National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 49 Results for author:"鄭玄, 127-200"
Sort by:
 
 
Shang shu Zheng zhu : [10 juan] / Zheng Xuan zhu ; Wang Yinglin ji ; Kong Guanglin zeng ding
尚書鄭注 : [10卷] / 鄭玄注 ; 王應麟輯 ; 孔廣林增訂
by Zheng, Xuan, 127-200
鄭玄, 127-200
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 54 [1965]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國54 [1965]
 
 
Zhou yi Zheng Kangcheng zhu / [Wang Yinglin zuan ji]
周易鄭康成注/ [王應麟纂輯]
by Zheng, Xuan, 127-200
鄭玄, 127-200
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海: 商務印書館, 民國 25 [1936]
 
 
Zhou yi Zheng Kangcheng zhu / [Wang Yinglin zuan ji]. Zhou yi yao yi. Han shang Yi zhuan / [Zhu Zhen ji zhuan]. Li ji zheng yi can ben / [Kong Yingda deng zhuan]
周易鄭康成注 / [王應麟纂輯]. 周易要義. 漢上易傳 / [朱震集傳]. 禮記正義殘本 / [孔穎逹等撰]
by Zheng, Xuan, 127-200
鄭玄, 127-200
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, [19--]
臺北市: 臺灣商務印書館, [19--]
 
 
Yi li zhu shu / Zheng Xuan zhu ; Jia Gongyan shu
儀禮注疏 / 鄭玄注 ; 賈公彦疏
by Zheng, Xuan, 127-200
鄭玄, 127-200
[China : s.n.], Jiaqing 3 [1798]
[China : s.n.], 嘉慶 3 [1798]
 
 
Zheng jun yi shu / Zheng Xuan zhuan ; Yuan Jun ji
鄭君遺書 / 鄭玄撰 ; 袁鈞輯
by Zheng, Xuan, 127-200
鄭玄, 127-200
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1974?]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1974?]
 
 
Yi li : [17 juan] ; fu jiao lu / Zheng xuan zhu ; Huang Pilie jiao
儀禮 : [17卷] ; 附校錄 / 鄭玄注 ; 黃丕烈校
by Zheng, Xuan, 127-200
鄭玄, 127-200
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Yi wei tong gua yan ; Yi wei ji lan tu ; Yi wei bian zhong bei / Zheng Xuan zhu. Shang shu Zhong hou Zheng zhu / Kong Guanglin ji
易緯通卦驗;易緯稽覽圖;易緯辨終備/ 鄭玄注. 尚書中侯鄭注/孔廣林輯
by Zheng, Xuan, 127-200
鄭玄, 127-200
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: 中華書局, 1991
 
 
Zhen gao huang : [1 juan] / (Han) Zheng Xuan zhuan ; bu zhu ji ren
箴膏肓 : [1卷] / (漢) 鄭玄撰 ; 不著輯人
by Zheng, Xuan, 127-200
鄭玄, 127-200
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Shang shu ta chuan / Zheng Xuan zhu ; Wang Kaiyun bu zhu
尚書大傳 / 鄭玄注 ; 王闓運補注
by Zheng, Xuan, 127-200
鄭玄, 127-200
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 26 [1937]
上海 : 商務印書館, 民國26 [1937]
 
 
Zhou yi Zheng zhu : [12 juan] / Zheng Xuan zhu ; Wang Yinglin ji ; Ding Jie deng jiao ding
周易鄭注 : [12卷] / 鄭玄注 ; 王應麟輯 ; 丁杰等校訂
by Zheng, Xuan, 127-200
鄭玄, 127-200
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 54 [1965]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國54 [1965]
 
 
Li ji : [20 juan] / Zheng shi zhu
禮記 : [20卷 / 鄭氏註]
by Zheng, Xuan, 127-200
鄭玄, 127-200
Shanghai : Shanghai Zhonghua shu ju, Min guo 25 [1936]
上海 : 上海中華書局, 民國25 [1936]
 
 
Yi li : 17 juan / Zheng shi zhu
儀禮 : 17卷 / 鄭氏註
by Zheng, Xuan, 127-200
鄭玄, 127-200
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Min guo 18 [1929]
上海 : 商務印書館, 民國18 [1929]
 
 
Zhou li Zheng shi zhu : [12 juan] ; fu zha ji / Zheng Xuan zhu
周禮鄭氏注 : [12卷] ; 附札記 / 鄭玄注
by Zheng, Xuan, 127-200
鄭玄, 127-200
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 54 [1965]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國54 [1965]
 
 
Shang shu da zhuan : [5 juan] / [Zheng Xuan zhu]
尚書大傳 :[5卷] / [鄭玄注]
by Fu, Sheng, 2nd century B.C
伏勝, 2nd century B.C
Shanghai : Han fen lou, Minguo 18 [1929]
上海 : 涵芬樓, 民國18 [1929]
 
 
Shang shu da zhuan / [Fu Sheng zhuan ; Zheng Yuan zhu]
尚書大傳 / [伏勝撰 ; 鄭元注]
by Fu, Sheng, 2nd century B.C
伏勝, 2nd century B.C
Shanghai : Shang wu yin shu kuan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Zuan tu hu zhu Li ji / [Zheng shi zhu]
纂圖互註禮記 / [鄭氏註]
Uniform title: Li ji
禮記
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Yi li : 17 juan / Zheng Xuan zhu
儀禮 : 十七卷 / 鄭玄注
[Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1922?]
[上海 : 商務印書館, 1922?]
 
 
Li ji zhu shu : liu shi san juan / [Zheng shi zhu ; Kong Yingda shu]
禮記註疏 : 六十三卷 / [鄭氏註 ; 孔穎達疏]
by Kong, Yingda, 574-648
孔穎達, 574-648
[China] : Ji gu ge, Ming Chongzhen 12 nian [1639]
[China] : 汲古閣, 明崇禎12年[1639]
 
 
Yi li : shi qi juan / [Zheng shi zhu]
儀禮 : 十七卷 / [鄭氏注]
Uniform title: Yi li
儀禮
Shanghai : shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Tang xie ben Lun yu Zheng shi zhu ji qi yan jiu / Wang Su bian zhu
唐寫本論語鄭氏注及其研究 / 王素编著
by Wang, Su, 1953-
王素, 1953-
Beijing : Wen wu chu ban she : jing xiao Xin hua shu dian, 1991
北京 : 文物出版社 : 經銷新華書店, 1991
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.