National Library of Australia

Showing 1 - 7 of 7 Results for author:"胡文仲, 1935-"
Sort by:
 
 
Aodaliya wen xue lun ji / Hu Wenzhong = A Chinese perspective on Australian literature / Hu Wenzhung
澳大利亚文学论集 / 胡文仲 = A Chinese perspective on Australian literature / Hu Wenzhung
by Hu, Wenzhong, 1935-
胡文仲, 1935-
Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 1994
北京 : 外语敎学与研究出版社, 1994
 
 
Aodaliya yan jiu lun wen ji. Di 1 ji [electronic resource] / Hu Wenzhong zhu bian
澳大利亚研究论文集. 第1集 [electronic resource] / 胡文仲主编
Xiamen : Xiamen da xue chu ban she, 1992
厦门 : 厦门大学出版社, 1992
BookBook, OnlineOnline
 
 
Kua wen hua jiao ji yu Ying yu xue xi / Hu Wenzhong bian = Intercultural communication : what it means to Chinese learners of English / edited by Hu Wenzhong
跨文化交际与英语学习 / 胡文仲编 = Intercultural communication : what it means to Chinese learners of English / edited by Hu Wenzhong
Shanghai : Shanghai yi wen chu ban she, 1988
上海 : 上海译文出版社, 1988
 
 
Tan xian jia Wosi = Voss / Batelike Huaite zhu ; Liu Shoukang, Hu Wenzhong yi
探险家沃斯 = Voss / 帕特里克.怀特著 ; 刘寿康, 胡文仲译
Uniform title: Voss. Chinese
by White, Patrick, 1912-1990
Nanjing : Yi lin chu ban she, 2000
南京 : 译林出版社, 2000
 
 
Lang zi = The ancestor game / Aliekesai Mile zhu ; Li Yao yi ; zhu bian Hu Wenzhong ; fu zhu bian Li Shumin ; bian ji Chen Xiaoli
浪子 = The ancestor game / 阿列克赛.米勒著 ; 李尧译 ; 主编胡文仲 ; 副主编李书敏 ; 编辑陈小丽
Uniform title: Ancestor game. Chinese
by Miller, Alex, 1936-
Chongqing : Chongqing chu ban she, 1995
重庆 : 重庆出版社, 1995
 
 
Liao wang ta / Yilishabai Haluo'er zhu ; Chen Zhengfa, Ma Zuyi yi ; zhu bian Hu Wenzhong ; fu zhu bian Li Shumin = The watch tower / Elizabeth Harrower
瞭望塔 / 伊莉莎白.哈罗尔著 ; 陈正发, 马祖毅译 ; 主编胡文仲 ; 副主编李书敏 = The watch tower / Elizabeth Harrower
Uniform title: Watch tower. Chinese
by Harrower, Elizabeth, 1928-
Chongqing : Chongqing chu ban she, 1995
重庆 : 重庆出版社, 1995
 
 
Xin li yi sheng he ta de nü bing ren / Luode Qiongsi zhu ; Ouyang Yu yi ; zhu bian Hu Wenzhong ; fu zhu bian Li Shumin
心理医生和他的女病人 / 罗德.琼斯著 ; 欧阳昱译 ; 主编胡文仲 ; 副主编李书敏
Uniform title: Julia Paradise. Chinese
by Jones, Rod, 1953-
Chongqing : Chongqing chu ban she, 1999
重庆 : 重庆出版社, 1999
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.