National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 1 - 18 of 18 Results for author:陳浩
Sort by:
 
 
Sheng xiang shu wu wen ji : si juan / Chen Hao zhuan
生香書屋文集 : 四卷 / 陳浩撰
by Chen, Hao
陳浩
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Duan yuan / Chen Haoquan zhu
斷鳶 / 陳浩泉著
by Chen, Haoquan, 1949-
陳浩泉, 1949-
Xianggang : Hua han wen hua shi ye gong si : Zong jing xiao Yi mei tu shu gong si, 1986
香港 : 華漢文化事業公司 : 總經銷藝美圖書公司, 1986
 
 
Qing chun de lü cheng / Haoquan zhu
青春的旅程 / 浩泉著
by Chen, Haoquan, 1949-
陳浩泉, 1949-
Xianggang : Da guang chu ban she, 1975
香港 : 大光出版社, 1975
 
 
Huaba shan cun / Chen Haoquan zhu
華芭山村 / 陳浩泉著
by Chen, Haoquan, 1949-
陳浩泉, 1949-
Xianggang : Zhong liu chu ban she, 1976
香港 : 中流出版社, 1976
 
 
Jian qiang de sheng ming / Chen Haoquan zhu
堅強的生命 / 陳浩泉著
by Chen, Haoquan, 1949-
陳浩泉, 1949-
Xianggang : Shanghai shu ju, 1976
香港 : 上海書局, 1976
 
 
Ri li zhi shang de shi hang / Haoquan zhu
日曆紙上的詩行 / 浩泉著
by Chen, Haoquan, 1949-
陳浩泉, 1949-
Xianggang : Xianggang qing nian chu ban she, 1973
香港 : 香港青年出版社, 1973
 
 
Yi er san, dao Taiwan / Chen Hao zhu
一二三, 到台灣 / 陳浩著
by Chen, Hao, 1957-
陳浩, 1957-
Taibei Shi : Shi bao wen hua chu ban qi ye gu fen you xian gong si, 2004
臺北市 : 時報文化出版企業股份有限公司, 2004[民93]
 
 
Zhui qing / Chen Haoquan zhu
追情 / 陳浩泉著
by Chen, Haoquan, 1949-
陳浩泉, 1949-
[Hong Kong] : Bo yi chu ban ji tuan you xian gong si, 1982
[Hong Kong] : 博益出版集團有限公司, 1982
 
 
Tou shi dang nei pai xi / Kou Weiyong, Chen Hao bian zhu
透視黨内派系 / 寇維勇, 陳浩編著
by Kou, Weiyong
寇維勇
Taibei Shi : Lian feng shu bao she, Minguo 74 [1985]
台北市 : 聯豐書報社, 民國74 [1985]
 
 
Bu rang yi tian wu jing xi / Wen Rui'an ; [zhu bian Chen Haoquan]
不讓一天無驚喜 / 温瑞安 ; [主編陳浩泉]
by Wen, Rui'an
温瑞安
Xianggang : Hua Han wen hua shi ye gong si : Fa xing Yi mei tu shu gong si, 1986
香港 : 華漢文化事業公司 : 發行藝美圖書公司, 1986
 
 
Bai Xianyong zi xuan ji / Bai Xianyong zhu ; [zhu bian Chen Haoquan]
白先勇自選集 / 白先勇著 ; [主編陳浩泉]
Uniform title: Works. Selections. 1986
by Bai, Xianyong, 1937-
白先勇, 1937-
Xianggang : Hua han wen hua shi ye gong si : Fa xing Yi mei tu shu gong si, 1986
香港 : 華漢文化事業公司 : 發行藝美圖書公司, 1986
 
