National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 121 Results for author:"胡適, 1891-1962"
Sort by:
 
 
Bai hua wen xue shi. Shang juan
白話文學史. 上卷
by Hu, Shi, 1891-1962
胡適, 1891-1962
Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si : Zong jing xiao Shi bao wen hua chu ban qi ye you xian gong si, 1986
臺北市 : 遠流出版事業股份有限公司 : 總經銷時報文化出版企業有限公司, 1986
 
 
Wen ti yu zhu yi : Hu Shi wen cun di 1 ji di 2 juan
問題與主義 : 胡適文存第一集第二卷
by Hu, Shi, 1891-1962
胡適, 1891-1962
Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si : Zong jing xiao Shi bao wen hua chu ban qi ye you xian gong si, 1986
臺北市 : 遠流出版事業股份有限公司 : 總經銷時報文化出版企業有限公司, 1986
 
 
Zhongguo zhong gu si xiang shi. Chang bian : fu Zhongguo zhong gu si xiang xiao shi yi zhong / [zuo zhe Hu Shi]
中國中古思想史. 長編 : 附中國中古思想小史一種 / [作者胡適]
by Hu, Shi, 1891-1962
胡適, 1891-1962
Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si : Zong jing xiao Shi bao wen hua chu ban qi ye you xian gong si, 1986
臺北市 : 遠流出版事業股份有限公司 : 總經銷時報文化出版企業有限公司, 1986
 
 
Zhongguo gu dai zhe xue shi / [zuo zhe Hu Shi]
中國古代哲學史 / [作者胡適]
by Hu, Shi, 1891-1962
胡適, 1891-1962
Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si : Zong jing xiao Shi bao wen hua chu ban qi ye you xian gong si, 1986
臺北市 : 遠流出版事業股份有限公司 : 總經銷時報文化出版企業有限公司, 1986
 
 
Shenhui he shang zhuan : Hu Shi wen cun di 4 ji di 2 juan. Fu <nan you za yi>
神會和尚傳 : 胡適文存第四集第二卷.附<南遊雜憶>
by Hu, Shi, 1891-1962
胡適, 1891-1962
Taibei shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si : Zong jing xiao Shi bao wen hua chu ban qi ye you xian gong si, 1986
臺北市 : 遠流出版事業股份有限公司 : 總經銷時報文化出版企業有限公司, 1986
 
 
Xi you ji kao zheng : Hu Shi wen cun di 2 ji di 4 juan
西遊記考證: 胡適文存第二集第四卷
by Hu, Shi, 1891-1962
胡適, 1891-1962
Taibei shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si : Fa xing Xin bao gu fen you xian gong si, 1986
臺北市: 遠流出版事業股份有限公司: 發行信報股份有限公司, 1986
 
 
Wo men zou na tiao lu? : Hu Shi wen cun di 4 ji di 4, 5 juan
我們走那條路? : 胡適文存第四集第四,五卷
by Hu, Shi, 1891-1962
胡適, 1891-1962
Taibei shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si : Zong jing xiao Shi bao wen hua chu ban qi ye you xian gong si, 1986
臺北市 : 遠流出版事業股份有限公司 : 總經銷時報文化出版企業有限公司, 1986
 
 
Hu Shi liu xue ri ji
胡適留學日記
by Hu, Shi, 1891-1962
胡適, 1891-1962
Taibei shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si : Zong jing xiao Shi bao wen hua chu ban qi ye you xian gong si, 1986
臺北市 : 遠流出版事業股份有限公司 : 總經銷時報文化出版企業有限公司, 1986
 
 
Wo men de zheng zhi zhu zhang : Hu Shi wen cun di 2 ji di 3 juan
我們的政治主張 : 胡適文存第二集第三卷
by Hu, Shi, 1891-1962
胡適, 1891-1962
Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si : Zong jing xiao Shi bao wen hua chu ban qi ye you xian gong si, 1986
臺北市 : 遠流出版事業股份有限公司 : 總經銷時報文化出版企業有限公司, 1986
 
