National Library of Australia

We’re delighted to be able to re-open the Library for pre-booked ticketed access to our collections. Read more...

Showing 1 - 17 of 17 Results for author:"石之瑜, 1958-"
Sort by:
 
 
Tao : mian dui bian ju de guo min dang / Shi Zhiyu zhu
逃 : 面對變局的國民黨 / 石之瑜著
by Shi, Zhiyu, 1958-
石之瑜, 1958-
Taibei Shi : Hai xia xue shu chu ban she, 2009
台北市 : 海峽學術出版社, 2009
 
 
Wen ming chong tu yu zhongguo / zhu zhe Shi Zhiyu
文明衝突與中國 / 著者石之瑜
by Shi, Zhiyu, 1958-
石之瑜, 1958-
Taibei shi : Wu nan tu shu chu ban you xian gong si, Minguo 89 [2000]
台北市 : 五南圖書出版有限公司, 民國89 [2000]
 
 
Zi you de nu cai : er shi yi shi ji Taiwan de shou xing zheng zhi / Shi Zhiyu zhu
自由的奴才 : 二十一世紀台灣的獸性政治 / 石之瑜著
by Shi, Zhiyu, 1958-
石之瑜, 1958-
Taibei Shi : Hai xia xue shu chu ban she, 2010
台北市 : 海峽學術出版社, 2010
 
 
Taiwan zui hou yi wei bao shou zheng zhi jia : Shen Changhuan zai "fu xing ji di" de jian zheng / Shi Zhiyu bian zhu ; Zhang Yufa dao yan ; Gao Lang hou ji
臺灣最後一位保守政治家 : 沈昌煥在"復興基地"的見證 / 石之瑜編著 ; 張玉法導言 ; 高朗後記
by Shi, Zhiyu, 1958-
石之瑜, 1958-
Taibei : Han lu tu shu chu ban you xian gong si, 2003
臺北 : 翰蘆圖書出版有限公司, 2003
 
 
Zu guo zhi jian : Zhongguo xi nan min zu de shen fen ce lüe / Shi Zhiyu zhu
族國之間 : 中國西南民族的身分策略 / 石之瑜著
by Shi, Zhiyu, 1958-
石之瑜, 1958-
Taibei Shi : Yang zhi wen hua shi ye gu fen you xian gong si, Minguo 93 [2004]
台北市 : 揚智文化事業股份有限公司, 民國93 [2004]
 
 
Taiwan zhi ming yun : suo zai di guo qian xian, ting zai min zhu bian yuan / Shi Zhiyu zhu
台灣 之 命運 : 鎖在 帝國 前線, 停在 民主 邊緣 / 石 之瑜 著
by Shi, Zhiyu, 1958-
石 之瑜, 1958-
Taibei Shi : Hai xia xue shu chu ban she, 2004
台北市 : 海峽 學術 出版社, 2004
 
 
Bu du zhi guo : er ling ling ba da xuan qian hou de Taiwan zheng zhi / Shi Zhiyu zhu
不獨之國 : 二〇〇八大選前後的台灣政治 / 石之瑜著
by Shi, Zhiyu, 1958-
石之瑜, 1958-
Taibei Shi : Hai xia xue shu chu ban she, 2008
臺北市 : 海峽學術出版社, 2008
 
 
Duo luo yu feng kuang : Min jin dang de dang guo wen hua / Shi Zhiyu zhu
墮落與瘋狂 : 民進黨的黨國文化 / 石之瑜著
by Shi, Zhiyu, 1958-
石之瑜, 1958-
Taibei Shi : Hai xia xue shu chu ban she, 2002
台北市 : 海峽學術出版社, 2002
 
 
Zhongguo da lu de guo jia yu she hui / Shi Zhiyu zhu
中國大陸的國家與社會 / 石之瑜著
by Shi, Yuzhi, 1958-
石之瑜, 1958-
Taibei shi : Wu nan tu shu chu ban gong si, Minguo 83 [1994]
台北市 : 五南圖書出版公司, 民國83 [1994]
 
