National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 10 of 10 Results for author:"胡愈之, 1896-"
Sort by:
 
 
Yu Dafu de liu wang he shi zong / Hu Yuzhi zhu
郁達夫的流亡和失踪 / 胡愈之著
by Hu, Yuzhi, 1896-
胡愈之, 1896-
Xianggang : Zhi yuan shu wu, 1946
香港: 咫園書屋, 1946
 
 
Liu wang zai chi dao xian shang / Hu Yuzhi, Shen Zijiu
流亡在赤道线上 / 胡愈之, 沈兹九
by Hu, Yuzhi, 1896-
胡愈之, 1896-
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian : Xin hua shu dian fa xing, 1985
北京 : 生活, 讀书, 新知三联书店 : 新华书店发行, 1985
 
 
Hu Yuzhi wen ji
胡愈之文集
Uniform title: Works. Selections. 1996
by Hu, Yuzhi, 1896-
胡愈之, 1896-
Beijing : Sheng huo du shu xin zhi san lian shu dian, 1996
北京 : 生活讀書新知三联书店, 1996
 
 
Huai shi zhe / Hu Yuzhi
怀逝者 / 胡愈之
by Hu, Yuzhi, 1896-
胡愈之, 1896-
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian : Fa xing Xin hua shu dian, 1986
北京 : 生活・讀書・新知三联书店 : 发行新华书店, 1986
 
 
Dandi yu Gede / Yuzhi, Youxiong, Wentian he bian ; [bian zuan zhe Dong fang za zhi she]
但底與哥德/ 愈之,幼雄,聞天合編;[編纂者東方雜誌社]
by Hu, Yuzhi, 1896-
胡愈之, 1896-
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 13 [1924]
上海: 商務印書館, 民國13 [1924]
 
 
Mosike yin xiang ji / Hu Yuzhi
莫斯科印象记 / 胡愈之
by Hu, Yuzhi, 1896-
胡愈之, 1896-
Changsha Shi : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
长沙市 : 湖南人民出版社 : 湖南省新華書店发行, 1984
 
 
Kang zhan de jing yan yu jiao xun = [Experiences gained and lessons learned during the Resistance War] / Qian Jiaju, Hu Yuzhi, Zhang Tiesheng bian
抗戰的經驗與敎訓 = [Experiences gained and lessons learned during the Resistance War] / 千家駒, 胡愈之, 張鐵生編
by Qian, Jiaju, 1909-
千家駒, 1909-
Chongqing : Sheng huo shu dian, 1939
重慶 : 生活書店, 1939
 
 
Bu jin Changjiang gun gun lai : Fan Changjiang ji nian wen ji / Hu Yuzhi, Xia Yan deng zhu
不尽长江滚滚来 : 范长江纪念文集 / 胡愈之, 夏衍等著
Beijing : Qun yan chu ban she, 1994
北京 : 群言出版社, 1994
 
 
Ku ye za ji ji qi ta / [Hu Yuzhi, Xia Mianzun yi]
枯葉雜記及其他 / [胡愈之, 夏丐尊譯]
by Eroshenko, Vasiliĭ, 1890-1952
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 13 [1924]
上海 : 商務印書館, 民國13 [1924]
 
 
Xin Eguo you ji ; Chi du xin shi / Qu Qiubai zhu. Xin Eguo zhi yan jiu / Shao Piaoping bian zhu. Sulian jian wen lu / Mao Dun zhu. Mosike yin xiang ji / Hu Yuzhi zhu
新俄國遊記 ; 赤都心史 / 瞿秋白著. 新俄國之研究 / 邵飄萍編著. 蘇聯見聞錄 / 茅盾著. 莫斯科印象記 / 胡愈之著
by Qu, Qiubai, 1899-1935
瞿秋白, 1899-1935
Shanghai shi : Shanghai shu dian, 1996
上海市 : 上海書店, 1996
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.