National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 22 Results for author:錢永祥
Sort by:
 
 
Dong qing de li xing : zheng zhi zhe xue zuo wei dao de shi jian = The impassioned reason : political philosophy as moral intervention / Qian Yongxiang zhu
動情的理性 : 政治哲學作為道德實踐 = The impassioned reason : political philosophy as moral intervention / 錢永祥著
by Qian, Yongxiang
錢永祥
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2014
台北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Si xiang de qiu suo / zong bian ji Qian Yongxiang ; bian ji wei yuan Jiang Yihua ... [et al.]
思想的求索 / 總編輯錢永祥 ; 編輯委員 江宜樺 ... [et al.]
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2006
台北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2006
 
 
Wen ge wu shi nian ji / zong bian ji Qian Yongxiang
文革五十年祭 / 總編輯錢永祥
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2016
台北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Li shi yu xian shi / zong bian ji Qian Yongxiang ; bian ji wei yuan Jiang Yihua ... [et al.]
歷史與現實 / 總編輯錢永祥 ; 編輯委員江宜樺 ... [et al.]
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2006
台北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2006
 
 
Yin yue yu she hui / zong bian ji Qian Yongxiang
音樂與社會 / 總編輯錢永祥
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2013
台北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Tian xia, Dongya, Taiwan / zong bian ji Qian Yongxiang ; bian ji wei yuan Jiang Yihua ... [et al.]
天下,東亞,台灣 / 總編輯錢永祥 ; 編輯委員江宜樺 ... [et al.]
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2006
台北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2006
 
 
Tai yang hua zhi hou / zong bian ji Qian Yongxiang
太陽花之後 / 總編輯錢永祥
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2014
台北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Nü xing zhu yi yu zi you zhu yi / zong bian ji Qian Yongxiang
女性主義與自由主義 / 總編輯錢永祥
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2013
台北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Zai Taiwan tan Zhonghua wen hua / zong bian ji Qian Yongxiang
在台灣談中華文化 / 總編輯錢永祥
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2014
臺北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Taiwan de qi shi nian dai / zong bian ji Qian Yongxiang ; bian ji wei yuan Jiang Yihua ... [et al.]
台灣的七十年代 / 總編輯錢永祥 ; 編輯委員江宜樺 ... [et al.]
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2007
台北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2007
 
 
Wen hua yan jiu : you yu yi / zong bian ji: Qian Yongxiang ; bian ji wei yuan: Wang Chaohua ... [et al.]
文化研究 : 游與疑 / 總編輯: 錢永祥 ; 編輯委員: 王超華 ... [et al.]
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2010
臺北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2010
 
 
She hui zhu yi de xiang xiang / zong bian ji Qian Yongxiang ; bian ji wei yuan Shen Songqiao ... [et al.]
社會主義的想像 / 總編輯錢永祥 ; 編輯委員沈松僑 ... [et al.]
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2008
台北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2008
 
 
Xianggang : jie zhi yu hui gui / zong bian ji Qian Yongxiang ; bian ji wei yuan Wang Chaohua ... [et al.]
香港 : 解殖與回歸 / 總編輯錢永祥 ; 編輯委員王超華 ... [et al.]
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2011
台北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2011
 
 
Min zhu she hui ru he ke neng? / zong bian ji Qian Yongxiang ; bian ji wei yuan Shen Songqiao ... [et al.]
民主社會如何可能? / 總編輯錢永祥 ; 編輯委員沈松僑 ... [et al.]
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2009
台北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2009
 
 
Ru jia yu xian dai zheng zhi / zong bian ji Qian Yongxiang ; bian ji wei yuan Wang Chaohua ... [et al.]
儒家與現代政治 / 總編輯錢永祥 ; 編輯委員王超華 ... [et al.]
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2012
台北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2012
 
 
Bi xu du <si shu>? / Zong bian ji: Qan Yongxiang ; bian ji wei yuan: Wang Chaohua [and others]
必須讀<四書>? / 總編輯: 錢永祥 ; 編輯委員: 王超華 [and others]
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2012
臺北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Fan si jin bu jia zhi / zong bian ji Qian Yongxiang ; bian ji wei yuan Wang Zhiming [and 7 others]
反思進步價值 / 總編輯錢永祥 ; 編輯委員王智明[and 7 others]
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2013 nian 5 yue
台北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2018年5月
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo : ge ming dao jue qi / zong bian ji Qian Yongxiang ; bian ji wei yuan Wang Chaohua ... [et al.]
中國 : 革命到崛起 / 總編輯錢永祥 ; 編輯委員王超華 ... [et al.]
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2011
台北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2011
 
 
Zhongguo zhe xue : wei ji yu chu lu / zong bian ji Qian Yongxiang ; bian ji wei yuan Jiang Yihua ... [et al.]
中國哲學 : 危機與出路 / 總編輯錢永祥 ; 編輯委員江宜樺 ... [et al.]
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2008
台北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2008
 
 
Si xing : lun li yu fa li / zong bian ji Qian Yongxiang; bian ji wei yuan Wang Chaohua ... [et al.]
死刑 : 倫理與法理 / 總編輯錢勇祥 ; 編輯委員王超華 ... [et al.]
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2011
臺北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2011
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.