National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 28 Results for author:"王保[]"
Sort by:
 
 
Zhongguo cheng shi hua de dao lu ji qi fa zhan qu shi / Wang Baoyu, Luo Zhengqi zhu
中国城市化的道路及其发展趋势 / 王保畬, 罗正齐著
by Wang, Baoyu
王保畬
Beijing shi : Xue yuan chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1993
北京市 : 学苑出版社 : 经销新华书店北京发行所, 1993
 
 
Tu jie di fang zheng fu yu zi zhi / Wang Baojian zhu
圖解地方政府與自治 / 王保鍵著
by Wang, Baojian
王保鍵
Taibei Shi : Wu nan tu shu chu ban gu fen you xian gong si, 2013
台北市 : 五南圖書出版股份有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Jing ying fa xue / Wang Baoshu, Cui Qinzhi, Yuan jian'guo zhu
经营法学 / 王保树, 崔勤之, 袁建国著
by Wang, Baoshu
王保树
[Peking] : Fa lü chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1990
[Peking] : 法律出版社 : 新华书店发行, 1990
 
 
Dongpo ci yan jiu / Wang Baozhen zhu
東坡詞研究 / 王保珍著
by Wang, Baozhen
王保珍
Taibei Shi : Chang an chu ban she, 1979
台北市 : 長安出版社, 1979
 
 
Shalayue zhong qu xiang tu zhi / Wang Baoqing zhu
砂拉越中區鄉土誌 / 王保慶著
by Wang, Baoqing
王保慶
[Sibu, Sarawak : s.n.], 2008
[Sibu, Sarawak : s.n.], 2008
 
 
Tu jie Kejia zheng zhi yu jing ji / Wang Baojian zhu
圖解客家政治與經濟 / 王保鍵著
by Wang, Baojian
王保鍵
Taibei Shi : Wu nan tu shu chu ban gu fen you xian gong si, 2013
台北市 : 五南圖書出版股份有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Qin Shaoyou yan jiu / Wang Baozhen zhu
秦少游硏究 / 王保珍著
by Wang, Baozhen
王保珍
Taibei : Xue hai chu ban she, Minguo 70 [1981]
台北 : 學海出版社, 民國70 [1981]
 
 
Yu er tong xiao wan gu chou / Wang Baozhen
與爾同銷萬古愁 / 王保珍
by Wang, Baozhen, 1933-
王保珍
Taibei : Chang'an chu ban she, Minguo 67 [1978]
臺北 : 長安出版社, 民國67 [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
Zeng bu Su Dongpo nian pu hui zheng / Wang Baozhen
增補蘇東坡年譜會證 / 王保珍
by Wang, Baozhen
王保珍
[Taipei] : Guo li Taiwan da xue wen xue yuan, Minguo 58 [1969]
[Taipei] : 國立臺灣大學文學院, 民國58 [1969]
 
 
Ji ben jian she fa jian lun / Wang Baoshu, Lü Runcheng zhu
基本建设法简论 / 王保树, 呂润程著
by Wang, Baoshu
王保树
[Peking] : Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
[Peking] : 中国财政经济出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
Jing shi ren shi : Cai Yuanpei de gu shi / Wang Baozhen wen ; Zhang Qingmin tu
經師人師 : 蔡元培的故事 / 王保珍文 ; 張清民圖
by Wang, Baozhen
王保珍
Taibei Shi : Jin dai Zhongguo chu ban she : Zong jing xiao Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 72 [1983]
臺北市 : 近代中國出版社 : 總經銷中央文物供應社, 民國72 [1983]
 
 
Huaihai ci yan jiu / Wang Baozhen zhu
淮海詞硏究 / 王保珍著
by Wang, Baozhen
王保珍
Taibei Shi : Xue hai chu ban she, Minguo 73 [1984]
台北市 : 學海出版社, 民國73 [1984]
 
 
Liang Zhou min ben si xiang yan jiu / Wang Baoguo zhu
两周民本思想研究 / 王保国著
by Wang, Baoguo
王保国
Beijing Shi : Xue yuan chu ban she, 2005
北京市 : 学苑出版社, 2005
 
 
Xian dai san wen ming pian xin shang / [Wang Baolin, Gao Hefeng, Feng Qi]
現代散文名篇欣赏 / [王保林, 高和风, 冯琪]
by Wang, Baolin
王保林
Huhehaote Shi : Nei Menggu ren min chu ban she : Nei Menggu xin hua shu dian fa xing, 1980
呼和浩特市 : 内蒙古人民出版社 : 内蒙古新華書店发行, 1980
BookBook [text, volume]
 
 
Yu Pingbo san wen xuan ji / Wang Baosheng bian
俞平伯散文选集 / 王保生编
Uniform title: Essays. Selections
by Yu, Pingbo, 1900-1990
俞平伯, 1900-1990
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1983
上海 : 上海文艺出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1983
 
 
Yi chan ji cheng he fen jia xi chan / Yu Jianping, Wang Baohan bian zhu
遗产继承和分家析产 / 俞建平, 王保涵编著
by Yu, Jianping
俞建平
[Peking] : Fa lü chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1987
[Peking] : 法律出版社 : 新华书店发行, 1987
 
 
Hong guan jing ji kong zhi zhi shi shou ce
宏观经济控制知识手册
Wuhan shi : Wuhan chu ban she, 1987
武汉市 : 武汉出版社, 1987
 
 
Xizang kun chong qu xi ji qi yan hua = The Xizang insect fauna and its evolution / Wang Baohai ... [et al.] bian zhu
西藏昆虫区系及其演化 = The Xizang insect fauna and its evolution / 王保海 ... [et al.] 编著
Zhengzhou shi : Henan ke xue ji shu chu ban she, 1992
郑州市 : 河南科学技朮出版社, 1992
 
 
Yi hai cong bian
乙亥叢編 / 趙詒琛, 王保 , 王大隆輯
by Zhao, Yichen
趙詒琛
Taibei : Yi wen yin shu guan, [1971]
臺北 : 藝文印書館, [1971]
 
 
Ke ai de Nei Menggu / Diao Jianping, Wang Bao, Diao Weiping
可爱的內蒙古 / 刁剑平, 王保, 刁卫平
by Diao, Jianping
刁剑平
Huhehaote Shi : Nei Menggu ren min chu ban she : Nei Menggu xin hua shu dian fa xing, 1983
呼和浩特市 : 内蒙古人民出版社 : 内蒙古新華書店发行, 1983
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.