National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 20 Results for author:"范曄, 398-445"
Sort by:
 
 
Hou Han shu / Fan Ye zhuan ; Li Xian deng zhu
後漢書 / 范曄撰 ; 李賢等注
by Fan, Ye, 398-445
范曄, 398-445
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1965
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1965
 
 
Hou Han shu : [120 juan] / Fan Ye zhuan; Li Xian deng zhu
後漢書 : [120卷] / 范曄撰; 李賢等注
by Fan, Ye, 398-445
范曄, 398-445
Beijing : Zhonghua shu ju, 1965
北京 : 中華書局, 1965
 
 
Hou Han shu : Mingzhi xin ke / Fan Ye zhuan ; Li Xian deng zhu
後漢書 : 明治新刻 / [范曄著 ; 李賢等注]
by Fan, Ye, 398-445
范曄, 398-445
Tongjing : Dongjing yin shua hui she, [1868?]
東京 : 東京印刷會社, [1868?]
 
 
Hou Han shu : yi bai san shi juan / [Li] Xian zhu
後漢書 : 一百三十卷 / [李] 賢注
by Fan, Ye, 398-445
范曄, 398-445
[Changshu] : Mao Jin Ji gu ge, Ming Chongzhen 16 nian [1643]
[常熟] : 毛晉汲古閣, 明崇禎 16年 [1643]
 
 
Hou Han shu : [130 juan / Fan Ye zhuan ; Tang tai zi Xian zhu
後漢書 : [130卷 / 范曄撰 ; 唐太子賢注
by Fan, Ye, 398-445
范曄, 398-445
Shanghai : Zhonghua shu ju, between 1927 and 1936]
上海 : 中華書局, between 1927 and 1936]
 
 
Hou Han shu / Fan Ye zhuan ; Li Xian zhu
後漢書 / 范曄撰 ; 李賢注
by Fan, Ye, 398-445
范曄, 398-445
Beijing : Zhonghua shu ju, 1965
北京 : 中華書局, 1965
 
 
Hou Han shu : [120 juan] / (Song) Fan Ye zhuan ; (Jin) Sima Biao zhuan zhi ; (Tang) Li Xian zhu ; (Liang) Liu Zhao zhu zhi
後漢書 : [120卷] / (宋) 范曄撰 ; (晉) 司馬彪撰志 ; (唐) 李賢注 ; (梁) 劉昭注志
by Fan, Ye, 398-445
范曄, 398-445
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Hou Han shu : 130 juan / Fan Ye zhuan ; Li Xian zhu. fu Hou Han zhi 30 juan / Sima Biao zhuan ; Liu Zhao zhu
後漢書 : 130卷 / 范曄撰 ; 李賢注. 附 後漢志三〇卷 / 司馬彪撰 ; 劉昭注
by Fan, Ye, 398-445
范曄, 398-445
Changshu : Mao shi Ji gu ge, [between 1628 and 1661]
常熟 : 毛氏汲古閣, [between 1628 and 1661]
 
 
Hou Han shu / [Fan Ye, Sima Biao zhuan] ; xuan zhu zhe Zhuang shi
後漢書 / [范曄, 司馬彪撰] ; 選註者莊適
by Fan, Ye, 398-445
范曄, 398-445
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 16 [1927]
上海 : 商務印書館, 民國16 [1927]
 
 
Bu Hou Han shu yi wen zhi / Hou Kang zhuan
補後漢書藝文志 / 侯康撰
by Hou, Kang, 1798-1837
侯康, 1798-1837
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 28 [1939]
上海 : 商務印書館, 民國28 [1939]
 
 
Hou Han shu ji jie / Wang Xianqian zhuan
後漢書集解/ 王先謙撰
by Wang, Xianqian, 1842-1918
王先謙, 1842-1918
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1984
 
 
Ba jia Hou Han shu ji zhu / Zhou Tianyou ji zhu
八家後漢書輯注 / 周天游輯注
by Zhou, Tianyou
周天游
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1986
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1986
 
 
Bu Hou Han shu yi wen zhi : yi juan, kao shi juan / Zeng Pu zhuan
補後漢書藝文志 : 一卷, 攷十卷 / 曾樸撰
by Zeng, Pu, 1872-1935
曾樸, 1872-1935
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Bu hou Han shu yi wen zhi / Hou Kang zhuan
補後漢書藝文志 / 侯康撰
by Hou, Kang, 1798-1837
侯康, 1798-1837
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 54 [1965]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國54 [1965]
 
 
Gao ben hou Han shu shu ji / Dai Fanyu zhu
稿本後漢書疏記 / 戴蕃豫著
by Dai, Fanyu
戴蕃豫
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she, 1995
北京 : 書目文獻出版社, 1995
 
 
Lülin chi mei nong min qi yi zi liao xuan zhu : nong ming zhan zheng shi zi liao xuan zhu / Zhong Hua
緑林赤眉农民起义资料选注 : 农民战爭史资料选注 / 钟华
by Zhong, Hua
钟华
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1975
北京 : 中华书局 : 新华书店北京发行所发行, 1975
BookBook [text, volume]
 
 
Hou Han shu ji jie bu / Shi Zhimian zhu
後漢書集解補 / 施之勉著
by Shi, Zhimian
施之勉
Taibei Shi : Zhongguo wen hua da xue chu ban bu, Minguo 71-73 [1982-1984]
臺北市 : 中國文化大學出版部, 民國71-73 [1982-1984]
BookBook [text, volume]
 
 
Hou Han shu San guo zhi bu biao san shi zhong / Xiong Fang deng zhuan ; [Liu Huren dian jiao]
後漢書三國志補表三十種 / 熊方等撰 ; [劉祜仁點校]
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1984
 
 
Han dai dui Jiangnan de kai fa / [bian ji zhe ben she bian ji bu]
漢代對江南的開發 / [編輯者本社編輯部]
Gaoxiong shi : Fu wen tu shu chu ban she : zong jing xiao Fu wen shu ju, Minguo 72 [1983]
高雄市 : 復文圖書出版社 : 總經銷復文書局, 民國72 [1983]
 
 
Er shi wu shi [electronic resource] / Qing ping guo shu ju zhong xin ce hua zhi zuo
二十五史 [electronic resource] / 靑苹果数据中心策划制作
Beijing Shi : Beijing dian zi chu ban wu chu ban zhong xin, [1999?]
北京市 : 北京电子出版物出版中心, [1999?]
BookBook [electronic resource]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.