National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 19 of 19 Results for author:"陶行知. 1891-1946"
Sort by:
 
 
Xingzhi shi ge ji
行知詩歌集
Uniform title: Poems
by Tao, Xingzhi, 1891-1946
陶行知, 1891-1946
Beijing : Sheng huo · du shu · xin zhi san lian shu dian : Xinhua shu dian fa xing, 1981
北京 : 生活・讀書・新知三联书店 : 新华书店发行, 1981
 
 
Min zu jie fang da xue / Tao Xingzhi zhu
民族解放大學 / 陶行知著
by Tao, Xingzhi, 1891-1946
陶行知, 1891-1946
Shanghai : Wen jian chu ban she, Minguo 36 [1947]
上海 : 文建出版社, 民國36 [1947]
 
 
Tao Xingzhi shi ge xuan / Wu Yide bian
陶行知诗歌选 / 吴一德编
Uniform title: Poems. Selections
by Tao, Xingzhi, 1891-1946
陶行知, 1891-1946
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985
上海 : 上海教育出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1985
 
 
Shi shi min zhu jiao yu ti gang / Tao Xingzhi zhu
實施民主教育提綱 / 陶行知著
by Tao, Xingzhi, 1891-1946
陶行知, 1891-1946
Shanghai : Wen jian chu ban she, Minguo 36 [1947]
上海 : 文建出版社, 民國36 [1947]
 
 
Tao Xingzhi jiao yu lun wen xuan ji / Fang Yuyan bian
陶行知教育論文選輯 / 方與嚴編
by Tao, Xingzhi, 1891-1946
陶行知, 1891-1946
Shanghai : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu tienfa xing, 1950
上海 : 生活・讀書・新知三聯書店發行, 1950
 
 
Yi pin da bai xing : ren min jiao yu jia Tao Xingzhi / Shanghai Tao Xingzhi ji nian guan bian
一品大百姓 : 人民教育家陶行知 / 上海陶行知紀念馆编
by Tao, Xingzhi, 1891-1946
陶行知, 1891-1946
Shanghai : Shanghai ke ji jiao yu chu ban she, 1991
上海 : 上海科技教育出版社, 1991
 
 
Tao Xingzhi lun pu ji jiao yu / Zhang Dayang, Li Hongmei bian
陶行知论普及教育 / 张达揚, 李红梅编
by Tao, Xingzhi, 1891-1946
陶行知, 1891-1946
Hefei : Anhui jiao yu chu ban she : Anhui sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
合肥 : 安徽教育出版社 : 安徽省新华书店发行, 1986
 
 
Tao Xingzhi quan ji / Hua zhong shi fan xue yuan jiao yu ke xue yan jiu suo zhu bian
陶行知全集 / 华中师范学院教育科学硏究所主编
Uniform title: Works. 1984
by Tao, Xingzhi, 1891-1946
陶行知, 1891-1946
Changsha Shi : Hunan jiao yu chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1984-1992
长沙市 : 湖南教育出版社 : 湖南省新華書店发行, 1984-1992
 
 
Tao Xingzhi wen ji / Jiangsu sheng Tao Xingzhi jiao yu si xiang yan jiu hui, Nanjing Xiaozhuang shi fan Tao Xingzhi yan jiu shi bian
陶行知文集 / 江苏省陶行知敎育思想研究会, 南京晓庄师范陶行知研究室编
by Tao, Xingzhi, 1891-1946
陶行知, 1891-1946
[Nanjing] : Jiangsu ren min chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
[南京] : 江苏人民出版社 : 江苏省新華書店发行, 1981
 
