National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 33 Results for author:王慧
Sort by:
 
 
Ding zhu yi lan zi huo bi yu ren min bi hui lü zhi du gai ge [electronic resource] / Wang Hui
钉住一篮子货币与人民币汇率制度改革 [electronic resource] / 王慧
by Wang, Hui
王慧
Beijing : Jing ji ke xue chu ban she, 2009
北京 : 经济科学出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zhongguo wen hua di tu / Wang Hui bian zhu
中國文化地圖 / 王慧编著
by Wang, Hui
王慧
Taibei shi : Da di chu ban she, 2005
臺北市 : 大地出版社, 2005
 
 
Sheng huo mei zhi nan / Wang Hui
生活美指南 / 王慧
by Wang, Hui
王慧
Beijing : Guang ming ri bao chu ban she, 1985
北京 : 光明日报出版社, 1985
BookBook [text, volume]
 
 
Mei tian yi ge ren sheng gan wu = Mei Tian Yi Ge Ren Sheng Gan Wu / Wang Hui bian zhu
每天一个人生感悟 = Meitianyigerenshengganwu / 王慧编著
by Wang, Hui
王慧
Beijing : Zhongguo fang zhi chu ban she, 2007
北京 : 中国纺织出版社, 2007
 
 
Ke ji yu xing guo / Wang Huijiong zhu
科技与兴国 / 王慧炯著
by Wang, Huijiong
王慧炯
[Peking] : Xin hua chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
[Peking] : 新华出版社 : 新华书店经销, 1988
 
 
Xiang ni de shi hou / Wang Huimin zhu
想你的时候 / 王慧敏著
by Wang, Huimin
王慧敏
Nanning shi : Guangxi min zu chu ban she, 1993
南宁市 : 广西民族出版社, 1993
 
 
Zhu zong da wang--Gu Gengyu / Wang Huizhang zhu
猪鬃大王--古耕虞 / 王慧章著
by Wang, Huizhang
王慧章
Beijing : Zhongguo wen shi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1991
北京 : 中国文史出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1991
 
 
Cong nong min dao shi min : cheng shi hua jin cheng zhong shi di nong min shi min hua wen ti chou yang diao cha yan jiu = Cong ningmin dao shimin : chengshihua jincheng zhong...
从农民到市民 : 城市化进程中失地农民市民化问题抽样调查研究 = Cong ningmin dao shimin : chengshihua jincheng zhong shidinongmin shiminhua wenti chouyang diaochayanjiu / 王慧博著
by Wang, Huibo
王慧博
Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2015 nian 6 yue
上海 : 上海社会科学院出版社, 2015年6月
BookBook [text, volume]
 
 
Bi bi shui de xin ling mei / Wang Huiqi, Wang Huijun zhu ; [feng mian cha tu Liu Xiaoyuan]
比比谁的心灵美 / 王慧騏, 王慧骏著 ; [封面插图刘筱元]
by Wang, Huiqi, 1955-
王慧騏, 1955-
Hefei shi : Anhui ren min chu ban she : Anhui sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
合肥市 : 安徽人民出版社 : 安徽省新華書店发行, 1983
 
 
Miao zu nü xing wen hua / Wang Huiqin zhu
苗族女性文化 / 王慧琴著
by Wang, Huiqin
王慧琴
Beijing : Beijing da xue chu ban she : Jing xiao zhe Xin hua shu dian, 1995
北京 : 北京大学出版社 : 经销者新华书店, 1995
 
 
Ba zhe wu jiang : Moduoke he ta de xin wen ji tuan = Tyrant knows no bound / Wang Huihui bian zhu
霸者无疆 : 默多克和他的新闻集团 = Tyrant knows no bound / 王慧慧编著
by Wang, Huihui
王慧慧
Chongqing : Chongqing chu ban she, 2006
重庆 : 重庆出版社, 2006
 
 
Mei jie, Ao yun, jiao yu, ying xiang : mei jie 2008 Ao yun xuan chuan dui Beijing da xue sheng ti yu sheng huo de ying xiang / Wang Huilin zhu
媒介,奥运,教育,影响 : 媒介2008奥运宣传对北京大学生体育生活的影响 / 王慧林著
by Wang, Huilin
王慧林
Beijing : Beijing ti yu da xue chu ban she, 2006
北京 : 北京体育大学出版社, 2006
 
 
Wo guo da cheng shi liu dong ren kou jiu ye kong jian jie xi : mian xiang nong min gong de shi zheng yan jiu / Wu Xiao, Wang Hui deng zhu
我国大城市流动人口就业空间解析 : 面向农民工的实证研究 / 吴晓, 王慧等著
by Wu, Xiao, 1972-
吴晓, 1972-
Nanjing Shi : Dong nan da xue chu ban she, 2015
南京市 : 东南大学出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Beijing = Beijing / [zhuan wen Wang Yang ; fan yi Li Jianguo, Lu Anqi, she ying Wang Huiming ... [et al.]]
北京 = Beijing / [撰文王洋 ; 翻譯李建国, 魯安琪, 攝影王慧明 ... [et al.]
by Wang, Yang
王洋
Beijing : Zhongguo lü you, 2003
北京 : 中国旅遊, 2003
 
 
Cong zhen, chong zhen : Riben 311 gei shou zai she hui no qi shi / Sidao Shilang zhu ; Wang Hui'e yi
從震, 重振 : 日本311給受災社會の啓示 / 寺島實郎 著 ; 王慧娥 譯
Uniform title: Sekai wo shiru chikara. Nihon sōsei hen. Chinese
世界を知る力. 日本創生編. Chinese
by Terashima, Jitsurō, 1947-
寺島実郎, 1947-
Taibei Shi : [Shang qi zi xun], 2016
臺北市 : [上奇資訊], 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Han tu : xie gei shi jie shang zui hou yi wei du zhe / [Ao] Xiya Asiteli zhu ; Xu Kai, Wang Hui yi = Drylands / Thea Astley
旱土 : 写给世界上最后一位读者 / [澳] 西娅・阿斯特利著 ; 徐凯, 王慧译 = Drylands / Thea Astley
Uniform title: Drylands. Chinese
by Astley, Thea, 1925-2004
Shanghai : Shanghai yi wen chu ban she, 2010
上海 : 上海译文出版社, 2010
 
 
Da Zhonghua quan : cong wang luo xing shi jie guan kui tan Taiwan de wei lai / Sidao Shilang zhu ; Wang Hui'e yi = Greater China / Terashima Jitsuro ; Wang Hui'e yi
大中華圈 : 從網絡型世界觀窺探台灣的未來 / 寺島實郎著 ; 王慧娥譯 = Greater China / Terashima Jitsuro ; 王慧娥譯
Uniform title: Daichūkaken. Chinese
by Terashima, Jitsurō, 1947-
寺島實郎, 1947-
Taibei Shi : Shang qi shi dai, 2015 nian 10 yue
台北市 : 上奇時代, 2015年10月
BookBook [text, volume]
 
 
Ying xiang Zhongguo li shi 100 ming ren / zhu bian Wang Huimin
影响中囯历史100名人 / 主编王慧敏
Beijing shi : Min zu chu ban she, 1999
北京市 : 民族出版社, 1999
 
 
Jia, zheng jing / Chen Jiaxing, Wang Huilin
假・正經 / 陳家星, 王慧麟
by Chen, Jiaxing
陳家星
Xianggang : Shang shu ju, 2007
香港 : 上書局, 2007
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.