 
Xiao tian xia : Guo min dang yu Taiwan de wei suo / Shi Zhiyu zhu
小天下 : 國民黨與台灣的萎縮 / 石之瑜著
by Shi, Zhiyu, 1958-
石之瑜, 1958-
Taibei Shi : Hai xia xue shu chu ban she, 2011
台北市 : 海峽學術出版社, 2011
 
 
Zhongguo da lu ji ceng de min zhu gai ge : Wen hua bian: ji ti zhu yi de min zhu / zuo zhe Shi Zhiyu
中國大陸基層的民主改革 : 文化篇: 集體主義的民主 / 作者石之瑜
by Shi, Zhiyu, 1958-
石之瑜, 1958-
Taibei shi : Gui guan tu shu gu fen you xian gong si, 1998
臺北市 : 桂冠圖書股份有限公司, 1998
 
 
Jia : dang dai Taiwan de zheng zhi jing shen / Shi Zhiyu zhu
假 : 當代台灣的政治精神 / 石之瑜著
by Shi, Zhiyu, 1958-
石之瑜, 1958-
Taibei Shi : Hai xia xue shu chu ban she, 2006
台北市 : 海峽學術出版社, 2006
 
 
Si ceng xiang di : Tian'anmen shi jian hou zai Meiguo yu Taiwan de Zhongguo yin xiang / Liao Gaoxian, Shi Zhiyu zhu
似曾相敵 : 天安門事件後在美國與台灣的中國印象 / 廖高賢, 石之瑜著
by Liao, Gaoxian
廖高賢
Taibei : Guo li Taiwan da xue zheng zhi xue xi Zhongguo da lu ji liang an guan xi jiao xue yu yan jiu zhong xin, 2009
台北 : 國立臺灣大學政治學系中國大陸暨兩岸關係教學與研究中心, 2009
 
 
Ning jing zhi yuan, mei li ren sheng : Shen Changhuan xian sheng ji nian wen ji / [bian zhu zhe Shi Zhiyu]
寧靜致遠, 美麗人生 : 沈昌煥先生紀念文集 / [編著者石之瑜]
Taibei Shi : Shen Dachuan, Minguo 90 [2001]
台北市 : 沈大川, 民國90 [2001]
 
 
Zhongguo wen hua da ge ming wen ku [electronic resource] / zhu bian Song Yongyi ; bian wei Shi Zhiyu ... [et al.] ; Meiguo "Zhongguo wen hua da ge ming wen ku" bian...
中国文化大革命文库 [electronic resource] / 主编宋永毅 ; 编委石之瑜 ... [et al.] ; 美国《中国文化大革命文库》编委会编纂
Xianggang : Xianggang Zhong wen da xue Zhongguo yan jiu fu wu zhong xin, 2002
香港 : 香港中文大学中国硏究服務中心, 2002
BookBook [electronic resource]
 
 
"Zhongguo wen hua da ge ming wen ku" mu lu suo yin = Index of the Chinese cultural revolution database / zhu bian Song Yongyi ; bian wei Shi Zhiyu ... [et al.] ;...
《中国文化大革命文库》目录索引 = Index of the Chinese cultural revolution database / 主编宋永毅 ; 编委石之瑜 ... [et al.] ; 美国《中国文化大革命文库》编委会编纂
Xianggang : Xianggang Zhong wen da xue Zhongguo yan jiu fu wu zhong xin, 2002
香港 : 香港中文大学中国硏究服務中心, 2002
 
 
Zhongguo wen hua da ge ming wen ku / zhu bian Song Yongyi ; bian wei Shi Zhiyu [and six others] ; Meiguo "Zhongguo wen hua da ge ming wen ku" bian wei hui bian zuan
中国文化大革命文库 / 主编宋永毅 ; 编委石之瑜 [and six others] ; 美国《中国文化大革命文库》编委会编纂
Xianggang : Xianggang Zhong wen da xue Zhongguo yan jiu fu wu zhong xin, [2010?]
BookBook [text, computer disc]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.