National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 141 - 160 of 161 Results for author:沈雲龍
Sort by:
 
 
Wang Tiehan xian sheng fang wen ji lu / fang wen zhe Shen Yunlong ; ji lu Lin quan ; [bian yin zhe Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo]
王鐵漢先生訪問紀錄 / 訪問者沈雲龍 ; 紀錄林泉 ; [編印者中央硏究院近代史硏究所]
by Wang, Tiehan, 1905-
王鐵漢, 1905-
Zhonghua Minguo Taibei Shi Nan'gang : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 74 [1985]
中華民國臺北市南港 : 中央硏究院近代史硏究所, 民國74 [1985]
 
 
He Chengjun jiang jun zhan shi ri ji / He Qinghua cang ; Shen Yunlong zhu
何成濬將軍戰時日記 / 何慶華藏 ; 沈雲龍註
by He, Chengjun, 1882-1961
何成濬, 1882-1961
Taibei Shi : Zhuan ji wen xue zhu ban she, Minguo 75 [1986]
臺北市 : 傳記文學出版社, 民國75 [1986]
 
 
Min hai zeng yan / Shen Yourong ji
閩海贈言 / 沈有容輯
by Shen, Yourong, active 1603
沈有容, active 1603
Taibei Xian Yonghe zhen : Wen hai chu ban she, [1978]
台北縣永和鎮 : 文海出版社, [1978]
 
 
Shui yun lou shi ci gao he ben / Jiang Chunlin zhuan
水雲樓詩詞稿合本 / 蔣春霖撰
Uniform title: Shui yun lou shi ci
水雲樓詩詞
by Jiang, Chunlin, 1818-1868
蔣春霖, 1818-1868
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 58 i.e. 1969]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國58 i.e. 1969]
 
 
Qin ding jiao bu Linqing ni fei ji lue : [16 juan] / Shuhede, Agui, Yu Minzhong zuan
欽定勦捕臨淸逆匪紀略 : [16卷] / 舒赫德, 阿桂, 于敏中纂
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [1975]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1975]
 
 
Bizhouzhaizhuren nian pu / Xu Zi zhu. Jiu wen sui bi : [4 juan] / Yao Yongpu zhu ; Shen Yunlong zhu bian
敝帚齋主人年譜 / 徐鼒著. 舊聞隨筆 : [4卷] / 姚永樸著 ; 沈雲龍主編
by Xu, Zi, 1810-1862
徐鼒, 1810-1862
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 57 i.e. 1968]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國57 i.e. 1968]
 
 
Taiwan shi cheng / Lian Heng zhuan
臺灣詩乘 / 連横撰
by Lian, Heng, 1878-1936
連横, 1878-1936
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1978]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1978]
 
 
Ling Hongxun xian sheng fang wen ji lu / fang wen zhe Shen Yunlong ; ji lu Lin Nengshi, Lan Xunan
淩鴻勛先生訪問紀錄 / 訪問者沈雲龍 ; 紀錄林能士,藍旭男
by Ling, Hongxun, 1894-
淩鴻勛, 1894-
Taiwan sheng Taibei shi Nangang : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 71 [1982]
臺灣省臺北市南港: 中央硏究院近代史硏究所, 民國71 [1982]
 
 
Zhong wai jiao she lei yao biao ; Guangxu tong shang zong he biao / Qian Xun zhi
中外交涉類要表 ; 光緖通商綜覈表 / 錢恂製
by Qian, Xun, -1922
錢恂, -1922
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, Minguo 66 [1977]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, 民國66 [1977]
 
 
Qing Taizu Nuerhachi shi lu : [10 juan] / Eertai, Zhang Tingyu, Xu Ben zuan
淸太祖努爾哈赤實錄 : [10卷] / 鄂爾泰, 張廷玉, 徐本纂
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [1975?]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1975?]
 