 
Xing shi yin yuan zhuan kao zheng : Hu Shi wen cun di 4 ji di 3 juan
醒世姻緣傳考證 : 胡適文存第四集第三卷
by Hu, Shi, 1891-1962
胡適, 1891-1962
Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si : Zong jing xiao Shi bao wen hua chu ban qi ye you xian gong si, 1986
臺北市 : 遠流出版事業股份有限公司 : 總經銷時報文化出版企業有限公司, 1986
 
 
Zhongguo gu dian xiao shuo yan jiu
中國古典小說硏究
by Hu, Shi, 1891-1962
胡適, 1891-1962
Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si : Zong jing xiao Shi bao wen hua chu ban qi ye you xian gong si, 1986
臺北市 : 遠流出版事業股份有限公司 : 總經銷時報文化出版企業有限公司, 1986
 
 
Ding Wenjiang de zhuan ji / [zuo zhe Hu Shi]
丁文江的傳記 / [作者胡適]
by Hu, Shi, 1891-1962
胡適, 1891-1962
Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si : Zong jing xiao Shi bao wen hua chu ban qi ye you xian gong si, 1986
臺北市 : 遠流出版事業股份有限公司 : 總經銷時報文化出版企業有限公司, 1986
 
 
Zhen cao wen ti : Hu Shi wen cun di 1 ji di 4 juan
貞操問題 : 胡適文存第一集第四卷
by Hu, Shi, 1891-1962
胡適, 1891-1962
Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si : Zong jing xiao Shi bao wen hua chu ban qi ye you xian gong si, 1986
臺北市 : 遠流出版事業股份有限公司 : 總經銷時報文化出版企業有限公司, 1986
 
 
Chang shi hou ji / [zuo zhe Hu Shi]
嘗試後集 / [作者胡適]
by Hu, Shi, 1891-1962
胡適, 1891-1962
Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si : Zong jing xiao Shi bao wen hua chu ban qi ye you xian gong si, 1986
臺北市 : 遠流出版事業股份有限公司 : 總經銷時報文化出版企業有限公司, 1986
 
 
Chang shi ji / [zuo zhe Hu Shi]
嘗試集 / [作者胡適]
by Hu, Shi, 1891-1962
胡適, 1891-1962
Taibei shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si : Zong jing xiao Shi bao wen hua chu ban qi ye you xian gong si, 1986
臺北市 : 遠流出版事業股份有限公司 : 總經銷時報文化出版企業有限公司, 1986
 
 
Wu shi nian lai Zhongguo zhi wen xue : Hu Shi wen cun di 2 ji di 2 juan
五十年來中國之文學 : 胡適文存第二集第二卷
by Hu, Shi, 1891-1962
胡適, 1891-1962
Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si : Zong jing xiao Shi bao wen hua chu ban qi ye you xian gong si, 1986
台北市 : 遠流出版事業股份有限公司 : 總經銷時報文化出版企業有限公司, 1986
 
 
Hu Shi wen xuan
胡適文選
Uniform title: Essays. Selections
by Hu, Shi, 1891-1962
胡適, 1891-1962
Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 1986
臺北市 : 遠流出版事業股份有限公司, 1986
 
 
Dai Dongyuan de zhe xue / [zuo zhe Hu Shi]
戴東原的哲學 / [作者胡適]
by Hu, Shi, 1891-1962
胡適, 1891-1962
Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si : Zong jing xiao Shi bao wen hua chu ban qi ye you xian gong si, 1986
臺北市 : 遠流出版事業股份有限公司 : 總經銷時報文化出版企業有限公司, 1986
 
 
Hu Shi xuan zhu de shi xuan
胡適選註的詩選
by Hu, Shi, 1891-1962
胡適, 1891-1962
Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si : Zong jing xiao Shi bao wen hua chu ban qi ye you xian gong si, 1986
臺北市 : 遠流出版事業股份有限公司 : 總經銷時報文化出版企業有限公司, 1986
 
 
Shuo ru : Hu Shi wen cun di 4 ji di 1 zhuan
說儒 : 胡適文存第四集第一卷
by Hu, Shi, 1891-1962
胡適, 1891-1962
Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si : Zong jing xiao Shi bao wen hua chu ban qi ye you xian gong si, 1986
臺北市 : 遠流出版事業股份有限公司 : 總經銷時報文化出版企業有限公司, 1986
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.