National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 16 of 16 Results for author:"王士禛, 1634-1711"
Sort by:
 
 
Wu dai shi hua / Wang Shizhen yuan bian ; Zheng Fangkun shan bu; Dai Hongsen jiao dian
五代詩話 / 王士禛原編 ; 鄭方坤删補 ; 戴鴻森校點
by Wang, Shizhen, 1634-1711
王士禛, 1634-1711
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Wu dai shi hua / Wang Shizhen yuan bian ; Zheng Fangkun shan bu; Li Zhenhua dian jiao
五代詩話 / 王士禛原編 ; 鄭方坤删補 ; 李珍華點校
by Wang, Shizhen, 1634-1711
王士禛, 1634-1711
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
北京 : 書目文獻出版社 : 新華書店經銷, 1989
 
 
Yan bo ci / Wang Shizhen zhuan ; Li Shaoyong bian jiao
衍波词 / 王士禛撰 ; 李少雍编校
by Wang, Shizhen, 1634-1711
王士禛, 1634-1711
[Canton] : Guangdong ren min chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
[Canton] : 广东人民出版社 : 广东省新华书店发行, 1986
 
 
Yuyangshanren jing hua lu / [Lin Ji bian]
漁洋山人精華錄 / [林佶編]
by Wang, Shizhen, 1634-1711
王士禛, 1634-1711
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Dai jing tang shi hua / Wang Shizhen zhu ; Zhang Zongnan zuan ji ; Dai Hongsen jiao dian
带經堂詩話 / 王士禛著 ; 張宗柟簒集 ; 戴鴻森校點
by Wang, Shizhen, 1634-1711
王士禛, 1634-1711
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1963
北京 : 人民文學出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1963
BookBook [text, volume]
 
 
Jing hua lu : [10 juan] / (Qing) Wang Shizhen zhuan
精華錄 : [10卷] / (淸) 王士禛撰
by Wang, Shizhen, 1634-1711
王士禛, 1634-1711
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Wang Kaogong nian pu : yi juan / Wang Shizhen zhuan
王考功年谱 : 一卷 / 王士禛撰
by Wang, Shizhen, 1634-1711
王士禛, 1634-1711
Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 1999
北京 : 中华全囯图书馆文献缩微复制中心, 1999
 
 
Guangzhou you lan xiao zhi / zhu zhe Wang Shizhen. Yue xi suo ji / zhu zhe Shen Yuelin. Gui yu yan dong ji / zhu zhe Jia Dunlin
廣州遊覽小志 / 著者王士禛. 粤西瑣記 / 著者沈曰霖. 鬱巖洞記 / 著者賈敦臨
by Wang, Shizhen, 1634-1711
王士禛, 1634-1711
Taibei shi : Guang wen shu ju, Minguo 57 [1968]
臺北市 : 廣文書局, 民國57 [1968]
 
 
Gu fu yu ting za lu / Wang Shizhen zhu ; [Zhao Botao dian jiao]
古夫于亭雜錄 / 王士禛著 ; [趙伯陶點校]
by Wang, Shizhen, 1634-1711
王士禛, 1634-1711
Beijing : Zhong hua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1988
 
 
Chi bei ou tan / Wang Shizhen zhuan ; [Jin Siren dian jiao]
池北偶談/ 王士禛撰;[靳斯仁點校]
by Wang, Shizhen, 1634-1711
王士禛, 1634-1711
Beijing : Zhong hua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京: 中華書局: 新華書店北京發行所發行, 1982
 
 
Gu shi xuan : [wu yan 17 juan : qi yan 15 juan / Wang Shizhen xuan
古詩選 : [五言17卷 : 七言15卷 / 王士禎 [i.e. 禛]選
Shanghai : Zhonghua shu ju, between 1927 and 1936]
上海 : 中華書局, between 1927 and 1936]
 
 
Yu ding yuan jian lei han : [450 juan] / Zhang Ying, Wang Shizhen deng feng chi zhuan
御定淵鑑類函 : [450卷] / 張英, 王士禛等奉敕撰
by Zhang, Ying, 1637-1708
張英, 1637-1708
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Liao zhai zhi yi ping zhu : shi liu juan / Pu Songling zhu ; Wang Shizheng ping ; Dan Minglun xin ping ; Lu Zhan'en zhu
聊齋志異評註 : 十六卷 / 蒲松齡著 ; 王士禛評 ; 但明倫新評 ; 呂湛恩註
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松齡, 1640-1715
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 17 [1928]
上海 : 商務印書館, 民國17 [1928]
 
 
Tang xian san mei ji : [shang zhong xia juan] / (Qing) Wang Shizhen bian
唐賢三昧集 : [上中下卷] / (淸) 王士禛編
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Yan bo ci, Yu bo ci, Wei bo ci
衍波詞餘波詞微波詞 / 王士禛, 查慎行, 錢枚著
[1978]
[香港?] [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
Li dai shi hua : [80 juan] / (Qing) Wu Jingxu zhuan
歷代詩話 : [80卷] / (淸) 吳景旭撰
by Wu, Jingxu, active 1633
吳景旭, active 1633
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.