National Library of Australia

We’re delighted to be able to re-open the Library for pre-booked ticketed access to our collections. Read more...

Showing 1 - 11 of 11 Results for author:陈述
Sort by:
 
 
Qidan zheng zhi shi gao / Chen Shu zhu
契丹政治史稿 / 陈述著
by Chen, Shu
陈述
[Peking] : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1986
[Peking] : 人民出版社 : 新華書店发行, 1986
 
 
Qidan she hui jing ji shi gao / Chen Shu zhu
契丹社会经济史稿 / 陈述著
by Chen, Shu
陈述
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian : Xin hua shu dian fa xing, 1963
北京 : 生活・读书・新知三联书店 : 新华书店发行, 1963
 
 
Xian dai hua qu yu jin cheng lun : dui 1978 nian yi lai Zhongguo she hui zhu yi xian dai hua qu yu tui jin de shi zheng xing fen xi / Chen Shu zhu
现代化区域进程论 : 对 1978年以来中国社会主义现代化区域推进的实证性分析 / 陈述著
by Chen, Shu
陈述
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 2003
广州 : 广东人民出版社, 2003
 
 
Emei shan shi xuan zhu / Chen Shuzhou xuan zhu ; [cha tu Li Qiongjiu, Li Zhongxiang]
峨眉山诗选注 / 陈述舟选注 ; [插图李琼久, 李忠翔]
by Chen, Shuzhou
陈述舟
[Chongqing shi] : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
[重庆市] : 四川人民出版社 : 四川省新华书店发行, 1986
 
 
Di xue de tan suo. / Chen Shupeng zhu
地学的探索. / 陈述彭著
by Chen, Shupeng
陈述彭
Beijing : Ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
北京 : 科学出版社 : 新華書店北京发行所发行, 1990
 
 
Liao Jin shi lun ji / Chen Shu zhu bian
遼金史論集 / 陈述主编
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, <1987-1994 >
北京 : 书目文献出版社 : 新华书店北京发行所发行, <1987-1994 >
 
 
Liao Jin shi lun ji / Chen Shu zhu bian
辽金史论集 / 陈述主编
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1987-
上海 : 上海古籍出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1987-
 
 
Mao Zedong zai zhong da li shi guan tou / Gong Li, Zhu Di, Chen Shu zhu
毛泽东在重大历史关头 / 宮力, 朱地, 陈述著
by Gong, Li, 1952-
宮力, 1952-
Beijing : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she, 1993
北京 : 中共中央党校出版社 , 1993
 
 
Hangzhou yun he li shi yan jiu / [zhu bian, Chen Shu]
杭州运河历史研究 / [主编, 陈述]
Hangzhou Shi : Hangzhou chu ban she, 2006
杭州市 : 杭州出版社, 2006
 
 
Guanyin pu sa quan shu
观音菩萨全书
Shenyang : Chun feng wen yi chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
沈阳 : 春风文艺出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1987
 
 
Hangzhou yun he wen xian / zhu bian Chen Shu ; fu zhu bian Song Chuanshui
杭州运河文献 / 主编, 陈述 ; 副主编, 宋传水
Hangzhou Shi : Hangzhou chu ban she, 2006
杭州市 : 杭州出版社, 2006
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.