National Library of Australia

Showing 1 - 3 of 3 Results for author:王进喜
Sort by:
 
 
Du Mao zhu xi di shu, ting Mao zhu xi di hua, wei wu chan jie ji shi yan feng dou yi bei zi / [Wang Jinxi]
读毛主席的书. 听毛主席的话. 为无产阶级事业奋斗一辈子 / [王进喜]
by Wang, Jinxi, 1970-
王进喜, -1970
Beijing : Shi you hua xue gong ye chu ban she, 1977
北京 : 石油化学工业出版社, 1977
BookBook [text, volume]
 
 
Aodaliya lian bang zheng ju fa : Zhong Ying dui zhao = Australia Evidence Act 1995 / Wang Jinxi yi
澳大利亚联邦证据法 : 中英对照 = Australia Evidence Act 1995 / 王进喜译
Uniform title: Australia Evidence Act 1995. Chinese
Beijing : Zhongguo fa zhi chu ban she, 2013
北京 : 中国法制出版社, 2013
 
 
Lü shi zhi ye xing wei gui ze gai lun / Wang Jinxi, Chen Yi zhu bian ; Cui Yuqi, Peng Xuefeng fu zhu bian
律师职业行为规则槪论 / 王进喜, 陈宜主编 ; 崔玉麒, 彭雪峰副主编
Beijing Shi : Guo jia xing zheng xue yuan chu ban she, 2002
北京市 : 囯家行政学院出版社, 2002
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.