National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 1 - 15 of 15 Results for author:陈浩
Sort by:
 
 
Xin si lu xin tan suo xin ge ju : Shenzhen da xue gai ge mian mian guan / Chen Hao
新思路新探索新格局 : 深圳大学改革面面观 / 陈浩
by Chen, Hao
陈浩
Beijing : Beijing yu yan xue yuan chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1989
北京 : 北京语言学院出版社 : 新华书店北京发行所经销, 1989
 
 
Huaba shan cun / Chen Haoquan
华芭山村 / 陈浩泉
by Chen, Haoquan, 1949-
陈浩泉, 1949-
Beijing : Zhongguo you yi chu ban gong si : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京 : 中国友谊出版公司 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
Qing guo ji / Chen Haoquan
青果集 / 陈浩泉
by Chen, Haoquan, 1949-
陈浩泉, 1949-
Beijing : Zhongguo you yi chu ban gong si : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
北京 : 中国友谊出版公司 : 新华书店北京发行所发行, 1984
 
 
Dian shi tai feng yun / Chen Haoquan
电视台风云/ 陈浩泉
by Chen, Haoquan, 1949-
陈浩泉, 1949-
Guangzhou : Guangdong lü you chu ban she, 1986
广州: 广东旅游出版社, 1986
 
 
Aodaliya jiao yu sui bi / Chen Haochen zhu
澳大利亚教育随笔 / 陈浩琛著
by Chen, Haochen
陈浩琛
Guangzhou : Yangcheng wan bao chu ban she, 2008
广州 : 羊城晚报出版社, 2008
 
 
Duan yuan / Chen Haoquan
断鸢 / 陈浩泉
by Chen, Haoquan, 1949-
陈浩泉, 1949-
Beijing : Zhongguo you yi chu ban gong si, 1986
北京 : 中国友谊出版公司, 1986
 
 
Zuo Quan jun shi nian pu he wen zhai / Chen Haoliang bian zhu
左權军事年谱和文摘 / 陈浩良编著
by Chen, Haoliang
陈浩良
[Beijing] : Jun shi ke xue chu ban she, 1988
[北京] : 军事科学出版社, 1988
 
 
Hai shan yao yao / Chen Haoquan
海山遥遥 / 陈浩泉
by Chen, Haoquan, 1949-
陈浩泉, 1949-
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
福州 : 福建人民出版社 : 福建省新華書店发行, 1982
 
 
Tang Chang'an shi tan yi shi / Li Zhihui, Chen Hao bian [xie] ; cha tu Feng Xingchang
唐長安詩壇軼事 / 李志慧, 陈浩编[写] ; 插图封兴昌
by Li, Zhihui
李志慧
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
西安 : 陕西人民出版社 : 陕西省新華书店发行, 1986
 
 
1921 nian Zhejiang she hui jing ji diao cha / Ding Xianyong, Chen Haoyi bian
1921年浙江社会经济调查 / 丁贤勇, 陈浩译编
Beijing Shi : Beijing tu shu guan chu ban she, 2008
北京市 : 北京图书馆出版社, 2008
 
 
Qi ye po chan fa lü shi wu cao zuo zhi yin / Pan Gongming, Li Zongsheng, Chen Hao zhu
企业破产法律实务操作指引 = Qi ye po chan fa lu shi wu cao zuo zhi yin / 潘公明, 李宗胜, 陈浩著
by Pan, Gongming, 1950-
潘公明, 1950-
Beijing : Zhongguo fa zhi chu ban she, 2007
北京 : 中国法制出版社, 2007
 
 
Zhongguo ren kou. Guangdong fen ce / zhu bian Zhu Yuncheng ; fu zhu bian Chen Haoguang, Lu Datong
中国人口. 广东分册 / 主编朱云成 ; 副主编陈浩光, 陆大同
Beijing : Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 中国财政经济出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Jun shi ke xue wen xian xin xi jian suo zhi nan / zhu bian Chen Haoliang ; fu zhu bian Chen Qingping, Liu Liqin
军事科学文献信息检索指南 / 主编陈浩良 ; 副主编陈庆平, 刘立勤
Beijing : Jun shi ke xue chu ban she, 2000
北京 : 军事科学出版社, 2000
 
 
Bai Miao tu chao ben hui bian = Aborigional peoples of Guizhou Province in pictures / Yang Tingshuo, Pan Shengzhi bian zhu
百苗图抄本汇编 = Aborigional peoples of Guizhou Province in pictures / 杨庭硕, 潘盛之编著
by Yang, Tingshuo, 1942-
杨庭硕, 1942-
Guiyang Shi : Guizhou ren min chu ban she, 2004
贵阳市 : 贵州人民出版社, 2004
 
 
Yi jun tu qi : fei xu gou wen xue zuo pin xuan = Yi jun tu qi, fei xu gou wen xue zuo pin xuan / Chen Haozeng, Chen Xin zhu bian ; Wang Shulin, Gu Zhicheng xuan bian
异军突起 : 非虛构文学作品选 = Yi jun tu qi, fei xu gou wen xue zuo pin xuan / 陈浩增, 陈新主编 ; 汪树林, 谷之城选编
Shijiazhuang : Hua shan wen yi chu ban she, 1990
石家庄 : 花山文艺出版社, 1990
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.