National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 20 Results for author:"洪邁, 1123-1202"
Sort by:
 
 
Rong zhai sui bi : [16 juan] / (Song) Hong Mai zhuan
容齋隨筆 : [16卷] / (宋) 洪邁撰
by Hong, Mai, 1123-1202
洪邁, 1123-1202
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Yi jian zhi : 40 juan / Hong Mai
夷堅志 : 40卷 / 洪邁
by Hong, Mai, 1123-1202
洪邁, 1123-1202
[China] : Gui'an Lu shi, Guangxu 5 [1879]
[China] : 歸安陸氏, 光緖5 [1879]
 
 
Rong zhai shi hua / Hong Mai zhuan
容齋詩話 / 洪邁撰
by Hong, Mai, 1123-1202
洪邁, 1123-1202
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 54 [1965]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國54 [1965]
 
 
Yi jian zhi
夷堅志
by Hong, Mai, 1123-1202
洪邁, 1123-1202
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 16 [1927]
上海 : 商務, 民16 [1927]
 
 
Rong zhai sui bi / Hong Mai zhu
容齋隨筆 / 洪邁著
by Hong, Mai, 1123-1202
洪邁, 1123-1202
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1978
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1978
 
 
Rong zhai sui bi wu ji : [74 Juan / Hong Mai zhuan]
容齋隨筆五集 : [74卷 / 洪邁撰]
by Hong, Mai, 1123-1202
洪邁, 1123-1202
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 23 [1934]
上海 : 商務印書館, 民國23 [1934]
 
 
Rong zhai sui bi wu ji / Hong Mai zhu
容齋隨筆五集 / 洪邁著
by Hong, Mai, 1123-1202
洪邁, 1123-1202
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 48 [1959]
上海 : 商務印書館, 民國48 [1959]
 
 
Rong zhai shi hua / Hong Mai zhu
容齋詩話 / 洪邁著.
by Hong, Mai, 1123-1202
洪邁, 1123-1202
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 60 [1971]
臺北 : 廣文書局, 民國60 [1971]
 
 
Tang ren jue ju wan shou : [101 juan] / Hong Mai bian ; Yang Jialuo zhu bian
唐人絶句萬首 : [101卷] / 洪邁編 ; 楊家駱主編
Uniform title: Wan shou Tang ren jue ju
萬首唐人絶句
by Hong, Mai, 1123-1202
洪邁, 1123-1202
[Taibei] : Ding wen shu ju, [Minguo 62 i.e. 1973]
[臺北] : 鼎文書局, 民國62 i.e. 1973]
 
 
Wan shou Tang ren jue ju : [cun 91 juan] / (Song) Hong Mai bian
萬首唐人絶句 : [存91卷] / (宋) 洪邁編
by Hong, Mai, 1123-1202
洪邁, 1123-1202
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Rong zhai sui bi wu ji / Hong Mai zhu
容齋隨筆五集 / 洪邁著
by Hong, Mai, 1123-1202
洪邁, 1123-1202
Shanghai : Shang wu yin shu guan, [1935?]
上海 : 商務印書館, [1935?]
 
 
Yi jian zhi : [jia zhi 20 juan, yi zhi 20 juan, bing zhi 19 juan, ding zhi 20 juan] / [Hong Mai bian]
夷堅志 : [甲志20卷, 乙志20卷, 丙志19卷, 丁志20卷] / [洪邁編]
by Hong, Mai, 1123-1202
洪邁, 1123-1202
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, [1981]
臺北市 : 臺灣商務印書館, [1981]
 
 
Yi jian zhi / Hong Mai zhuan ; He Zhuo dian jiao
夷堅志 / 洪邁撰 ; 何卓點校
by Hong, Mai, 1123-1202
洪邁, 1123-1202
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 中華書局 : 新華書店北京发行所发行, 1981
 
 
Yi jian zhi / Hong Mai zhuan
夷堅志 / 洪邁撰
by Hong, Mai, 1123-1202
洪邁, 1123-1202
Taibei : Xin xing shu ju, Minguo 49 [1960]
台北 : 新興書局, 民國49 [1960]
BookBook [text, volume]
 
 
Yi jian zhi tong jian / Zhang Furui bian
夷堅志通檢 / 張馥蕊編
by Zhang, Furui
張馥蕊
Taibei : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 65 [1976]
臺北 : 臺灣學生書局, 民國65 [1976]
 
 
Xu Yi jian zhi / Yuan Haowen zhuan ; Chang Zhenguo dian jiao. Hu hai xin wen Yi jian xu zhi / Wu ming shi zhuan ; Jin Xin dian jiao
續夷堅志 / 元好問撰 ; 常振國點校. 湖海新聞夷堅續志 / 無名氏撰 ; 金心點校
by Yuan, Haowen, 1190-1257
元好問, 1190-1257
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1986
 
 
Yuanfeng ti ba / Zeng Gong zhuan. Houcun ti ba / Liu Kezhuang zhuan. Rongzhai ti ba / Hong Mai zhuan
元豐題跋 / 曾鞏撰. 後村題跋 / 劉克莊撰. 容齋題跋 / 洪邁撰
by Zeng, Gong, 1019-1083
曾鞏, 1019-1083
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 60 [1971]
臺北市 : 廣文書局, 民國60 [1971]
 
 
Dian lun / Wei Wendi zhuan ; Sun Fengyi ji. Si liu tan zhu / Xie Ji lu. Rong zhai si liu cong tan / Hong Mai zhu. Si liu hua / Wang Zhi zhuan
典論 / 魏文帝撰 ; 孫馮翼輯. 四六談麈 / 謝伋錄. 容齋四六叢談 / 洪邁著. 四六話 / 王銍撰
by Cao, Pi, 187-226
曹丕, 187-226
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海: 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Tang xian san mei ji : [shang zhong xia juan] / (Qing) Wang Shizhen bian
唐賢三昧集 : [上中下卷] / (淸) 王士禛編
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Fen men gu jin lei shi : [20 juan] / (Song) bu zhu zhuan ren
分門古今類事 : [20卷] / (宋) 不著撰人
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.