National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 16 of 16 Results for author:"鄭燮, 1693-1765"
Sort by:
 
 
Zheng Banqiao si shu zhen ji / Zheng Xie shou shu
鄭板橋四書真迹 / 鄭燮手書
Uniform title: Si shu shou du
四書手讀
by Zheng, Xie, 1693-1765
鄭燮, 1693-1765
Yangzhou Shi : Guangling shu she, 2008
揚州市 : 廣陵書社, 2008
 
 
Zheng Banqiao quan ji / Zheng Xie zhu
板橋全集 / 鄭燮著
Uniform title: Works. 1936
by Zheng, Xie, 1693-1765
鄭燮, 1693-1765
Shanghai : Sao ye shan fang, 1936
上海 : 掃葉山房, 1936
 
 
Ying yin zhen ji Zheng Banqiao quan ji / Zheng Xie zhu ; Wang Zichen jiao
影印真蹟鄭板橋全集 / 鄭燮著 ; 王緇塵校
Uniform title: Works. 1992
by Zheng, Xie, 1693-1765
鄭燮, 1693-1765
Zhengzhou shi : Zhongzhou gu ji chu ban she, 1992
鄭州市 : 中州古籍出版社, 1992
 
 
Zheng Banqiao shu hua xuan / He Gongshang bian xuan
鄭扳橋書畫選 / 何恭上編選
by Zheng, Xie, 1693-1765
鄭燮, 1693-1765
Taibei : Yi shu tu shu gong si, Minguo 67 [1978]
台北 : 藝術圖書公司, 民國67 [1978]
 
 
Zheng Banqiao si zi shu zhen ji / [yuan zhu Zheng Xie]
鄭板橋四子書真蹟 / [原著鄭燮]
Uniform title: Si shu shou du
四書手讀
by Zheng, Xie, 1693-1765
鄭燮, 1693-1765
Taibei : Han sheng chu ban she, Minguo 65 [1976]
台北 : 漢聲出版社, 民國65 [1976]
 
 
Cheng huang miao bei / Zheng Banqiao
城隍廟碑 / 鄭板橋
Uniform title: Xin xiu cheng huang miao bei ji
新修城隍廟碑記
by Zheng, Xie, 1693-1765
鄭燮, 1693-1765
[China : s.n., 1986?]
 
 
Zheng Banqiao ji / [Zheng Xie zhu]; Zhonghua shu ju Shanghai bian ji suo bian ji
鄭板橋集 / [鄭燮著]; 中華書局上海編輯所編輯
by Zheng, Xie, 1693-1765
鄭燮, 1693-1765
Beijing : Zhonghua shu ju, 1962
北京 : 中華書局, 1962
 
 
Zheng Banqiao quan ji / Zheng Xie zhu
鄭板橋全集/ 鄭燮著
by Zheng, Xie, 1693-1765
鄭燮, 1693-1765
Tainan Shi : Da xia chu ban she, Minguo 66 [1977]
台南市: 大夏出版社, 民國66 [1977]
 
 
Zheng Banqiao pan du / Li Yimeng bian
鄭板橋判牘 / 李一氓编
by Zheng, Xie, 1693-1765
鄭燮, 1693-1765
Beijing : Wen wu chu ban she : Fa xing zhe Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1987
北京 : 文物出版社 : 发行者新华书店北京发行所, 1987
 
 
Zheng Banqiao ji / [Zheng Xie zhu]
鄭板橋集 / [鄭燮著]
by Zheng, Xie, 1693-1765
鄭燮, 1693-1765
Beijing : Zhonghua shu ju, 1965
北京 : 中華書局, 1965
 
 
Zheng Banqiao lan zhu [art reproduction] / Zheng Banqiao [zuo]
鄭板橋蘭竹 [Art reproduction] / 鄭板橋[作]
by Zheng, Xie, 1693-1765
鄭燮, 1693-1765
Beijing : Rong bao zhai xin ji, 1958
北京 : 榮寶齋新記, 1958
PicturePicture [art reproduction]
 
 
Banqiao ji / [Zheng Xie zhu ; biao dian zhe He Ming]
鄭板橋集 / [鄭燮著 ; 標點者何銘]
by Zheng, Xie, 1693-1765
鄭燮, 1693-1765
Shanghai : Xin wen hua shu she, Minguo 20 [1931]
上海 : 新文化書社, 民國20 [1931]
 
 
Zheng Banqiao ji
鄭板橋集
Uniform title: Works. Selections. 1979
by Zheng, Xie, 1693-1765
鄭燮, 1693-1765
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1979
上海 : 上海古籍出版社, 1979
 
 
Banqiao shi ci xie ying / Chen Shuliang zhu ping
板橋詩詞擷英 / 陈书良注评
by Zheng, Xie, 1693-1765
鄭燮, 1693-1765
Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1983
南宁市 : 广西人民出版社 : 广西新華書店发行, 1983
 
 
Zhongguo shu fa quan ji. 65, Qing dai bian. Jin Nong, Zheng Xie juan (fu Yangzhou ba guai) / zhu bian Liu Zhengcheng ; ben juan zhu bian Huang Dun, Zhou Jiyin ; zhu bian zhu li...
中國書法全集. 65, 清代編. 金農鄭燮卷 (附揚州八怪) / 主編劉正成 ; 本卷主編黄惇, 周積寅 ; 主編助理周祥林
by Jin, Nong, 1687-1764
金農, 1687-1764
Beijing : Rong bao zhai chu ban she, 1997
北京 : 榮寶齋出版社, 1997
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.