 
Wei sheng huo er jiao yu : Ying Han dui zhao = Education for Life / Tao Xingzhi zhu ; Chu Chaohui bian yi
为生活而教育 : 英汉对照 = Education for Life / 陶行知著 ; 储朝晖编译
by Tao, Xingzhi, 1891-1946
陶行知. 1891-1946
Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2012
北京 : 外语教学与研究出版社, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Tao Xingzhi ri zhi / Jiangsu sheng Tao Xingzhi yan jiu hui bian
陶行知日誌 / 江蘇省陶行知研究會編
by Tao, Xingzhi, 1891-1946
陶行知, 1891-1946
Nanjing : Jiangsu jiao yu qu ban she : Jing xiao Jiangsu sheng xin hua shu dian, 1991
南京 : 江蘇教育出版社 : 经销江苏省新華書店, 1991
 
 
Tao Xingzhi jiao yu lun zhu xuan / Dong Baoliang zhu bian ; Yu Benfa, Zhou Hongyu xuan bian
陶行知教育论著选 / 董宝良主編 ; 喻夲伐, 周洪宇选编
by Tao, Xingzhi, 1891-1946
陶行知, 1891-1946
[Peking] : Ren min jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian zong dian ke ji fa xing suo jing xiao, 1991
[Peking] : 人民教育出版社 : 新华书店总店科技发行所经销, 1991
 
 
Tao Xingzhi quan ji
陶行知全集
Uniform title: Works. 1991
by Tao, Xingzhi, 1891-1946
陶行知, 1891-1946
Chengdu : Sichuan jiao yu chu ban she, 1991
成都 : 四川教育出版社, 1991
 
 
Zhixing shi ge xu ji / Tao Xingzhi zhu
知行詩歌續集 / 陶行知著
by Tao, Xingzhi, 1891-1946
陶行知, 1891-1946
Shanghai : Er tong shu ju, Minguo 24 [1935]
上海 : 兒童書局, 民國24 [1935]
 
 
Tao Xingzhi er tong shi xuan / Jin Yanyu bian
陶行知儿童诗选 / 金燕玉编
by Tao, Xingzhi, 1891-1946
陶行知, 1891-1946
Hefei Shi : Anhui ren min chu ban she : Anhui sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
合肥市 : 安徽人民出版社 : 安徽省新華書店发行, 1984
 
 
Xingzhi shu xin ji / Tao Xingzhi
行知書信集 / 陶行知
Uniform title: Correspondence
by Tao, Xingzhi, 1891-1946
陶行知, 1891-1946
Hefei : Anhui jiao yu chu ban she : Anhui sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
合肥 : 安徽敎育出版社 : 安徽省新華書店发行, 1983
 
 
Zhao Yuanren yin yue zuo pin quan ji = Complete musical works of Yuen Ren Chao / Zhao Rulan bian
赵元任音乐作品全集= Complete musical works of Yuen Ren Chao / 赵如兰编
by Chao, Yuen Ren, 1892-
Shanghai : Shanghai yin yue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1987
上海: 上海音乐出版社: 新華書店经销, 1987
 
 
Tao Xingzhi yu Xiang Hu shi fan / Zhu bian Xiao Ling ; fu zhu bian Wang Xincan, Xiang Guansen ; bian ji xiao zu Xiao Ling ... [et al.]
陶行知与湘湖师范 / 主编萧凌 ; 副主编王心灿, 项管森 ; 编辑小组萧凌
Chengdu : Sichuan da xue chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1992
成都 : 四川大学出版社 : 四川省新华书店经销, 1992
 
 
Jiao yu si xiang / Zhu Jingnong zhu. Jiao yu zhe xue da gang / Fan Shoukang zhu. Jiao yu zhe xue / Lin Liru zhu. Tao Xingzhi jiao yu lun wen xuan ji / Fang Yuyan bian. Liang...
教育思想 / 朱經農著. 教育哲學大綱 / 范壽康著. 教育哲學 / 林礪儒著. 陶行知教育論文選輯 / 方與嚴編. 梁漱溟教育論文集 / 梁漱溟著
by Zhu, Jingnong, 1887-1951
朱經農, 1887-1951
Shanghai shi : Shanghai shu dian, 1996
上海市 : 上海書店, 1996
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.