National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 47 Results for author:"蘇軾, 1037-1101"
Sort by:
 
 
Su Dongpo shi ji zhu : 32 juan / Wang Shipeng ji zhu
蘇東坡詩集注 : 32卷 / 王十朋輯註
by Su, Shi, 1037-1101
蘇軾, 1037-1101
Shanghai : Sao ye shan fang, Minguo 11 [1922]
上海 : 掃葉山房, 民 11 [1922]
 
 
Dongpo yue fu : 2 juan / Su Shi zhuan
東坡樂府 : 2卷 / 蘇軾撰.
by Su, Shi, 1037-1101
蘇軾, 1037-1101
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 18 [1929]
上海 : 商務印書館, 民國18 [1929]
 
 
Su Shi shu Ouyang Yongshu Zui weng ting ji / [Zhengzhou shi bo wu guan gong gao]
蘇軾書歐陽永叔醉翁亭記 / [郑州市博物馆供稿]
Uniform title: Zui weng ting ji
醉翁亭記
by Su, Shi, 1037-1101
蘇軾, 1037-1101
[Zhengzhou] : Zhongzhou shu hua she : Henan sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
[郑州] : 中州書画社 : 河南省新华书店发行, 1981
 
 
Song Su Shi Huangzhou han shi shi tie zhen ji / [shou cang zhe Wang Xueting]
宋蘇軾黄州寒食詩帖真蹟 / [收藏者王雪艇]
by Su, Shi, 1037-1101
蘇軾, 1037-1101
Taibei : Han hua wen hua shi ye gu fen you xian gong si, Minguo 66 [1977]
臺北 : 漢華文化事業股份有限公司, 民國66 [1977]
 
 
Su Dongpo ji / Su Shi zhu
蘇東坡集 / 蘇軾著
by Su, Shi, 1037-1101
蘇軾, 1037-1101
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 19 [1930]
上海 : 商務印書館, 民國19 [1930]
 
 
Dongpo Yi zhuan : [9 juan] / (Song) Su Shi zhuan
東坡易傳 : [9卷] / (宋) 蘇軾撰
by Su, Shi, 1037-1101
蘇軾, 1037-1101
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Ji zhu fen lei Dongpo xian sheng shi : 25 juan / Su Shi zhuan ; Wang Shipeng zhu
集註分類東坡先生詩 : 二十五卷 / 蘇軾撰 ; 王十朋注
by Su, Shi, 1037-1101
蘇軾, 1037-1101
[Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1922?]
[上海 : 商務印書館, 1922?]
 
 
Guangcheng zi jie / Su Shi zhuan
廣成子解 / 蘇軾撰
by Su, Shi, 1037-1101
蘇軾, 1037-1101
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Su Dongpo mo miao / [Su Shi] ; zhu bian zhe Hong Ludong, Dong Kaizhang, Li Guangye ; jiao ding zhe Guo li li shi bo wu guan
蘇東坡墨妙 / [蘇軾] ; 主編者洪陸東, 董開章, 李光業 ; 校訂者國立歷史博物館
by Su, Shi, 1037-1101
蘇軾, 1037-1101
[Taibei] : Zhongguo shu fa xue hui : Jing shou chu gai guan, Minguo 63 [1974]
[台北] : 中國書法學會 : 經售處該館, 民國63 [1974]
 
 
Dongpo bian nian shi / [Su Dongpo zhu] ; Ji Yun ping dian
東坡編年詩 / [蘇東坡著] ; 紀昀評點
by Su, Shi, 1037-1101
蘇軾, 1037-1101
Shanghai : Beijing tu shu guan chu ban she, 2001
上海 : 北京圖書館出版社, 2001
BookBook [text, volume]
 
 
Ji zhu fen lei Dongpo shi / [Su Shi]
集注分類東坡詩 / [蘇軾]
by Su, Shi, 1037-1101
蘇軾, 1037-1101
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Su shi Yi zhuan / Su Shi zhuan
蘇氏易傳 / 蘇軾撰
by Su, Shi, 1037-1101
蘇軾, 1037-1101
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 63 [1974]
臺北 : 廣文書局, 民國63 [1974]
 
 
Su Shi shi xuan / Liu Yisheng zhu bian ; Xu Xu xuan zhu
蘇軾詩选 / 劉逸生主編 ; 徐續選注
Uniform title: Poems. Selections
by Su, Shi, 1037-1101
蘇軾, 1037-1101
Xianggang : San lian shu dian Xianggang fen dian, 1986
香港 : 三聯書店香港分店, 1986
 
 
Zhu Dongpo xian sheng shi : jiao wei ben / Su Shi zhuan ; Shi Yuanzhi, Gu Xi, Shi Su he zhu
註東坡先生詩 : 焦尾本 / 蘇軾撰 ; 施元之, 顧禧, 施宿合註
by Su, Shi, 1037-1101
蘇軾, 1037-1101
Taibei Shi : Guo jia tu shu guan : Da kuai wen hua chu ban gu fen you xian gong si, 2012
臺北市 : 國家圖書館 : 大塊文化出版股份有限公司, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Su Dongpo ji / Su Shi zhu
蘇東坡集 / 蘇軾著
by Su, Shi, 1037-1101
蘇軾, 1037-1101
S.l. : Shang wu yin shu guan, n.d
S.l. : 商務印書館, n.d
 
 
Jing jin Dongpo wen ji shi lüe / [Lang Ye shang jin]
經進東坡文集事略 / [郎曄上進]
by Su, Shi, 1037-1101
蘇軾., 1037-1101
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Su Dongpo shi xuan / Chen Erdong xuan zhu
蘇東坡詩選 / 陳邇冬選註
Uniform title: Poems. Selections
by Su, Shi, 1037-1101
蘇軾, 1037-1101
Xianggang : Da guang chu ban she, 1972
香港 : 大光出版社, 1972
 
 
Tongpo ci / Song Su Shi zhuan
東坡詞 / 宋蘇軾撰
by Su, Shi, 1036-1101
蘇軾, 1037-1101
Qiantang: Wang shi, [1888]
錢塘 : 汪氏, [1888]
 
 
Feng le ting ji Bei Song chu ta ben
豐樂亭記北宋初拓本
by Su, Shi, 1037-1101
蘇軾, 1037-1101
Shanghai : You zheng shu ju, Guangxu bing wu [1906]
上海 : 有正書局, 光緖丙午 [1906]
 
 
Jing jin Dongpo wen ji shi lue : 60 juan / Su Shi zhuan ; Lang Ye zhu
經進東坡文集事略 : 六十卷 / 蘇軾撰 ; 郎曄注
by Su, Shi, 1037-1101
蘇軾, 1037-1101
[Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1922?]
[上海 : 商務印書館, 1922?]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.