National Library of Australia

Showing 81 - 100 of 119 Results for author:萬卷樓
Sort by:
 
 
Shi hua : 2 juan / Li Tiaoyuan zhuan
詩話 : 2卷 / 李調元撰
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Jiao shuo : 3 juan / Li Tiaoyuan zhuan
勦說 : 3卷 / 李調元撰
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Tan yuan ti hu : 8 juan / Yang Shen zhuan
譚苑醍醐 : 8卷 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Shi gu wen yin shi : 3 juan / Yang Shen zhuan
石鼓文音釋 : 3卷 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Xie hua qi xiu : 8 juan / Yang Shen zhuan
謝華啓秀 : 8卷 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Zhi ci / Wang Yi zhuan
巵辭 / 王禕撰
by Wang, Yi, 1323-1374
王禕, 1323-1374
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Su shi yan yi : 2 juan / Su E zhuan
蘇氏演義 : 2卷 / 蘇鶚撰
by Su, E, jin shi 886
蘇鶚, jin shi 886
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Zhu jia cang shu bu : 10 juan / Li Tiaoyuan zhuan
諸家藏書簿 : 10卷 / 李調元撰
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Chu yan : 3 juan / Cui Dunli zhuan
芻言 : 3卷 / 崔敦禮撰
by Cui, Dunli, active 12th century
崔敦禮, active 12th century
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Fa tie shen pin mu / Yang Shen zhuan
法帖神品目 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Xu Mengzi / Lin Shensi zhuan
續孟子 / 林慎思撰
by Lin, Shensi, jin shi 869
林慎思, jin shi 869
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Shu ya : 20 juan / Li Tiaoyuan ji
蜀雅 : 20卷 / 李調元輯
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Tan gong cong xun : 2 juan / Yang Shen zhuan
檀弓叢訓 : 2卷 / 楊慎撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Yue ling qi hou tu shuo / Li Tiaoyuan zhuan
月令氣候圖說 / 李調元撰
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Jin hu lu / Yang Shen zhuan
墐戶錄 / 楊慎撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Zhu fan zhi : 2 juan / Zhao Rugua zhuan
諸蕃志 : 二卷 / 趙汝适撰
by Zhao, Rukuo, 1170-1231
趙汝适, 1170-1231
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Mengzi wai shu si bian : 4 juan / Xishizi zhuan
孟子外書四篇 : 4卷 / 熙時子撰
by Xishizi
熙時子
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
He shan bi lu : 1 juan / Wei Liaoweng zhuan
鶴山筆錄 : 1卷 / 魏了翁撰
by Wei, Liaoweng, 1178-1237
魏了翁, 1178-1237
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Sheng'an jing shuo : 14 juan / Yang Shen zhuan
升庵經說 : 14卷 / 楊慎撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Fang yan zao : 2 juan / Li Tiaoyuan zhuan
方言藻 : 2卷 / 李調元撰
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.