National Library of Australia

Showing 1 - 8 of 8 Results for author:"顧棟高, 1679-1759"
Sort by:
 
 
Chun qiu da shi biao / [Gu Donggao zhuan]
春秋大事表/ [顧棟高撰]
by Gu, Donggao, 1679-1759
顧棟高, 1679-1759
[Taibei shi] : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 72 [1983]
[臺北市] : 臺灣商務印書館, 民國72 [1983]
 
 
Mao shi lei shi / [Gu Donggao zhuan]
毛詩類釋/ [顧棟高撰]
by Gu, Donggao, 1679-1759
顧棟高, 1679-1759
[Taibei shi] : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 72 [1983]
[臺北市]: 臺灣商務印書館, 民國72 [1983]
 
 
Chun qiu da shi biao : 50 juan / Gu Donggao zuan
春秋大事表 : 五十卷 / 顧棟高輯
by Gu, Donggao, 1679-1759
顧棟高, 1679-1759
[China] : Wan juan lou, Qianlong 13 [1748]
[China] : 萬卷樓, 乾隆13 [1748]
 
 
Sima Wen'gong nian pu : [10 juan] / Gu Donggao bian ; Liu Chenggan xiao ; Liu Guangsheng dian xiao
司馬温公年譜 / 顧棟高輯 ; 劉承幹校 ; 劉光勝點校
by Gu, Donggao, 1679-1759
顧棟高, 1679-1759
[Zhengzhou] : Zhong zhou gu ji chu ban she, 1987
[鄭州] : 中州古籍出版社, 1987
 
 
Mao shi ding gu : ba juan, fu lu er juan / Gu Donggao zhuan
毛詩訂詁 : 八卷, 附錄二卷 / 顧棟高撰
by Gu, Donggao, 1679-1759
顧棟高, 1679-1759
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Chun qiu da shi biao / Gu Donggao zhuan
春秋大事表 / 顧棟高撰
Taibei Shi : Guangxue she yin shu guan, Minguo 64 [1975]
臺北市: 廣學社印書館, 民國64 [1975]
 
 
Henan tong zhi : [80 juan] / (Qing) Tian Wenjing, Wang Shijun deng jian xiu ; (Qing) Sun Hao, Gu Donggao deng bian zuan
河南通志 : [80卷] / (淸) 田文鏡, 王士俊等監修 ; (淸) 孫灝, 顧棟高等編纂
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Sima Guang nian pu / Ma luan, Gu Donggao bian zhu ; [Feng Huimin zheng li]
司馬光年譜 / 馬巒, 顧棟高編著 ; [馮惠民整理]
by Ma, luan, 16th century
馬巒, 16th century
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1990
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.