National Library of Australia

Our reading rooms will be closed on Monday 30 May. Check our opening hours before your visit.
Showing 1 - 20 of 22 Results for author:"羅常培, 1899-1958"
Sort by:
 
 
Zhongguo ren yu Zhongguo wen / Luo Changpei zhu
中國人與中國文 / 羅常培著
by Luo, Changpei, 1899-1958
羅常培, 1899-1958
Shanghai : Kai ming shu dian, 1947
上海 : 開明書店, 1947
 
 
Luo Changpei yu yan xue lun wen xuan ji
羅常培語言學論文選集
by Luo, Changpei, 1899-1958
羅常培, 1899-1958
Taibei : Jiu si chu ban she, Minguo 67 [1978]
台北 : 九思出版社, 民國67 [1978]
 
 
Han yu yin yun xue dao lun / Luo Changpei zhu
漢語音韻學導論 / 羅常培著
by Luo, Changpei, 1899-1958
羅常培, 1899-1958
Beijing : Zhong hua shu zhu : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1956
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1956
 
 
Yu yan yu wen hua; fu fu lu 4 zhong
語言與文化; 附附錄4種
by Luo, Changpei, 1899-1958
羅常培, 1899-1958
Beijing, Guo li Beijing da xue, 1950
北京, 國立北京大學, 1950
 
 
Tianan yu wen lun zhu jia ji / [Luo Changpei bian zhuan]
恬广語文論著甲集 / [羅常培編撰]
by Luo, Changpei, 1899-1958
羅常培, 1899-1958
Xianggang : Xianggang shu dian, 1973
香港 : 香港書店, 1973
 
 
Han Wei Jin Nan Bei chao yun bu yan bian yan jiu / Luo Changpei, Zhou Zumo he zhu
漢魏晋南北朝韻部演變硏究 / 羅常培, 周祖謨合著
by Luo, Changpei, 1899-1958
羅常培, 1899-1958
Beijing : Ke xue chu ban she, 1958-
北京 : 科學出版社, 1958-
 
 
Han yu yin yun xue dao lun / Luo Changpei zhu
漢語音韻學導論 / 羅常培著
by Luo, Changpei, 1899-1958
羅常培, 1899-1958
Xianggang : Taiping shu ju, 1965
香港 : 太平書局, 1965
 
 
Beijing su qu bai zhong zhai yun / Luo Changpei
北京俗曲百種摘韻 / 羅常培
by Luo, Changpei, 1899-1958
羅常培, 1899-1958
Beijing : Lai xun ge shu dian, 1950
北京 : 來薰閣書店, 1950
 
 
Cang Er zhi jian / Luo Xintian [Changpei] zhu
蒼洱之間 / 羅莘田[常培]著
by Luo, Changpei, 1899-1958
羅常培, 1899-1958
Nanjing : Du li chu ban she, Minguo 36 [1947]
南京 : 獨立出版社, 民國36 [1947]
 
 
Han yu yin yun xue dao lun / Luo Changpei zhu
漢語音韻學導論 / 羅常培著
by Luo, Changpei, 1899-1958
羅常培, 1899-1958
Taibei : Jiu si chu ban she, Min guo 67 [1978]
台北 : 九思出版社, 民國67 [1978]
 
 
Luo Changpei yu yan xue lun wen xuan ji / Zhongguo Ke xue yuan yu yan yan jiu suo bian
羅常培語言學論文選集 / 中國科學院語言硏究所編
by Luo, Changpei, 1899-1958
羅常培, 1899-1958
Beijing : Zhong hua shu ju, 1963
北京 : 中華書局, 1963
 
 
Linchuan yin xi / Luo Changpei zhu
臨川音系 / 羅常培著
by Luo, Changpei, 1899-1958
羅常培, 1899-1958
Beijing : Ke xue chu ban she, 1958
北京 : 科學出版社, 1958
 
 
Zhongguo yin yun xue dao lun / Luo Changpei zhu
中國音韻學導論 / 羅常培著
by Luo, Changpei, 1899-1958
羅常培, 1899-1958
[Beijing] : Beijing da xue chu ban bu, 1949
[北京] : 北京大學出版部, 1949
 
 
Zhongguo ren yu Zhongguo wen
中國人與中國文
by Luo, Changpei, 1899-1958
羅常培, 1899-1958
Hong Kong : Long men shu dian, [1966]
香港 : 龍門書店, [1966]
 
 
Guo yin zi mu yan jin shi / Luo Changbei zhu
國音字母演進史 / 羅常培著
by Luo, Changpei, 1899-1958
羅常培, 1899-1958
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1947
上海 : 商務印書館, 1947
 
 
Shu dao nan / Luo Xintian zhu
蜀道難 / 羅莘田著
by Luo, Changpei, 1899-1958
羅常培, 1899-1958
[Shanghai] : Du li chu ban she, Minguo 35 [1946]
[上海] : 獨立出版社, 民國3 [1946]
 
 
Tang Wu dai xi bei fang yin / Luo Changpei zhu
唐五代西北方音 / 羅常培著
by Luo, Changpei, 1899-1958
羅常培, 1899-1958
Shanghai : [Guo li zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo], Minguo 22 [1933]
上海 : [國立中央研究院歷史語言研究所], 民國 22 [1933]
 
 
Lianshan Baiyi yu wen chu tan / Luo Changpei, Xin Qinglan he zhu
蓮山擺彝語文初探 / 羅常培, 邢慶蘭合著
by Luo, Changpei, 1899-1958
羅常培, 1899-1958
Beijing : Beijing da xue wen ke yan jiu suo, 1950
北京 : 北京大學文科研究所, 1950
 
 
Dong xi wen hua ji qi zhe xue / Liang Shuming jiang yan, Chen Zheng, Luo Changpei bian lu
東西文化及其哲學 / 梁漱溟講演 ; 陳政,羅常培編錄
by Liang, Shuming, 1893-1988
粱漱溟, 1893-1988
Xianggang, Tai ping yang tu shu gong si, [19--]
香港, 太平洋圖書公司, [19--]
 
 
Dong xi wen hua ji qi zhe xue / Liang Shuming jiang yan, Chen Zheng, Luo Changpei bian lu
東西文化及其哲學 / 梁漱溟講演 ; 陳政,羅常培編錄
by Liang, Shuming, 1893-1988
粱漱溟, 1893-1988
Shanghai, Shang wu yin shu guan, Minguo 23 [1934]
上海, 商務印書館, 民國 23 [1934]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.