National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 53 Results for author:"蒲松齡, 1640-1715"
Sort by:
 
 
Liao zhai zhi yi xin ping : [16 juan / Pu Songling zhu]
聊齋志異新評 : [16卷 / 蒲松齡著]
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松齡, 1640-1715
[China] Guangshun Dan shi kai diao, Daoguang ren yin [1842]
[China] 廣順但氏開雕, 道光壬寅 [1842]
 
 
Liao zhai bai hua yun wen / Pu Songling zhu; [Ma Lixun bian]
聊斋白話韵文 / 蒲松齢著; [馬立勛編]
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松齡, 1640-1715
Beijing : Beijing shi Zhongguo shu dian : Beijing shi xin hua shu dian fa xing, 1987
北京: 北京市中国书店 : 北京市新华书店发行
 
 
Liao zhai zhi yi ping zhu : shi liu juan / Pu Songling zhu ; Wang Shizheng ping ; Dan Minglun xin ping ; Lu Zhan'en zhu
聊齋志異評註 : 十六卷 / 蒲松齡著 ; 王士禛評 ; 但明倫新評 ; 呂湛恩註
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松齡, 1640-1715
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 17 [1928]
上海 : 商務印書館, 民國17 [1928]
 
 
"Liao zhai zhi yi" zhong de ji ge yi nan an : Pu Songling yaun zhu, Li Jiaofu, Xiaoni bian yi
"聊齋志異" 中的幾個疑难案 / 蒲松齡原著, 李椒父, 小妮編譯
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松齡, 1640-1715
Shanghai : Shanghai wen hua chu ban she, 1956
上海 : 上海文化出版社, 1956
 
 
Xiang zhu Liao zhai ji yi tu yong / Pu Liuxian zhuan
詳註聊齋志異圖詠 / 蒲留仙撰
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松齡, 1640-1715
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 76 [1987]
台北市 : 廣文書局, 民國76 [1987]
 
 
Liao zhai / Pu Songling zhuan
聊齋 / 蒲松齡撰
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松齡, 1640-1715
Taibei Shi : He luo tu shu chu ban she, Minguo 69 [1980]
臺北市 : 河洛圖書出版社, 民國69 [1980]
 
 
Liao zhai zhi yi yi gao ji zhu : ji Liao zhai ji yi shou gao / Pu Liuxian [Songling] yuan zhu, Liu Jieping xuan zhu
聊齋志異遺稿輯注 : 集聊齋志異手稿 / 蒲留仙[松齡]原著, 劉階平輯注
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松齡, 1640-1715
Taibei : Taiwan Zhonghua shu ju, Minguo 58 [1969]
臺北 : 臺灣中華書局, 民国58 [1969]
 
 
Liao zhai zhi yi : shi liu juan / Pu Songling zhuan
聊齋志異 : 十六卷 / 蒲松齡撰
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松齡, 1640-1715
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Guangxu 30 [1904]
上海 : 商務印書館, 民國17 [1928]
 
 
Bai hua Liao zhai / Yuan Lükun ... [et al.] bian yi
白话聊斋 / 袁闾琨 ... [et al.] 编译
Uniform title: Liao zhai zhi yi
聊斋志异
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松齡, 1640-1715
Shenyang : Liaoning ren min chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1981-1982
沈阳 : 辽宁人民出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1981-1982
 
 
Yi shi : Kangxi ji wei Liao zhai fen yu cun gao / [Pu Songling zhu]
異史 : 康熙己未聊斋焚餘存稿/ [蒲松齡著]
Uniform title: Liao zhai zhi yi
聊斋志异
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松齡, 1640-1715
Beijing : Zhongguo shu dian : Fa xing zhe Xin hua shu dian shou du fa xing suo, [1989]
北京 : 中國書店 : 發行者新華書店首都發行所, [1989]
 
