National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 14 of 14 Results for author:陈良
Sort by:
 
 
Meng ying Xizang : 20 shi ji 50 nian dai jin Zang zhui ji / Chen Liang zhu
梦萦西藏 : 20世纪50年代进藏追记 / 陈良著
by Chen, Liang
陈良
[Beijing] : Zhongguo Zang xue chu ban she, 2010
[北京] : 中国藏学出版社, 2010
 
 
Si lu shi hua = Silu shihua / Chen Liang zhu
丝路史话 = Silu shihua / 陈良著
by Chen, Liang
陈良
Lanzhou : Gansu ren min chu ban she : Gansu sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
兰州 : 甘肃人民出版社 : 甘肃省新華書店发行, 1983
 
 
Yi wen shi xin lun / Chen Liangyun zhu
艺文诗新论 / 陈良运著
by Chen, Liangyun, 1940-
陈良运, 1940-
Shanghai Shi : Shanghai san lian shu dian, 2008
上海市 : 上海三联書店, 2008
 
 
Zhongguo shi xue ti xi lun / Chen Liangyun zhu
中国诗学体系论 / 陈良运著
by Chen, Liangyun, 1940-
陈良运, 1940-
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992
[Peking] : 中国社会科学出版社 : 新華書店经销, 1992
 
 
Ailunpo duan pian xiao shuo ji / Chen Liangting, Xu Ruchun yi
爱伦坡短篇小说集 / 陈良廷, 徐汝椿译
by Poe, Edgar Allan, 1809-1849
愛倫坡, 1809-1849
Beijing : Wai guo wen xue chu ban she, 1982
北京 : 外国文学出版社, 1982
 
 
Zhongguo jin dai shi zi liao gai shu / Chen Gonglu zhu ; Chen Liangdong zheng li
中国近代史资料槪述 / 陈恭禄著 ; 陈良栋整理
by Chen, Gonglu
陈恭禄
Beijing : Zhong hua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京 : 中华书局 : 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Qiuci gu guo shi / Liu Xigan, Chen Liangwei zhu
龜兹古國史/ 刘锡淦,陈良伟著
by Liu, Xigan, 1928-
刘锡淦, 1928-
Wulumuqi : Xin jiang da xue chu ban she : Xinjiang xin hua shu dian zong jing xiao, 1992
乌鲁木齐: 新疆大学出版社 : 新疆新华书店总经销, 1992
 
 
Han zi jian hua ci dian = Hànzì jianhuà cídian / bian zhe Li Yelin, Lai Guanfu, Chen Liangbao
汉字簡化辞典 = Hànzì jianhuà cídian / 編者李业霖, 賴观福, 陈良保
by Li, Yelin
李业霖
[Kuala Lumpur] : Yuan dong chu ban (Ma) you xian gong si ; [Singapore] : Xingzhou ri bao, c1983
[Kuala Lumpur] : 遠東出版 (馬) 有限公司 ; [Singapore] : 星洲日報, c1983
 
 
Tu di guan li he shi yong shou ce / zhu bian Zhang Yongqin ; fu zhu bian Chen Lianggang
土地管理和使用手册 / 主编张勇勤 ; 副主编陈良纲
Beijing Shi : Zhongguo jing ji chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992
北京市 : 中国经济出版社 : 新华书店经销, 1992
 
 
Zhongguo shang pin jing ji yun xing ji zhi / Li Yining zhu bian ; Chen Liangkun, Qin Wanshun fu zhu bian
中国商品经济运行机制 / 厉以宁主编 ; 陈良焜, 秦宛顺副主编
Beijing Shi : Zhongguo jing ji chu ban she, 1992
北京市 : 中国经济出版社, 1992
 
 
Zhongguo she hui fu li mo xing : lao nian bao zhang zhi du yan jiu / zhu bian Li Yining ; fu zhu bian Chen Liangkun, Rong Zhigang
中国社会福利模型 : 老年保障制度研究 / 主编厉以宁 ; 副主编陈良焜, 荣志刚
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1994
上海 : 上海人民出版社, 1994
 
 
Zhongguo hong guan jing ji de shi zheng fen xi / Li Yining zhu bian ; Chen Liangkun, Qin Wanshun fu zhu bian
中国宏观经济的实证分析 / 厉以宁主编 ; 陈良焜, 秦宛顺副主编
Beijing : Beijing da xue chu ban she, 1992
北京 : 北京大学出版社, 1992
 
 
Zhongguo she hui gong zuo bai ke quan shu / [bian zhe "Zhongguo she hui gong zuo bai ke quan shu" bian wei hui ; zhu bian Chen Liangjin]
中国社会工作百科全书 / [编者《中国社会工作百科全书》编委会 ; 主编陈良瑾]
Beijing : Zhongguo she hui chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo, 1994
北京 :中国社会出版社 : 经销新华书店总店北京发行所, 1994
 
 
Er jin Xinghua cun / yuan zhu Duan Xuqing, Chen Liang ; gai bian Da Sen ; hui hua Liu Gensheng
二进杏花村 / 原著段序清, 陈良 ; 改编大森 ; 绘画刘根生
by Da, Sen
大森
[Changchun] : Jilin ren min chu ban she, 1974
[长春] : 吉林人民出版社, 1974
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.