National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 119 Results for author:萬卷樓
Sort by:
 
 
Long kan shou jian : 4 juan / Xingjun zhuan
龍龕手鑑 : 4卷 / 行均撰
by Xingjun, Shi, active 10th century-11th century
行均, Shi, active 10th century-11th century
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Quan wu dai shi : 90 juan / Li Tiaoyuan bian
全五代詩 : 90卷 / 李調元编
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Nong shu : 3 juan / Chen Fu zhuan
農書 : 3卷 / 陳敷撰
by Chen, Fu, 1076-
陳敷, 1076-
[China] : Li shi wan juan lou, Qing Qianlong 47 [1782]
[China] : 李氏萬卷樓, 清乾隆47[1782]
 
 
Wu guo gu shi : 2 juan / que ming zhuan
五國故事 : 2卷 / 闕名撰
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Caishi Guazhou ji / Jian Ju zhuan
采石瓜洲記 / 蹇駒撰
by Jian, Ju
蹇駒
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Fu hua : 10 juan / Li Tiaoyuan zhuan
賦話 : 十卷 / 李調元撰
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Zhi yi ke suo ji : 4 juan / Li Tiaoyuan zhuan
制義科瑣記 : 4卷 / 李調元撰
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Chun qiu da shi biao : 50 juan / Gu Donggao zuan
春秋大事表 : 五十卷 / 顧棟高輯
by Gu, Donggao, 1679-1759
顧棟高, 1679-1759
[China] : Wan juan lou, Qianlong 13 [1748]
[China] : 萬卷樓, 乾隆13 [1748]
 
 
Chang tan / Wu Ji zhuan
常談 / 吳箕撰
by Wu, Ji
吳箕
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Zuo zhuan guan ming kao : [2 juan] / Li Tiaoyuan ji
左傳官名考 : [2卷] / 李調元辑
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Jia xun bi lu / Zhao Ding zhuan
家訓筆錄 / 趙鼎撰
by Zhao, Ding, 1085-1147
趙鼎, 1085-1147
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Xing xin za yan : 1 juan / Li Bangxian zhuan
省心雜言 : 1卷 / 李邦獻撰
by Li, Bangxian, active 12th century
李邦獻, 12th cent
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Qi zi ming : 12 juan / Li Tiaoyuan zhuan
奇字名 : 12卷 / 李調元撰
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Ming he yu yin / Yu Ji zhuan
鳴鶴餘音 / 虞集撰
by Yu, Ji, 1272-1348
虞集, 1272-1348
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Guangcheng zi jie / Su Shi zhuan
廣成子解 / 蘇軾撰
by Su, Shi, 1037-1101
蘇軾, 1037-1101
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Gu jin tong xing ming lu : 2 juan / Liang Yuandi zhuan ; Lu Shanjing xu ; Ye Sen bu
古今同姓名錄 : 二卷 / 梁元帝撰 ; 陸善經續 ; 葉森補
by Liang Yuandi
梁元帝
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Tan mo lu : 16 juan / Li Tiaoyuan zhuan
淡墨錄 : 16卷 / 李調元撰
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Yue feng : 4 juan / Li Tiaoyuan zhuan
粤風 : 4卷 / 李調元撰
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Dan qian za lu : 10 juan / Yang Shen zhuan
丹鉛雜錄 : 10卷 / 楊慎撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Shang shu gu wen kao / Shanjing Ding zhuan
尚書古文考 / 山井鼎撰
by Yamanoi, Konron, -1728
山井鼎, -1728
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.