National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 7 of 7 Results for author:王征
Sort by:
 
 
Zhong wen dang an guan li xue / bian zhu zhe Wang Zheng
中文檔案管理學 / 編著者王征
by Wang, Zheng
王征
Taizhong : Wen zong chu ban she, Minguo 63 [1974]
台中 : 文宗出版社, 民國63 [1974]
 
 
Tu shu guan xue lun zhu zi liao zong mu : Qing Guangxu 15 nian Minguo 57 nian / Wang Zheng, Du Ruiqing he bian
圖書館學論著資料總目 : 清光緖 15年-民國57年 / 王征,杜瑞青合編
by Wang, Zheng
王征
Taizhong shi : Wen zong chu ban she fa xing, Minguo 58 [1969]
臺中市 : 文宗出版社, : 民國58 [1969]
 
 
Fo men qi seng / Wang Zheng zhu
佛門奇僧 / 王征著
by Wang, Zheng
王征
Shenyang : Liaoning jiao yu chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1990
沈阳 : 辽宁敎育出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1990
 
 
Jian li dang an guan li tong yi zhi du zhi yan jiu / yan jiu zhu chi ren Wang Zheng ; can yu yan jiu ren Li Wencan, Du Ruiqing, Zhang Zhiyang ; Xing zheng yuan yan jiu fa zhan...
建立檔案管理統一制度之研究 / 研究主持人王征 ; 參與研究人李文燦, 杜瑞靑, 張穉陽 ; 行政院研究發展考核委員會印
by Wang, Zheng
王征
Taibei shi : Xing zheng yuan yan jiu fa zhan kao ruo wei yuan hui, Minguo 70 [1981]
臺北市 : 行政院研究發展考核委員會, 民國70 [1981]
 
 
Riben kou yu wen fa xin xi shi
日本口語文法新析釋
by Wang, Zheng
王征
Taizhong : Wen zong chu ban she, Minguo 65 [1976]
台中 : 文宗出版社, 民國65 [1976]
BookBook [text, volume]
 
 
Qi ye guan li xian dai hua gai lun / Wang Zheng bian zhu
企业管理现代化概论 / 王征编著
by Wang, Zheng, 1929-
王征, 1929-
Shenyang : Liaoning ren min chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
沈阳 : 辽宁人民出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1986
 
 
Wang Zheng Qiuci bi hua lin ben = Collection of Kuche frescos painted by Wang Zheng / Wang Zheng zhu
王征龟兹壁画临本 = Collection of Kuche frescos painted by Wang Zheng / 王征著
by Wang, Zheng, 1971-
王征, 1971-
Beijing : Wen wu chu ban she, 2005
北京 : 文物出版社, 2005
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.