National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 18 of 18 Results for author:經濟導報社
Sort by:
 
 
Xin Zhongguo mao yi jing ying zhi nan / Jing ji dao bao she bian
新中國貿易經營指南 / 經濟導報社編
by Jing ji dao bao she
經濟導報社
Xianggang : [Jing ji dao bao she], 1949
香港 : [經濟導報社], 1949
 
 
Zhongguo xin jian she hua ce / Jing ji dao bao she bian ji
中國新建設画册 / 經濟導報社編輯
by Jing ji dao bao she
經濟導報社
Xianggang : [Jing ji dao bao she], 1956
香港 : [經濟導報社], 1956
 
 
Yi jiu wu si nian zu guo jing ji jian she de xin zheng jiu, Jing ji dao bao she bian
一九五四年祖國經濟建設的新成就, 經濟導報社編
by Jing ji dao bao she
經濟導報社
Xianggang, Jing ji dao bao she, 1954
香港, 經濟導報社, 1954
 
 
Zu guo jing ji jian she de xin cheng jiu / Jing ji dao bao she bian
祖國經濟建設的新成就 / 經濟導報社編
by Jing ji dao bao she
經濟導報社
Xianggang : Jing ji dao bao she, 1953
香港 : 經濟導報社, 1953
 
 
Zhongguo jian she shi nian / Jing ji dao bao she bian ji
中國建設十年 / 經濟導報社編輯
by Jing ji dao bao she
經濟導報社
Xianggang : Jing ji dao bao she, 1959
香港 : 經濟導報社, 1959
 
 
Zu guo zhao hui : Jing ji dao bao chuang kan er shi zhou nian ji nian hua ce / Jing ji dao bao she bian ji chu ban
祖國朝暉 : 經濟導報創刊二十週年紀念畫冊 / 經濟導報社編輯出版
Xianggang : Jing ji dao bao she, 1967
香港 : 經濟導報社, 1967
 
 
Xianggang yin hang ye '86 / Xianggang jing ji dao bao she bian yin = Hong Kong banking '86 / published by Economic Information & Agency
香港銀行業 '86/ 香港經濟導報社編印 = Hongkong banking '86 / published by Economic Information & Agency
Xianggang : Xianggang jing ji dao bao she, 1986
香港 : 香港經濟導報社, 1986
 
 
Shanghai Pudong kai fa yu tou zi = The Development & investment of Pudong, Shanghai
上海浦東開發與投资= The Development & investment of Pudong, Shanghsi
Xianggang : Jing ji dao bao she, [1990]
香港 : 經濟導報社, [1990]
 
 
Xianggang jing ji nian jian
香港經濟年鑑
Uniform title: Xianggang jing ji nian jian (1961)
香港經濟年鑑 (1961)
Xianggang : Jing ji dao bao she, 1961-
香港 : 經濟導報社, 1961-
 
 
Zhongguo dui wai mao yi ji jing ying guan li / [Jing ji dao bao she bian ji bu]
中國對外貿易及經營管理 / [經濟導報社編輯部]
Xianggang : Jing ji dao bao she, 1978
香港 : 經濟導報社, 1978
 
 
Zhongguo hai guan tong ji = China's customs statistics
中國海關統計 = China's customs statistics
Xianggang : Jing ji dao bao she, [1983-
香港 : 經濟導報社, [1983-
 
 
Shanghai bai jia ming dian / [bian ji Jing ji dao bao she "Shanghai bai jia ming dian" bian ji wei yuan hui]
上海百家名店 / [編輯經濟導報社《上海百家名店》編輯委員會]
Xianggang : Jing ji dao bao she, [1991?]
香港 : 經濟導報社, [1991?]
 
 
Xianggang Zhong zi qi ye ming lu / Xianggang Zhongguo qi ye xie hui, Jing ji dao bao she bian ji chu ban = Directory of enterprises with PRC capital in Hong Kong / edited and...
香港中資企業名錄 / 香港中國企業協會, 經濟導報社編輯出版 = Directory of enterprises with PRC capital in Hong Kong / edited and published by the Hong Kong Chinese Enterprises Association, Economic Information Agency
Xianggang : Xianggang Zhongguo qi ye xie hui : Xianggang jing ji dao bao she, 1992
香港 : 香港中國企業協會 : 香港經濟導報社, 1992
 
 
Zhongguo dui wai jing ji ji gou ji gong shang qi ye ming lu, 1987/88 = Directory of Chinese external economic organizations & commercial/industrial enterprises, 1987/88 /...
中國對外經濟機構及工商企業名錄, 1987/88 = Directory of Chinese external economic organizations & commercial/industrial enterprises, 1987/88 / [編輯者中國廣告聯合總公司,經濟導報社]
Xianggang : Jing ji dao bao she, 1987
香港: 經濟導報社, 1987
 
 
Jin ri Shenzhen 1989 = Shenzhen Today 1989 / Shenzhen shi dui wai xuan chuan chu, Jing ji dao bao she he pienn. Edited by : Shenzhen Municipal Foreign Propaganda Office and...
今日深圳 1989 = Shenzhen Today 1989 / 深圳市對外宣傳處, 經濟導報社合編. Edited by: Shenzhen Municipal Foreign Propaganda Office and Economic Information & Agency, Hongkong
Xianggang : Xianggang jing ji dao bao she, [1989?]
香港 : 香港經濟導報社, [1989?]
 
 
Zhongguo gang tie gong ye tong ji / Zhonghua Renmin Gongheguo ye jin gong ye bu ji hua si, qing bao yan jiu cong suo he bian = Statistics of iron and steel industry of China /...
中國鋼鐵工業統計 / 中華人民共和國冶金工業部計劃司, 情報硏究總所合編 = Statistics of iron and steel industry of China / co-compiled by the Planning Department and the Technical Information Center of the Ministry of Metallurgical Industry, PRC
Uniform title: Zhongguo gang tie gong ye tong ji (Zhong wen Ying wen dui zhao ban)
中國鋼鐵工業統計 (中文英文對照版)
Xianggang : Jing ji dao bao she chu ban, [1986-
香港 : 經濟導報社出版, [1986-
 
 
Hainan gu fen zhi qi ye = Hainan stock enterprises / Hainan sheng gu fen zhi qi ye xie hui, Hainan sheng zheng fu xin wen ban gong shi, Xianggang jing ji dao bao she lian he...
海南股份制企業 = Hainan stock enterprises / 海南省股份制企業協會, 海南省政府新聞辦公室, 香港經濟導報社聯合編輯 ; [主編遲福林]
[Haikou] : Hainan sheng gu fen zhi qi ye xue hui ; Xianggang : Xianggang jing ji dao bao she, 1993
[海口] : 海南省股份制企業協會 ; 香港 : 香港經濟導報社, 1993
 
 
Zhongguo si ying jing ji nian jian / Zhonghua quan guo gong shang ye lian he hui, Xianggang jing ji dao bao she, Zhongguo min (si) ying jing ji yan jiu hui lian he bian ji
中國私營經濟年鑒 / 中華全國工商業聯合會, 香港經濟導報社, 中國民(私)營經濟研究會聯合編輯
Xianggang : Xianggang jing ji dao bao she, 1994-
香港 : 香港經濟導報社, 1994-
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.