National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 8 of 8 Results for author:辛向阳
Sort by:
 
 
Jie du Zhongguo : guo qu, xian zai ji wei lai / Xin Xiangyang zhu
解读中囯 : 過去、现在及未來 / 辛向阳著
by Xin, Xiangyang
辛向阳
Nanchang Shi : Jiangxi ren min chu ban she, 2001
南昌市 : 江西人民出版社, 2001
 
 
Da guo zhu hou : Zhongguo zhong yang yu di fang guan xi zhi jie / ce hua Beijing fan ya tai tou zi dai li you xian gong si wen hua shi ye bu ; zhuan zhe Xin Xiangyang
大国诸侯 : 中国中央与地方关系之结 / 策划北京泛亚太投资代理有限公司文化事业部 ; 撰者辛向阳
by Xin, Xiangyang
辛向阳
Beijing : Zhongguo she hui chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1995
北京 : 中国社会出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1995
 
 
Zheng ce re dian mian dui mian, 2013 / Xin Xiangyang, Chen Jianbo deng zhu
政策热点面对面, 2013 / 辛向阳, 陈建波等著
by Xin, Xiangyang
辛向阳
Beijing Shi : Zhongguo yan shi chu ban she, 2013
北京市 : 中国言实出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
"Shuo dao" Shandong ren / zhu bian Xin Xiangyang ; fu zhu bian Zhou Shuxing, Li Xiaoping
「说道」山东人 / 主编辛向阳 ; 副主编周树兴, 李晓平
Beijing : Zhongguo she hui chu ban she, 1995
北京 : 中国社会出版社, 1995
 
 
Ren wen Zhongguo : Zhongguo de nan bei qing mao yu ren wen jing shen / zhu bian Ni Jianzhong, Xin Xiangyang ; fu zhu bian Zhou Shuxin
人文中国 : 中国的南北情貌与人文精神 / 主编倪健中, 辛向阳 ; 副主编周树兴
Beijing Shi : Zhongguo she hui chu ban she, 2008
北京市 : 中国社会出版社, 2008
 
 
Shou du Zhongguo : qian du yu Zhongguo li shi da dong mai de liu xiang / Beijing fan YaTai jing ji yan jiu suo bian ; zhu bian Xin Xiangyang, Ni Jianzhong ; fu zhu bian Zhou...
首都中国 : 迁都与中国历史大动脉的流向 / 北京泛亚太经济硏究所编 ; 主编辛向阳, 倪健中 ; 副主編周树兴, 吕佩浩
Beijing : Zhongguo guo ji guang bo chu ban she, 1997
北京 : 中国国际广播出版社, 1997
 
 
Dong xi lun heng : tian ping shang de Zhongguo / ce hua Beijing fan Ya Tai tou zi dai li you xian gong si wen hua shi ye bu ; zhu bian Xin Xiangyang, Ni Jianzhong
东西论衡 : 天平上的中国 / 策划北京泛亚太投资代理有限公司文化事业部 ; 主编辛向阳, 倪健中
Beijing : Zhongguo she hui chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1995
北京 : 中国社会出版社 : 新华书店北京发行所经销, 1995
 
 
Nan bei chun qiu : Zhongguo hui bu hui zou xiang fen lie / ce hua Beijing fan Ya Tai tou zi dai li you xian gong si wen hua shi ye bu ; zhu bian Xin Xiangyang, Ni Jianzhong
南北春秋 : 中国会不会走向分裂 / 策划北京泛亚太投资代理有限公司文化事业部 ; 主编辛向阳, 倪健中
Beijing : Zhongguo she hui chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1995
北京 : 中国社会出版社 : 新华书店北京发行所经销, 1995
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.