National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 5 of 5 Results for author:"王樹槐, 1929-"
Sort by:
 
 
Wai ren yu wu xu bian fa / Wang Shuhuai zhu
外人與戊戌變法 / 王樹槐著
by Wang, Shuhuai, 1929-
王樹槐, 1929-
Taibei : Zhongguo xue shu zhu zuo jiang zhu wei yuan hui, Minguo 54 [1965]
臺北 : 中國學術著作獎助委員會, 民國54 [1965]
 
 
Zhongguo xian dai hua de qu yu yan jiu. Jiangsu sheng, 1860-1916 / Wang Shuhuai zhu ; [bian yin zhe Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo]
中國現代化的區域研究. 江蘇省, 1860-1916 / 王樹槐著 ; [編印者中央硏究院近代史硏究所]
by Wang, Shuhuai, 1929-
王樹槐, 1929-
Zhonghua Minguo Taibei Shi Nan'gang : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 73 [1984]
中華民國臺北市南港 : 中央硏究院近代史硏究所, 民國73 [1984]
 
 
Geng zi pei kuan / Wang Shuhuai zhu
庚子賠款 / 王樹槐著
by Wang, Shuhuai, 1929-
王樹槐, 1929-
Taibei : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, 1974
台北 : 中央研究院近代史研究所, 1974
 
 
Xian Tong Yunnan Hui min shi bian / Wang Shuhuai zhu
咸同雲南囘民事變 / 王樹槐著
by Wang, Shuhuai, 1929-
王樹槐, 1929-
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 57 [1968]
臺北市 : 中央研究院近代史研究所, 民國57 [1968]
 
 
Jin dai Zhongguo fu nü shi Zhong wen zi liao mu lu / Wang Shuhuai ... [et al.] zhu bian ; Wang Zhesheng ... [et al.] zu bian
近代中國婦女史中文資料目錄 / 王樹槐 ... [et al.] 主編 ; 王哲聖 ... [et al.] 助編
Taibei Shi Nan'gang : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 84 [1995]
臺北市南港 : 中央硏究院近代史硏究所, 民國84 [1995]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.