 
Xin bian liao zhai zhi yi / Pu Songling yuan zhu
新編聊齋誌異 / 蒲松齡原著
Uniform title: Liao zhai zhi yi. Selections
聊齋誌異. Selections
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松齡, 1640-1715
Taibei Shi : Jing mei chu ban she : Xi dai shu ban you xian gong si, Minguo 73 [1984]
台北市 : 精美出版社 : 希代書版有限公司, 民國73 [1984]
 
 
Liao chai / [yuan zhu zhe Pu Songling ; bian yi ji He luo tu shu chu ban she]
聊齋 / [原著者蒲松齡 ; 編譯者河洛圖書出版社]
Uniform title: Liao zhai zhi yi. Selections
聊齋志異. Selections
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松齡, 1640-1715
Taibei : He luo tu shu chu ban she, Minguo 64 [1975]
臺北 : 河洛圖書出版社, 民國64 [1975]
 
 
Xiang zhu Liao zhai zhi yi tu yong / Pu Songling zhu
詳註聊齋志異圖詠 / 蒲松齡著
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松齡, 1640-1715
Shanghai : Wen cheng tang, Guangxu 12 [1886]
上海 : 文成堂, 光绪12 [1886]
 
 
Liao zhai bian nian shi ji xuan zhu / [Pu Liuxian zhu] ; Liu Jieping xuan zhu
聊齋編年詩集選注 / [蒲留仙著] ; 劉階平選注
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松齡, 1640-1715
Taibei Shi : Taiwan Zhonghua shu ju, Minguo 63 [1974]
臺北市 : 臺灣中華書局, 民國63 [1974]
 
 
Xing shi yin yuan zhuan; zu ben [100 hui] Xizhou Sheng [Pu Songling] zhuan
醒世姻緣傳; 足本[100回] 西周生[蒲松齡]撰
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松齡, 1640-1715
[Taibei] Shi jie shu ju [1962]
[臺北] 世界書局 [1962]
 
 
Liao zhai zhi yi xuan yi / Pu Songling yuan zhu ; Liu Liemao, Ouyang Shichang yi zhu
聊齋志異选译 / 蒲松齡原著 ; 刘烈茂, 欧阳世昌译注
Uniform title: Liao zhai zhi yi. Selections
聊齋志異. Selections
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松齡, 1640-1715
Chengdu : Ba Shu shu she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1988
成都 : 巴蜀书社 : 四川省新华书店发行, 1988
 
 
Xiang zhu liao zhai zhi yi tu yong : 16 juan, shou 1 juan / Pu Songling zhuan ; Wu Zhan'en zhu
詳注聊齋致異圖詠 : 16 卷, 首1卷 / 蒲松齡撰 ; 吴湛恩註
Uniform title: Liao zhai zhi yi
聊齋志異
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松齡, 1640-1715
Shanghai : Shanghai shu ju, Guangxu 28 [1895]
上海 : 上海書房, 光緒 28 [1895]
 
 
Zhu xue zhai chao ben Liao zhai zhi yi / [Pu Songling zhu]
铸雪齋抄本聊齋志異 / [蒲松齡著]
Uniform title: Liao zhai zhi yi
聊齋志異
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松齡, 1640-1715
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1974
上海 : 上海人民出版社, 1974
 
 
A Manchu edition of Liao chai chih i = Man wen ben Liao zhai zhi yi = Nikan liyoo jai jy
A Manchu edition of Liao chai chih i = 滿文本聊齋誌異 = Nikan liyoo jai jy
Uniform title: Liao zhai zhi yi. Manchu
聊齋誌異. Manchu
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松齡, 1640-1715
San Francisco : Chinese Materials Center, 1975
 
 
Zeng ping Xiang zhu Liao zhai zhi yi tu yong : [16 juan] / Pu Songling zhuan ; Wu Zhan'en zhu ; Wang Shizhen ping. Dan Minglun xing ping
增評詳註聊齋志異圖詠 : [16卷] / 蒲松齡撰 ; 吳湛恩註 ; 王士禎評 ; 但明倫新評
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松齡, 1640-1715
Shanghai : Sao ye shan fang, Minguo 11 [1922]
上海 : 掃葉山房, 民國11 [1922]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.