National Library of Australia

Showing 1 - 18 of 18 Results for author:"萧乾, 1910-"
Sort by:
 
 
Lao Beijing de xiao hu tong / Xiao Qian zhu
老北京的小胡同 / 萧乾著
by Xiao, Qian, 1910-
萧乾, 1910-
Shanghai Shi : Shanghai san lian shu dian, 2007
上海市 : 上海三联書店, 2007
 
 
Xiao Qian quan ji
萧乾全集
by Xiao, Qian, 1910-
萧乾, 1910-
Wuhan Shi : Hubei ren min chu ban she, 2005
武汉市 : 湖北人民出版社, 2005
 
 
Xiao Qian shu xin ji / Fu Guangming bian
萧乾书信集 / 傅光明编
Uniform title: Correspondence. Selections
by Xiao, Qian, 1910-
萧乾, 1910-
[Zhengzhou shi] : Henan jiao yu chu ban she : Henan s, 1991
[郑州市] : 河南教育出版社 : 河南省新华书店发行, 1991
 
 
Meng zhi gu / Xiao Qian zhu
夢之谷 / 萧乾著
by Xiao, Qian, 1910-
萧乾, 1910-
[Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
[广州] : 广东人民出版社 : 广东省新華書店发行, 1981
 
 
Ren sheng bai wei / Xiao Qian zhu ; Wen Jieruo bian
人生百味 / 萧乾著 ; 文洁若编
by Xiao, Qian, 1910-
萧乾, 1910-
Beijing : Zhongguo shi jie yu chu ban she, 1999
北京 : 中囯世界语出版社, 1999
 
 
Xiao Qian san wen te xie xuan
萧乾散文特写选
Uniform title: Essays. Selections
by Xiao, Qian, 1910-
萧乾, 1910-
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1980
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1980
 
 
Hai wai xing zong / Xiao Qian
海外行踪 / 萧乾
by Xiao, Qian, 1910-
萧乾, 1910-
Changsha Shi : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
长沙市 : 湖南人民出版社 : 湖南省新華書店发行, 1983
 
 
Xiao Qian xi Ou zhan chang te xie xuan / Xiao, Qian zhu
萧乾西欧战场特写选 / 萧乾著
by Xiao, Qian, 1910-
萧乾, 1910-
Beijing : Xin hua chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 新华出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Wei dai di tu de lü ren : Xiao Qian hui yi lu / Xiao Qian zhu
未帶地图的旅人 : 萧乾回忆录/ 萧乾著
by Xiao, Qian, 1910-
萧乾, 1910-
Beijing : Zhongguo wen lian chu ban gong si, 1991
北京 : 中國文联出版公司, 1991
 
 
Beijing cheng za yi / Xiao Qian
北京城杂忆 / 萧乾
by Xiao, Qian, 1910-
萧乾, 1910-
[Peking] : Ren min ri bao chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
[北京] : 人民日报出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Xiao Qian jia shu / Wen Jieruo bian
萧乾家书 / 文洁若编
by Xiao, Qian, 1910-
萧乾, 1910-
Beijing : Dong fang chu ban she, 2010
北京 : 東方出版社, 2010
 
 
Xiao Qian xuan ji
萧乾选集
Uniform title: Works. Selections. 1983
by Xiao, Qian, 1910-
萧乾, 1910-
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店发行, 1983
 
 
Duan ceng sao miao / Xiao Qian
断层扫描/ 萧乾
by Xiao, Qian, 1910-
萧乾, 1910-
Guangzhou shi : Huacheng chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian jing xiao, 1988
广州市 : 花城出版社 : 广东省新华书店经销, 1988
 
 
Xiao Qian / Zhongguo xian dai wen xue guan bian ; Zhang Ling bian xuan
萧乾 / 中国现代文学馆编 ; 张玲编选
by Xiao, Qian, 1910-
萧乾, 1910-
Beijing : Huaxia chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1997
北京 : 華夏出版社 : 新华书店经销, 1997
 
 
Ban jia shi / Xiao Qian
搬家史 / 萧乾
by Xiao, Qian, 1910-
萧乾, 1910-
Changsha Shi : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
长沙市 : 湖南人民出版社 : 湖南省新華書店发行, 1987
 
 
Fei'erding : Yingguo xian shi zhu yi xiao shuo dian ji ren / Xiao Qian zhu
菲尔丁: 英国现实主义小说奠基人/ 萧乾著
by Xiao, Qian, 1910-
萧乾, 1910-
Shanghai : Shanghai yi wen chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1984
上海: 上海译文出版社: 新華書店上海发行所发行, 1984
 
 
Hao bing Shuaike / Yahaxieke zhu ; Yue Lada cha tu ; Xiao Qian yi
好兵帅克 / 雅哈谢克著 ; 约. 拉达插图 ; 肖乾译
Uniform title: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Chinese
by Hašek, Jaroslav, 1883-1923
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1978
北京 : 人民文学出版社, 1978
BookBook [text, volume]
 
 
Xiao Qian wen xue sheng ya liu shi nian / Fu Guangming, Sun Weihua bian zhu
萧乾文学生涯六十年 / 傅光明, 孫伟华编著
Xiamen shi : Lujiang chu ban she, 1995
厦门市 : 鹭江出版社, 1995
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.