National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 18 of 18 Results for author:许纪霖
Sort by:
 
 
Huang Yanpei : fang yuan ren sheng = Huangyanpei / Xu Jilin, Ni Huaqiang zhu
黄炎培 : 方圆人生 = Huangyanpei / 许纪霖, 倪华强著
by Xu, Jilin
许纪霖
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 1999
上海 : 上海敎育出版社, 1999
 
 
Di san zhong zun yan / Xu Jilin zhu
第三种尊严 / 许纪霖著
by Xu, Jilin
许纪霖
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1996
北京 : 人民文学出版社, 1996
 
 
Xun qiu yi yi : xian dai hua bian qian yu wen hua pi pan / Xu Jilin zhu
寻求意义 : 现代化变迁与文化批判 / 许纪霖著
by Xu, Jilin
许纪霖
Shanghai Shi : Shanghai san lian shu ien : Fa xing Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo, 1997
上海市 : 上海三联书店 : 发行新华书店上海发行所, 1997
 
 
Ling yi zhong qi meng / Xu Jilin zhu
另一种启蒙 / 许纪霖著
by Xu, Jilin
许纪霖
Guangzhou Shi : Hua cheng chu ban she, 1999
广州市 : 花城出版社, 1999
 
 
Zhongguo zhi shi fen zi shi lun / Xu Jilin zhu
中国知识分子十论 / 许纪霖著
by Xu, Jilin
许纪霖
Shanghai Shi : Fu dan da xue chu ban she, 2003
上海市 : 復旦大學出版社, 2003
 
 
Wu qiong de kun huo : jin dai Zhongguo liang ge zhi shi zhe de li shi lü cheng / Xu Jilin zhu
无穷的困惑 : 近代中国兩个知识者的历史旅程 / 许纪霖著
by Xu, Jilin
许纪霖
Shanghai : Shanghai san lian shu dian : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1988
上海 : 上海三联书店 : 新華書店上海发行所发行, 1988
 
 
Zai shi yi yu can ren zhi jian / Xu Jilin zhu
在诗意与残忍之间 / 许纪霖著
by Xu, Jilin
许纪霖
Chongqing : Chongqing chu ban she, 2013
重庆 : 重慶出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Gong gong xing yu gong min guan = The concept of "pubic" and citizenship in comparative perspectives / Zhu bian Xu Jilin
公共性与公民观 = The concept of "pubic" and citizenship in comparative perspectives / 主编, 许纪霖
Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 2006
南京 : 江苏人民出版社, 2006
 
 
Qi meng de zi wo wa jie : 1990 nian dai yi lai Zhongguo si xiang wen hua jie zhong da lun zheng yan jiu / Xu Jilin, Luo Gang ... [et al.] zhu
启蒙的自我瓦解 : 1990年代以来中国思想文化界重大论争研究 / 许纪霖, 罗岗 ... [et al.]著
by Xu, Jilin
Changchun Shi : Jilin chu ban ji tuan you xian ze ren gong si, 2007
长春市 : 吉林出版集团有限责任公司, 2007
 
 
Jin dai Zhongguo zhi shi fen zi de gong gong jiao wang, 1895-1949 / Xu Jilin deng zhu
近代中国知识分子的公共交往, 1895-1949 / 许纪霖等著
Shangahi : Shanghai ren min chu ban she, 2008
上海 : 上海人民出版社, 2008
 
 
20 shi ji Zhongguo zhi shi fen zi shi lun / Xu Jilin bian
20世纪中国知识分子史论 / 许纪霖编
Beijing Shi : Xin xing chu ban she, 2005
北京市 : 新星出版社, 2005
 
 
Er shi shi ji Zhongguo si xiang shi lun / Xu Jilin bian
二十世纪中国思想史论 / 许纪霖编
Beijing : Dong fang chu ban zhong xin, 2000
北京 : 东方出版中心, 2000
 
 
Xian dai Zhongguo si xiang de he xin guan nian [electronic resource] / Xu Jilin, Song Hong bian
现代中国思想的核心观念 [electronic resource] / 许纪霖, 宋宏编
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2011
上海 : 上海人民出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zhongguo xian dai hua shi. Di 1 juan, 1800-1949 = History of modernization in China / Xu Jilin, Chen Dakai zhu bian
中国现代化史. 第1卷, 1800-1949 = History of modernization in China / 许纪霖, 陈达凯主编
Shanghai : Shanghai san lian shu dian, 1995
上海 : 上海三联书店, 1995
 
 
Du Yaquan wen cun / Xu Jilin, Tian Jianye bian
杜亞泉文存 / 许纪霖, 田建业编
by Du, Yaquan
杜亞泉
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 2003
上海 : 上海敎育出版社, 2003
 
 
Shihuaci yu Zhongguo / Xu Jilin, Zhu Zhenghui bian
史华慈与中国 / 许纪霖, 朱政惠编
 
 
He zhong wen ming ? : Zhongguo jue qi de zai si kao = Which civilization? : Rethinking on teh rise of China / Xu Jilin zhu bian ; Liu Qing fu zhu bian
何种文明? : 中国崛起的再思考 = Which civilization? : Rethinking on teh rise of China / 许纪霖主编 ; 刘擎副主编
Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 2012
南京 : 江苏人民出版社, 2012
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
He wei xian dai, shui zhi Zhongguo? : xian dai Zhongguo de zai chan shi / Xu Jilin, Liu Qing zhu bian
何谓现代, 谁之中国? : 现代中国的再阐释 / 许纪霖, 刘擎主编
Shanghai : Shi ji chu ban ji tuan : Shanghai ren min chu ban she, 2014
上海 : 世纪出版集团 : 上海人民出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.