National Library of Australia

Showing 61 - 80 of 119 Results for author:萬卷樓
Sort by:
 
 
Shu ya : 20 juan / Li Tiaoyuan ji
蜀雅 : 20卷 / 李調元輯
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Wei zhe cong tan : [4 juan] / Li Tiaoyuan zhuan
尾蔗叢談 : 4卷 / 李調元撰
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
Mianzhou : Li shi Wan juan lou, Qianlong 47 [1782]
绵州 : 李氏萬卷樓, 乾隆47 [1782]
 
 
Jinhuazi za bian : 2 juan / Liu Chongyuan zhuan
金華子雜編 : 2卷 / 劉崇遠撰
by Liu, Chongyuan, active 10th century
劉崇遠, active 10th century
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Li Shiting wen ji : 6 juan / Li Huanan zhuan
李石亭文集 : 6卷 / 李化楠撰
by Li, Huanan, jin shi 1742
李化楠, jin shi 1742
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Huayang guo zhi : 12 juan / Chang Qu zhuan
華陽國志 : 十二卷 / 常璩撰
by Chang, Qu, active 265-316
常璩, fl. 265-316
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Zhang shi ke shu / Zhang Zhifu zhuan
張氏可書 / 張知甫撰
by Zhang, Kan, active 12th century-13th century
張侃, active 12th century-13th century
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Yue dong huang hua ji : 4 juan / Li Tiaoyuan zhuan
粤東皇華集 : 4卷 / 李調元撰
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Qingxi nong bing lu / Wang Mida zhuan
青溪弄兵錄 / 王彌大撰
by Wang, Mida
王彌大
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Zuo zhuan shi wei : 4 juan / Ma Su zhuan
左傳事緯 : 4卷 / 馬驌撰
by Ma, Su, 1621-1673
馬驌, 1621-1673
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Shu yu / Li Shi zhuan
蜀語 / 李實撰
by Li, Shi, 1598-1676
李實, 1598-1676
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Canghai shi hua / Wu Ke zhuan
藏海詩話 / 吳可撰
by Wu, Ke, active 12th century
吳可, active 12th century
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Zhou li zhai jian : 5 juan / Li Tiaoyuan zhuan
周禮摘箋 : 5卷 / 李調元撰
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Jiao Li qing ji / Yang Shen zhuan
[Jiao] 麗情集 / 楊慎撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Jin shi cun : 15 juan / Zhao Jin zhuan
金石存 : 十五卷 / 趙搢撰
by Zhao, Jin
趙搢
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Shu tao wu : 2 juan / Zhang Tangying zhuan
蜀檮杌 : 2卷 / 張唐英撰
by Zhang, Tangying, 1029-1071
張唐英, 1029-1071
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Bian wu bi lu / Zhao Ding zhuan
辯誣筆錄 / 趙鼎撰
by Zhao, Ding, 1085-1147
趙鼎, 1085-1147
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Chunxi jian shi lu : 1 juan / Yang, Wanli zhuan
淳熙薦士錄 : 一卷 / 楊萬里撰
by Yang, Wanli, 1127-1206
楊萬里, 1127-1206
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Yunnan shan chuan zhi / Yang Shen zhuan
雲南山川志 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Nan Yue bi ji : 16 juan / Li Tiaoyuan zhuan
南越筆記 : 16卷 / 李調元撰
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Jiangnan yu zai : 2 juan / Zheng Wenbao zhuan
江南餘載 : 2卷 / 鄭文寶撰
by Zheng, Wenbao
鄭文寶
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.