National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 12 of 12 Results for author:胡孟祥
Sort by:
 
 
Han Qixiang ping zhuan / Hu Mengxiang zhu
韩起祥评传 / 胡孟祥著
by Hu, Mengxiang
胡孟祥
Beijing : Zhongguo min jian yi shu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 中国民间文艺出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Hu Mengxiang shuo chang yi shu lun ji / Lu Changwu zhu bian
胡孟祥说唱艺术论集 / 卢昌五主编
by Hu, Mengxiang
胡孟祥
Beijing : Zhongguo min jian wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 中国民间文艺出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Xue Baokun shuo chang yi shu lun ji / Hu Mengxiang zhu bian
薛宝琨说唱艺术论集 / 胡孟祥主编
by Xue, Baokun
薛宝琨
Beijing : Zhongguo min jian yi shu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 中国民间文艺出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Li Fengqi shuo chang wen xue ji / Hu Mengxiang zhu bian
李凤琪说唱文学集 / 胡孟祥主编
by Li, Fengqi, 1930-
李凤琪, 1930-
Beijing : Zhongguo min jian yi shu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 中国民间文艺出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Dai Hongsen shuo chang yi shu lun ji / Hu Mengxiang zhu bian
戴宏森说唱艺术论集 / 胡孟祥主编
by Dai, Hongsen
戴宏森
Beijing : Zhongguo min jian wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 中国民间文艺出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Zhongguo dang dai qi ye jia ming dian. Shandong juan / [Hu Mengxiang zhu bian]
中国当代企业家名典. 山东卷 / [胡孟祥主编]
Beijing : Gong ren chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 工人出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Jie fang qu shuo chang wen xue zuo pin xuan / Hu Mengxiang zhu bian
解放区说唱文学作品选 / 胡孟祥主编
Beijing : Zhongguo min jian wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 中国民间文艺出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Zhongguo dang dai qi ye jia ming dian. Henan juan / [Li Jie, Hu Mengxiang zhu bian]
中国当代企业家名典. 河南卷 / [李杰, 胡孟祥主编]
Beijing : Gong ren chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 工人出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Zhongguo dang dai qi ye jia ming dian. Hebei juan / [Hu Yuquan, Hu Mengxiang zhu bian]
中国当代企业家名典. 河北卷 / [胡玉泉, 胡孟祥主编]
Beijing : Gong ren chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 工人出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Zhongguo dang dai qi ye jia ming dian. Shanxi juan / [Liu Liping, Hu Mengxiang zhu bian]
中国当代企业家名典. 山西卷 / [刘黎平, 胡孟祥主编]
Beijing : Gong ren chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 工人出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
He Chi zi zhuan / zhu bian Hu Mengxiang ; kou shu He Chi ; zheng li Wang Tianyi, Chen Jianping, He Wei
何迟自传 / 主编胡孟祥 ; 口述何迟 ; 整理王天颐, 陈建平, 何畏
by He, Chi, 1920-
何迟, 1920-
Beijing : Zhongguo min jian wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 中国民间文艺出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Zhou Xijun shuo chang xi qu ji / Hu Mengxiang zhu bian ; "Dong fang shuo chang yi shu xi lie cong shu" bian ji wei yuan hui
周喜俊说唱戏曲集 / 胡孟祥主编 ; 《东方说唱艺术系列丛书》编辑委员会
by Zhou, Xijun, 1958-
周喜俊, 1958-
Beijing : Zhongguo min jian wen yi chu ban she, 1989
北京 : 中国民间文艺出版社, 1989
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.