National Library of Australia

Showing 1 - 19 of 19 Results for author:"王陽明, 1472-1529"
Sort by:
 
 
Wang Yangming xian sheng quan ji / Wang Shouren zhuan
王陽明先生全集 / 王守仁撰
Uniform title: Works
by Wang, Yangming, 1472-1529
王陽明, 1472-1529
Xiangtan : Wang Wende, Daoguang 6 [1826]
湘潭 : 王文德, 道光 6 [1826]
 
 
Wang Wencheng gong quan shu / Xu Ai deng ji
王文成公全書 / 徐愛等輯
Uniform title: Works. 1595
by Wang, Yangming, 1472-1529
王陽明, 1472-1529
Yuyao : s.n.; Wanli 23 [1595]
餘姚 : s.n.; 萬歷23 [1595]
 
 
Wang Wencheng gong quan shu : 38 juan / Wang Shouren [Yangming] zhuan
王文成公全書 : 三十八卷 / 王守仁[陽明]撰
by Wang, Yangming, 1472-1529
王陽明, 1472-1529
[Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1929]
[上海 : 商務印書館, 1929]
 
 
Wang Wencheng quan shu : [38 juan] / (Ming) Wang Shouren [Yangming] zhuan ; (Ming) Qian Dehong yuan bian ; Xie Tingjie hui ji
王文成全書 : [38卷] / (明) 王守仁[陽明]撰 ; (明) 錢德洪原編 ; 謝廷傑彙集
by Wang, Yangming, 1472-1529
王陽明, 1472-1529
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Wang Yangming xian sheng wen lu chao : [10 juan] / Wang Shouren zhuan ; Jitian Gongping jie ti
王陽明先生文錄抄 : [10卷] / 王守仁撰 ; 吉田公平解題
by Wang, Yangming, 1472-1529
王陽明, 1472-1529
Taibei : Zhong wen chu ban she : Guang wen shu ju, Minguo 64 [1975]
台北 : 中文出版社 : 廣文書局, 民國64 [1975]
 
 
Yangming quan ji : [38 juan / Wang Yangming zhuan
陽明全集 : [38卷 / 王陽明撰
by Wang, Yangming, 1472-1529
王陽明, 1472-1529
Shanghai : Zhonghua shu ju, between 1927 and 1936]
上海 : 中華書局, between 1927 and 1936]
 
 
Wang Wencheng gong quan shu
王文成公全書
by Wang, Yangming, 1472-1529
王陽明, 1472-1529
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Wang Yangming xuan ji : Chuan xi lu, Ze yan, Liang zhi tong ran lu
王陽明選集 : 傳習錄, 則言, 良知同然錄
Uniform title: Works. Selections. 1979
by Wang, Yangming, 1472-1529
王陽明, 1472-1529
[Taibei] : Zhongguo zi xue ming zhu ji cheng bian yin ji jin hui, [1979?]
[台北] : 中國子學名著集成編印基金會, [1979?]
 
 
Chuan xi lu / Wang Yangming zhu
傳習錄 / 王陽明著
by Wang, Yangming, 1472-1529
王陽明, 1472-1529
Tainan Shi : Da xia chu ban she, Minguo 67 [1978]
臺南市 : 大夏出版社, 民國67 [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
Wang Wencheng gong quan ji : 16 juan / Wang Shouren zhuan
王文成公全集 : 16卷 / 王守仁撰
by Wang, Yangming, 1472-1529
王陽明, 1472-1529
Xiangtan : Wang Wende, Daoguang 6 [1826]
湘潭 : 王文德, 1826
 
 
Wang Yangming quan ji / [Yang Guang zhu bian]
王阳明全集 / [杨光主编]
by Wang, Yangming, 1472-1529
王陽明, 1472-1529
Beijing : Yan shan chu ban she, 1997
北京 : 燕山出版社, 1997
 
 
Wang Yangming ji / [Zheng li zhe Xu Xiaotian ; jiao yue zhe Hu Yiyun]
王陽明集 / [整理者許嘯天 ; 校閱者胡翼雲]
by Wang, Yangming, 1472-1529
王陽明, 1472-1529
Shanghai : Qun xue she, Minguo 15 [1926]
上海 : 羣學社, 民國15 [1926]
 
 
Wang Yangming quan shu / [bian jiao zhe Zheng zhong shu ju bian shen wei yuan hui
王 陽明 全書 / [編校者 正中 書局 編審 委員會]
Uniform title: Works. 1953
by Wang, Yangming, 1472-1529
王 陽明, 1472-1529
Taibei Shi : Zheng zhong shu ju, min guo 42 [1953]
臺北市 : 正中 書局, 民國42 [1953]
 
 
Xin juan zhu pi Wu jing qi shu / [Wang Yangming pi]
新鐫硃批武經七書 / [王陽明批]
Uniform title: Wu jing qi shu
武經七書
[China : s.n., between 1750 and 1850?]
 
 
Da xue gu ben pang zhu / Dai Sheng zhuan ; Wang Shouren zhu
大學古本旁註 / 戴聖撰 ; 王守仁注
by Dai, Sheng
戴聖
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Wang Yangming Chuan xi lu xiang zhu ji ping / Chen Rongjie zhu [bian]
王陽明傳習錄詳註集評 / 陳榮捷著[編]
Taibei shi : Taiwan xue sheng shu ju, min kuo72 [1983]
臺北市 : 臺灣學生書局, 民國72 [1983]
 
 
Xiangshan yu lu / Lu Jiuyuan zhuan. Yangming Chuan xi lu / Wang Shouren zhuan
象山語錄 / 陸九淵撰. 陽明傳習錄 / 王守仁撰
by Lu, Jiuyuan, 1139-1193
陸九淵, 1139-1193
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1992
上海 : 上海古籍出版社, 1992
 
 
Da xue fa wei ; Da xue ben zhi / Li Liwu zhu. Da xue gu ben pang zhu / Wang Shouren zhu. Da xue zheng wen / Mao Qiling gao. Da xue bian ye / Li Gong gao
大學發微;大學本旨 / 黎立武著.大學古本旁注/王守仁注.大學證文/毛奇齡稿.大學辨業/李塨稿
by Li, Liwu, 1276-1343
黎立武, 1276-1343
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: : 中華書局, 1991
 
 
Ba shi bian / Dong Zhe zhu. Xin lun / Zhan Ruoshui zhu. Chuan xi ze yan / Wang Shouren zhu. Zheng xue bian / Chen Shen zhu. Tai ji hou tu shuo / Zuo Fu zhu. Yin yang guan...
八士辯/ 董傑著.新論/湛若水著.傳習則言/王守仁著.正學編/陳深著.太極後圖說/左輔著.陰陽管見/何瑭撰.心齋約言/王艮著. 宵練匣/朱得之撰.人譜/劉宗周著
by Dong, Zhe, jin shi 1487
董傑, jin shi 1487
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京 : 中華書局, 1991
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.