 
Fengtian bian wu ji yao / Li Tingyu, Fu Jiang juan. Jilin jiao fu Meng luan xiang xi bao gao shu / Pei Qixun zhuan
奉天邊務輯要 / 李廷玉, 傅疆撰. 吉林剿撫蒙亂詳細報告書 / 裴其勳撰
by Li, Tingyu
李廷玉
Taibei Xian Yonghe zhen : Wen hai chu ban she, Minguo 67 [1978]
臺北縣永和鎮 : 文海出版社, 民國67 [1978]
 
 
Huang chao jing shi wen xin bian xu ji : [21 juan] / Gan Houci ji ; Yang Fengzao bian [i.e. jiao]
皇朝經世文新編續集 : [21卷] / 甘厚慈輯 ; 楊鳳藻編 [i.e. 校]
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 61 i.e. 1972]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國61 i.e. 1972]
 
 
Sun Zhongshan xian sheng yan shuo quan ji / [Sun Yixian jiang] Zong li shi shi san zhou nian shou du ge jie ji nian hui bian
孫中山先生演說全集 / [孫逸仙講] 總理逝世三週年首都各界紀念會編
Uniform title: Selected works
by Sun, Yat-sen, 1866-1925
孫中山, 1866-1925
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 60 i.e. 1971]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國60 i.e. 1971]
 
 
Rong mu ban sheng / Liu Hangchen shu ; [Zhang Jun'gu zhi bi]
戎幕半生 / 劉航琛述 ; [章君榖執筆]
by Liu, Hangchen, 1897-1975
劉航琛, 1897-1975
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1978?]
[台北縣永和鎮] : 文海出版社, [1978?]
 
 
Yu Runsheng xian sheng fang wen ji lu / jiao yue Guo Tingyi ; fang wen zhe Shen Yunlong ; ji lu Lin Quan ; [bian yin zhe Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo]
于潤生先生訪問紀錄 / 校閱郭廷以 ; 訪問者沈雲龍 ; 紀錄林泉 ; [編印者中央硏究院近代史硏究所]
by Yu, Runsheng, 1898-
于潤生, 1898-
Taibei Shi Nan'gang : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 75 [1986]
臺北市南港 : 中央硏究院近代史硏究所, 民國75 [1986]
BookBook [text, volume]
 
 
Peng lu wen chao : [8 juan] / Zhou Guangye zhu
蓬廬文鈔 : [8卷] / 周廣業著
by Zhou, Guangye, 1730-1798
周廣業, 1730-1798
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 60 i.e. 1971]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國60 i.e. 1971]
 
 
Chang wu xiang [i.e. xiang] wang shi ci ji / Wang Luyi zhu. Li Xiaofeng xian sheng shi wen ji / Li Mengbiao zhu
長毋想[i.e. 相]忘詩詞集 / 王陸一著. 李嘯風先生詩文集 / 李夢彪著
by Wang, Luyi, 1896-1943
王陸一, 1896-1943
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [1975]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1975]
 
 
Jiading (Xu Zhixiang), Changbai (Baoting) er xian sheng zou yi / Xia Zhenwu bian
嘉定(徐致祥), 長白(寶廷)二先生奏議 / 夏震武編
by Xia, Zhenwu, 1853-1930
夏震武, 1853-1930
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 58 i.e. 1969]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國58 i.e. 1969]
 
 
Liu Shian gong (Yong) jia shu zhen ji / Liu Yong ; Liu Datong cang
劉石菴公(墉)家書真蹟 / 劉墉 ; 劉大同藏
by Liu, Yong
劉墉
[Taibei Xian Yonghe Zhen] Wen hai chu ban she [Minguo 60 i.e. 1971]
[臺北縣永和鎮] 文海出版社 [民國60 i.e. 1971]
 
 
Wang Fengrui xian sheng fang wen ji lu / jiao yue Guo Tingyi ; fang wen zhe Shen Yunlong ; ji lu Chen Cungong ; [bian yin zhe Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo]
王奉瑞先生訪問紀錄 / 校閱郭廷以 ; 訪問者沈雲龍 ; 紀錄陳存恭 ; [編印者中央硏究院近代史硏究所]
by Wang, Fengrui
王奉瑞
Zhonghua Minguo Taibei Shi Nangang : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 74 [1985]
中華民國臺北市南港 : 中央硏究院近代史硏究所, 民國74 [1985]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.