National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 1 - 10 of 10 Results for author:王東
Sort by:
 
 
She hui jing ji bian qian yu kejia ren de jiao yu / Wang Dong
社會經濟變遷與客家人的敎育 / 王東
by Wang, Dong
王東
Xianggang : Ling nan da xue zu qun yu hai wai Hua ren jing ji yan jiu bu, 2000
香港 : 嶺南大學族群與海外華人經濟硏究部, 2000
 
 
Shen mi de 115 / Wang Dongman
神秘的115 / 王東滿
by Wang, Dongman
王東滿
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1987
北京 : 人民文学出版社, 1987
 
 
1940 nian dai de shi ge yu min zhu / Wang Dongdong zhu
1940年代的詩歌與民主 / 王東東著
by Wang, Dongdong, 1983-
王東東, 1983-
Taibei Shi : Zheng da chu ban she chu ban, 2016
臺北市 : 政大出版社出版, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Guo min zheng fu dui Ri zhan zheng suo pei yan jiu : yi 'xian qi chai qian pei chang' wei zhong xin de kao cha / Wang Dongjin zhu
國民政府對日戰爭索賠研究 : 以「先期拆遷賠償」為中心的考察 / 王東進著
by Wang, Dongjin
王東進
Xinbei Shi : Hua Mulan wen hua chu ban she, 2015
新北市 : 花木蘭文化出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Wang Wenzhi gong, Donghuai, yi ji / Wang Yixu bian
王文直公(東槐)遺集/ 王宜勗編
Uniform title: Tengyang Wang Wenzhi gong yi ji
滕陽王文直公遺集
by Wang, Donghuai, -1852
王東槐, -1852
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1981]
[台北縣永和鎭] : 文海出版社, [1981]
 
 
Bai nian zhui yi : Wang Guowei zhi nü Wang Dongming hui yi lu / Wang Dongming zhu ; Li Qiuyue cai fang zheng li
百年追憶 : 王國維之女王東明回憶錄 / 王東明著 ; 李秋月採訪整理
by Wang, Dongming, 1913-
王東明, 1913-
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan gu fen you xian gong si : Guo li qing hua da xue chu ban she, 2012
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Qu zhi min hua de shang di : di guo zhu yi lang chao zhong de sheng jing / Make Buleite zhu ; Wang Dong yi = Decolonizing god : the Bible in the tides of empire / Mark G. Brett...
去殖民化的上帝 : 帝國主義浪潮中的聖經 / 馬克· 布雷特著 ; 王東譯 = Decolonizing god : the Bible in the tides of empire / Mark G. Brett ; translated by Donald Wang
Uniform title: Decolonizing god. Chinese
by Brett, Mark G
Xinbei Shi : Taiwan Jidu jiao wen yi chu ban she you xian gong si, 2013
新北市 : 臺灣基督教文藝出版社有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo li shi shang de yi min yu zu qun xing : Ke jia, peng min ji qi lin ju men / Liang Zhaoting zhu ; Dimu Laite bian ; Wang Dong, Sun Yeshan yi
中國歷史上的移民與族群性 : 客家, 棚民及其鄰居們 / 梁肇庭著 ; 蒂姆·賴特編 ; 王東, 孫業山譯
Uniform title: Migration and ethnicity in Chinese history. Chinese
by Leong, Sow-Theng
Taibei Shi : Nan tian shu ju you xian gong si, 2015
台北市 : 南天書局有限公司, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Ban ban hua shang shuo ren qing : Feng Zikai sui bi xuan du
半瓣花上說人情 : 豐子愷隨筆選讀 / 汪文鼎,王東弘
Uniform title: Essays, Selections
by Feng, Zikai, 1898-1975
豐子愷, 1898-1975
Xianggang : Xue lin shu dian, 1990
香港 : 學林書店, 1990
 
 
Zhongguo jin dai si xiang jia wen ku. Song Yuren juan / Wang Dongjie, Chen Yang bian
中國近代思想家文庫. 宋育仁卷 / 王东杰, 陈阳编
by Song, Yuren, 1858-1931
宋育仁, 1858-1931
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2015
北京 : 中國人民大學出版社, 2015
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.