近代史硏究所, 民國79 [1990]
 
 
Xi xun hui luan shi mo ji : [6 juan] / Bayonglouzhuren bian
西巡回鑾始末記 : [6卷] / 八詠樓主人編
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 61 i.e. 1972]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國61 i.e. 1972]
 
 
Taiwan yu dian ; Ya yan / Lian Heng zhuan
臺灣語典 ; 雅言 / 連横撰
by Lian, Heng, 1878-1936
連横, 1878-1936
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1978]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1978]
 
 
Taiwan fu zhi / Gao Gongqian zuan
臺灣府志 / 高拱乾纂
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1978]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1978]
 
 
Huang shao si kou (Juezi) zou shu : [20 juan] / Huang Dashou ji
黄少司寇(爵滋)奏疏 : [20卷] / 黄大受輯
by Huang, Dashou
黄大受
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [1963?]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1963?]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.