National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 9 of 9 Results for author:阮昌銳
Sort by:
 
 
Zhong wai hun yin li su zhi bi jiao yan jiu / Ruan Changrui zhu ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui zhu bian
中外婚姻禮俗之比較硏究/ 阮昌銳著;中華文化復興運動推行委員會主編
by Ruan, Changrui
阮昌銳
Taibei shi : Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 71 [1982]
臺北市: 中央文物供應社, 民國71 [1982]
 
 
Zhongguo hun yin xi su zhi yan jiu / Ruan Changrui zhu
中國婚姻習俗之硏究 / 阮昌銳著
by Ruan, Changrui
阮昌銳
Taibei Shi : Taiwan sheng li bo wu guan, Minguo 78 [1989]
台北市 : 臺灣省立博物館, 民國78 [1989]
 
 
Taiwan tu zhu zu de she hui yu wen hua / Ruan Changrui zhu
台灣土著族的社會與文化 / 阮昌銳著
by Ruan, Changrui
阮昌銳
Taibei Shi : Taiwan Sheng li bo wu guan, Minguo 83 [1994]
台北市 : 台灣省立博物館, 民國83 [1994]
 
 
Dagangkou de Amei zu / Ruan Changrui
大港口的阿美族 / 阮昌銳
by Ruan, Changrui
阮昌銳
Nan'gang : Zhong yang yan jiu yuan min zu xue yan jiu suo, Minguo 58 [1969]
南港 : 中央研究院民族學研究所, 民國58 [1969]
 
 
Jiang xue shu huan yuan she hui : Ruan Changrui jiao shou de Taiwan min su yu yuan zhu min yan jiu / kou shu zhe, Ruan Changrui ; cai fang zheng li Chen Dihua, Huang Shuhui, Xu...
將學術還原社會 : 阮昌銳教授的臺灣民俗與原住民研究 / 口述者阮昌銳 ; 採訪整理陳迪華, 黃淑惠, 許淑容
by Ruan, Changrui
阮昌銳
Nantou Shi : Guo shi guan Taiwan wen xian guan, Minguo 102 [2013]
南投市 : 國史館臺灣文獻館, 民國 102 [2013]
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo min jian zong jiao zhi yan jiu / Ruan Changrui zhu
中國民間宗教之硏究 / 阮昌銳著
by Ruan, Changrui
阮昌銳
Taibei Shi : Taiwan sheng li bo wu guan chu ban bu, Minguo 79 [1990]
台北市 : 臺灣省立博物館出版部, 民國79 [1990]
 
 
Chuan xin ji : Taiwan yuan zhu min yu min su yan jiu qi kan lun wen hui bian / Ruan Changrui zhu = A colleciton of papers on indigenous people and folk culture among Taiwan /...
傳薪集 : 臺灣原住民與民俗研究期刊論文彙編 / 阮昌銳著 = A colleciton of papers on indigenous people and folk culture among Taiwan / Juan Chang-Rue
by Ruan, Changrui
阮昌銳
Taibei Shi : Shan hai wen hua za zhi she, 2017
臺北市 : 山海文化雜誌社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Taiwan min su wen wu da guan = Special exhibit on Taiwan folk art / [Jian Rongcong, Ruan Changrui zhuan shu]
台灣民俗文物大觀 = Special exhibit on Taiwan folk art / [簡榮聰, 阮昌銳撰述]
Taibei Shi : Xing zheng yuan wen hua jian she wei yuan hui, Minguo 97 [2008]
臺北市 : 行政院文化建設委員, 民國97 [2008]
 
 
Zhongshan da xue min su cong shu [Zhongshan da xue min su xue hui] Lou Zikuang, Ruan Changrui bian zuan
中山大學民俗叢書 [中山大學民俗學會] 婁子匡, 阮昌銳編纂
Taibei, Fu lu tu shu gong si, Minguo 58 [1969]
台北, 福祿圖書公司, 民國58 [1969]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.