 
Xiang ying shen quan : Ming Qing ren wu xiao xiang hua xue shu yan tao hui lun wen ji = Spirits alive : theses on figures and portraits from the Ming and Qing dynasties / [zong...
像應神全 : 明清人物肖像畫學術研討會論文集 = Spirits alive : theses on figures and portraits from the Ming and Qing dynasties / [總監, 策劃, 陳浩星]
Macao : Macao Museum of Art of the Civic and Municipal Affairs Bureau, 2011
 
 
Tu po ping jing : Xianggang kuai ji ye = Transcending the bottleneck : the Hong Kong accountancy profession / Li Zhilan, Wu Lilan, Chen Haowen, Gan Cuiping bian zhu
突破瓶頸 : 香港會計業 = Transcending the bottleneck : the Hong Kong zccountancy profession / 李芝蘭, 巫麗蘭, 陳浩文, 甘翠萍編著
by Li, Zhilan
李芝蘭
Xianggang : Xianggang cheng shi da xue chu ban she, [2017] , ©2017
香港 : 香港城市大學出版社, [2017]
BookBook [text, volume]
 
 
Shang ye mei ren : Guan Huinong yue fen pai hua ji = Ilustrações para calendário por Guan Huinong = Calendar illustrations by Guan Huinong / zong jian Chen Haoxing ; ce...
商業美人 : 關蕙農月份牌畫集 = Ilustrações para calendário por Guan Huinong = Calendar illustrations by Guan Huinong / 總監陳浩星 ; 策展沈浩然 ; 編輯李知行, 簡燕兒
Aomen : Aomen yi shu bo wu guan, 2014 nian 9 yue
澳門 : 澳門藝術博物館, 2014年9月
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Li shi hui hua / [zhu bian Chen Haoxing ; tong chou Chen Binghui ; bian ji Xuan Guangyu, Jian Yaner] = Quadros históricos / [editor resp[o]nsável Chan Hou Seng ;...
歷史繪畫 / [主編陳浩星 ; 統籌陳炳輝 ; 編輯禤廣瑜, 簡燕兒] = Quadros históricos / [editor resp[o]nsável Chan Hou Seng ; coordenação do catálogo Chan Peng Fai; editores Terence Hun Kuong U, Isabel Carvalho] = Historical pictures
by Museu de Arte de Macau
[Aomen] : Aomen yi shu bo wu guan, 2009
[澳門] : 澳門藝術博物館, 2009
 
 
Xiang ying shen quan : Ming Qing ren wu xiao xiang hua te ji = Espíritos vivos : figuras e retratos das dinastias Ming e Qing = Spirits alive : figures and portraits from the...
像應神全 : 明清人物肖像畫特集 = Espíritos vivos : figuras e retratos das dinastias Ming e Qing = Spirits alive : figures and portraits from the Ming and Qing dynasties / [主編陳浩星]
Aomen : Aomen yi shu bo wu guan, 2008
澳門 : 澳門藝術博物館, 2008
 
 
Hai guo bo lan : Qing dai gong ting xi yang chuan jiao shi hua shi hui hua liu pai gai shuo = Exílio dourado : estudos gerais sobre a escola de pintura dos missionários...
海國波瀾 : 淸代宮廷西洋傳敎士畫師繪畫流派槪說 = Exílio dourado : estudos gerais sobre a escola de pintura dos missionários ocidentais da corte da Dinastia Qing = The golden exile : survey of the western missionaries' painting school of the Qing Dynasty court / [主编陳浩星 ; 民政總署, 澳門藝術博物館製作]
Aomen : Aomen yi shu bo wu guan, 2002
澳門 : 澳門藝術博物館, 2002
 
 
Hou Han shu : [120 juan] / (Song) Fan Ye zhuan ; (Jin) Sima Biao zhuan zhi ; (Tang) Li Xian zhu ; (Liang) Liu Zhao zhu zhi
後漢書 : [120卷] / (宋) 范曄撰 ; (晉) 司馬彪撰志 ; (唐) 李賢注 ; (梁) 劉昭注志
by Fan, Ye, 398-445
范曄, 398-445
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.