National Library of Australia

Showing 21 - 39 of 39 Results for author:"蔡元培, 1868-1940"
Sort by:
 
 
Cai Yuanpei [electronic resource] : Zhongguo lun li xue shi / Cai Yuanpei zhu
蔡元培 [electronic resource] : 中国伦理学史 / 蔡元培著
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Beijing : Zhongguo hua bao chu ban she, 2010
北京 : 中国画报出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Cai Yuanpei min zu xue lun zhu / Zhongguo min zu xue hui bian
蔡元培民族學論著 / 中國民族學會編
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Taibei : Taiwan Zhonghua shu ju, Minguo 51 [1962]
臺北 : 臺灣中華書局, 民國51 [1962]
 
 
Cai Yuanpei mei yu lun ji / Gao Pingshu
蔡元培美育論集 / 高平叔
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Changsha : Hunan jiao yu chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1987
長沙 : 湖南教育出版社 : 湖南省新华书店经销, 1987
 
 
Cai Yuanpei xian sheng quan ji xu bian / Sun Changwei bian
蔡元培先生全集續編 / 孫常煒編
Uniform title: Works. 1968
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 80 [1991]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國80 [1991]
 
 
Cai Yuanpei zi shu
蔡元培自述
Uniform title: Works. Selections. 1967
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Taibei shi : Zhuan ji wen xue chu ban she, Minguo 56 [1967]
臺北市: 傳記文學出版社, 民國56 [1967]
 
 
Cai Jiemin xian sheng yan xing lu / [Cai Yuanpei zhu] ; Xin chao she bian ji
蔡孑民先生言行錄 / [蔡元培著] ; 新潮社編輯
 
 
Shi tou ji suo yin / Cai Yuanpei zhu
石頭記索隱 / 蔡元培著
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Xianggang : Tai ping shu ju, 1963
香港 : 太平書局, 1963
 
 
Cai Yuanpei / [bian ji wen yuan Yin Xueman and others]
蔡元培 / [編輯委員尹雪曼 and others]
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Taibei : Hua xin wen hua shi ye zhong xin, Minguo 68 [1979]
臺北 : 華欣文化事業中心, 民國68 [1979]
BookBook [text, volume]
 
 
Cai Yuanpei xian sheng quan ji / Sun Changwei bian
蔡元培先生全集/ 孫常煒編
Uniform title: Works. 1968
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, 1968
臺北市 : 臺灣商務印書館. 1968
 
 
Zhang Jusheng xian sheng qi shi sheng ri ji nian lun wen ji, Cai Yuanpei, Hu Shi, Wang Yunwu bian ji
張菊生先生七十生日紀念論文集, 蔡元培, 胡適, 王雲五編輯
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Shanghai, Shang wu yin shu guan, Minguo 26 [1937]
上海, 商務印書館, 民國26 [1937]
 
 
Zhongguo jin dai si xiang jia wen ku. Cai Yuanpei juan / Ouyang Zhesheng bian
中國近代思想家文庫. 蔡元培卷 / 歐陽哲生编
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2014
北京 : 中國人民大學出版社, 2014
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Guo min zi ke tu shuo / [bian ji zhe Shou Qianlu ; can yue zhe Cai Yuanpei]
國民字課圖說 / [編輯者壽潛廬 ; 參阅者蔡元培]
by Shou, Qianlu
壽潛廬
Shanghai : Hui wen tang shu ju, Minguo 21 nian [1932]
上海 : 會文堂書局, 民國21年 [1932]
 
 
Zhongguo xin wen xue yun dong shi / Wang Zhefu zhu. Zhongguo xin wen xue da xi dao lun ji / Cai Yuanpei deng zhu
中國新文學運動史 / 王哲甫著. 中國新文學大系導論集 / 蔡元培等著
by Wang, Zhefu
王哲甫
Shanghai shi : Shanghai shu dian, 1996
上海市 : 上海書店, 1996
 
 
Zhongguo xin wen xue da xi dao lun ji / Cai Yuanpei deng zhu
中國新文學大系導論集 / 蔡元培等著
Shanghai : Shanghai shu dian, 1982
上海 : 上海书店, 1982
 
 
Zhongguo guo min dang shi / zhuan shu zhe Hua Linyi ; jiao yue zhe Cai Yuanpei
中國國民黨史 [electronic resource] / 撰述者華林一 ; 校閱者蔡元培
by Hua, Linyi
華林一
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 20 [1931]
上海 : 商務印書館, 民國20 [1931]
 
 
Zhe Xue yao ling / [jiang zhe Kepeier ; shu zhe Xitian Cilang ; yi zhe Cai yuanpei]
哲學要領 / [講者科培爾 ; 述者下田次郎 ; 譯者蔡元培]
Uniform title: Principles of philosophy. Chinese. 1918
by Külpe, Oswald, 1862-1915
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 7 [1918]
上海 : 商務印書館, 民國7 [1918]
 
 
Zhang Jusheng xian sheng qi shi sheng ri ji nian lun wen ji / Hu Shi, Cai Yuanpei, Wang Yunwu bian
张菊生先生七十生日纪念论文集 / 胡适, 蔡元培, 王云五编
Beijing Shi : Shang wu yin shu guan, 2012
北京市 : 商务印书馆, 2012
 
 
Zhang Jusheng xian sheng qi shi sheng ri ji nian lun wen ji / Hu Shi, Cai Yuanpei, Wang Yunwu bian
張菊生先生七十生日紀念論文集 / 胡適,蔡元培,王雲五編
Shanghai : Shanghai shu dian, 1990
上海 : 上海書店, 1990
 
 
Bai nian da xue yan jiang jing xuan / yan jiang zhe Cai Yuanpei ... [et al.] ; bian xuan Li xu wen hua
百年大學演講精選 / 演講者蔡元培 ... [et al.] ; 編選立[xu]文化
Uniform title: Bai nian da xue yan jiang jing hua
百年大學演講精華
Xinbei Shi Xindian Qu : Li xu wen hua shi ye you xian gong si, Minguo 101 [2012]
新北市新店區 : 立[xu]文化事業有限公司, 民國101 [2012]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.