National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 15 of 15 Results for author:"舒新城. 1893-1960"
Sort by:
 
 
Wo he jiao yu : [San shi wu nian jiao yu sheng huo shi, 1893-1928] / Shu Xincheng zhu
我和教育 : [三十五年教育生活史, 1893-1928] / 舒新城著
by Shu, Xincheng, 1893-1960
舒新城, 1893-1960
Xianggang : Shen zhou tu shu gong si, [1979?]
香港: 神州圖書公司, [1979?]
 
 
Zhongguo xin jiao yu gai kuang / Shu Xincheng bian
中國新教育槪况 / 舒新城編
by Shu, Xincheng, 1893-1960
舒新城, 1893-1960
Shanghai : Zhonghua shu ju, Minguo 20 [1931]
上海 : 中華書局, 民國20 [1931]
 
 
Wo he jiao yu / Shu Xincheng zhu
我和教育/ 舒新城著
by Shu, Xincheng, 1893-1960
舒新城, 1893-1960
Taibei Shi : Long wen chu ban she, Minguo 79 [1990]
台北市 : 龍文出版社, 民國79 [1990]
 
 
Jin dai Zhongguo liu xue shi / Shu Xincheng bian
近代中國留學史 / 舒新城編
by Shu, Xincheng, 1893-1960
舒新城, 1893-1960
Taibei : Zhongguo chu ban she, Minguo 62 [1973]
台北 : 中國出版社, 民國62 [1973]
 
 
Jin dai Zhongguo liu xue shi / Shu Xincheng bian [xie]
近代中國留學史 / 舒新城編[写]
by Shu, Xincheng, 1893-1960
舒新城. 1893-1960
[Shanghai] : Shanghai wen hua chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
[Shanghai] : 上海文化出版社 : 新华书店经销, 1989
 
 
Jin dai Zhongguo jiao yu shi liao Shu Xincheng bian
近代中國敎育史料 舒新城編
by Shu, Xincheng, 1893-1960
舒新城, 1893-1960
Shanghai Zhonghua shu ju 1928
上海 中華書局 1928
 
 
Minguo jiao yu xian qu : Shu Xincheng hui yi lu / Shu Xincheng yuan zhu ; Cai Dengshan zhu bian
民國教育先驅 : 舒新城回憶錄 / 舒新城原著 ; 蔡登山主編
by Shu, Xincheng, 1893-1960
舒新城, 1893-1960
Taibei Shi: Du li zuo jia, 2015
台北市 : 獨立作家, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Shu Xincheng jiao yu cong gao. Di 1 ji
舒新城教育叢稿. 第1集
by Shu, Xincheng, 1893-1960
舒新城, 1893-1960
[Xianggang : s.n., 1978?]
[香港 : s.n., 1978?]
 
 
Jin dai Zhongguo jiao yu shi liao / Shu Xincheng ji
近代中國教育史料 / 舒新城輯
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1979]
[台北縣永和鎮]: 文海出版社, [1979]
 
 
Jin dai Zhongguo jiao yu shi liao / Shu Xincheng bian
近代中國教育史料 / 舒新城編
Shanghai : Shanghai shu dian, 1990
上海: 上海書店, 1990
 
 
Zhongguo jin dai jiao yu shi zi liao / Shu Xincheng bian
中国近代教育史资料/ 舒新城编
Beijing : Ren min jiao yu chu ban she, 1961
北京: 人民教育出版社, 1961
 
 
Hangzhou Xihu you lan zhi nan / Lufei Zhi yuan ji ; Shu Xincheng chong bian
杭州西湖遊覽指南 / 陸費執原輯 ; 舒新城重編
by Lufei, Zhi
陸費執
Shanghai : Zhonghua shu ju you xian gong si, Minguo 18 [1929]
上海 : 中華書局有限公司, 民國18 [1929]
 
 
Ge xing lun / Sang dai ke, shu xin cheng
个性论 / (英)桑戴克(E. Thorndike)著 ;舒新城译
Shang hai : Zhong hua shu ju, 1932
上海 : 中华书局, 1932
 
 
Ci hai
辭海
Shanghai : Zhonghua shu ju, Minguo 37 [1948]
上海 : 中華書局, 民國37 [1948]
 
 
Zhongguo xian dai jiao yu shi / Zhou Yutong zhu. Jin dai Zhongguo liu xue shi / Shu Xincheng zhu
中國現代敎育史/ 周予同著. 近代中國留學史 / 舒新城著
by Zhou, Yutong, 1898-
周予同, 1898-
Shanghai : Shanghai shu dian, 1989
上海 : 上海書店, 1989
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.