National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 20 Results for author:馬建
Sort by:
 
 
Shi ke zhai ji yan ji xing / Ma Jianzhong zhu
適可齋紀言紀行 / 馬建忠著
by Ma, Jianzhong, 1844-1900
馬建忠, 1844-1900
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [1968]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1968]
 
 
La mian zhe / Ma Jian
拉麵者 / 馬建
by Ma, Jian
馬建
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si ; Jiulong : Fa xing Li tong tu shu you xian gong si, 1991
香港 : 天地圖書有限公司 ; 九龍 : 發行利通圖書有限公司, 1991
 
 
Ma shi wen tong jiao zhu, Ma Jianzhong yuan zhu, Zhang Xichen jiao zhu
馬氏文通校注, 馬建忠原著, 章錫琛校注
by Ma, Jianzhong, 1844-1900
馬建忠, 1844-1900
Beijing, Zhonghua shu ju, 1961
北京, 中華書局, 1961
 
 
Ma Jian zhi lu / Ma Jian zhu
馬建之路 / 馬建著
by Ma, Jian, 1953-
馬建, 1953-
Xianggang : Ming bao chu ban she, 1987
香港 : 明報出版社, 1987
 
 
Yin zhi dao = Dark road / Ma Jian
陰之道 = Dark road / 馬建
by Ma, Jian, 1953-
馬建, 1953-
Taibei Shi : Yun chen wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2012
台北市 : 允晨文化實業股份有限公司, 2012
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Ma shi wen tong jiao zhu / [Ma Jianzhong yuan zhu ; Zhang Xichen jiao zhu]
馬氏文通校注 / [馬建忠原著 ; 章錫琛校注]
by Ma, Jianzhong, 1844-1900
馬建忠, 1844-1900
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1954
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1954
 
 
Dong xing chu lu : [1 juan] ; xu lu [1 juan] ; san lu [1 juan] / Ma Jianzhong zhuan
東行初錄 : [1卷] ; 續錄 [1卷] ; 三錄 [1卷] / 馬建忠撰
by Ma, Jianzhong, 1844-1900
馬建忠, 1844-1900
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Minguo 36 [1947]
上海 : 神州國光社, 民國36 [1947]
 
 
Ma shi wen tong / Ma Jianzhong bian
馬氏文通 / 馬建忠編
by Ma, Jianzhong, 1844-1900
馬建忠, 1844-1900
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 16 [1927]
上海 : 商務印書館, 民國16 [1927]
 
 
Ni la gou shi / Ma Jian zhu
你拉狗屎 / 馬建著
by Ma, Jian, 1953-
馬建, 1953-
[Hong Kong] : Qing wen shu wu, 1987
[Hong Kong] : 青文書屋, 1987
 
 
Dong xing san lu / [Ma Jianzhong ; Zhongguo li shi yan jiu she bian]
東行三錄 / [馬建忠 ; 中国历史研究社编]
by Ma, Jianzhong, 1844-1900
馬建忠, 1844-1900
Shanghai : Shanghai shu dian, 1982
上海 : 上海书店, 1982
 
 
Fei fa liu lang / Ma Jian zhu
非法流浪 / 馬建著
by Ma, Jian, 1953-
馬建, 1953-
Taibei Shi : Make boluo wen hua, 2003
台北市 : 馬可孛羅文化, 2003
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Beijing zhi wu ren = Beijing coma / Ma Jian zhu
北京植物人 = Beijing coma / 馬建著
by Ma, Jian, 1953-
馬建, 1953-
Carle Place, N.Y. : Ming jing chu ban she, 2009
Carle Place, N.Y. : 明鏡出版社, 2009
 
 
Ma shi wen tong / [Ma Jianzhong]
馬氏文通 / [馬建忠]
by Ma, Jianzhong, 1844-1900
馬建忠, 1844-1900
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Guangxu 24 [1898]
上海 : 商務印書館, 光緖24 [1898]
 
 
Ma shi wen tong / (Qing) Ma Jianzhong zhu
馬氏文通 / (清)馬建忠著
by Ma, Jianzhong, 1844-1900
馬建忠, 1844-1900
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1932
上海 : 商務印書館, 1932
 
 
Wo shi Mao Zedong de er zi / Ge Yin, Ma Jian he zhu
我是毛澤東的兒子 / 葛銀, 馬建合著
by Ge, Yin
葛銀
Xianggang : Da di chu ban she, 1992
香港 : 大地出版社, 1992
 
 
Ma shi wen tong jiao zhu / Ma Jianzhong zhu ; Zhang Xichen jiao zhu
馬氏文通校注 / 馬建忠著 ; 章錫琛校注
by Zhang, Xichen, 1889-
章錫琛, 1889-
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1988
 
 
Gao deng guo wen fa / Yang Shuda zhu
高等國文法 / 楊樹達著
by Yang, Shuda, 1885-1956
楊樹達, 1885-1956
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1930
上海 : 商務印書館, 1930
 
 
Pai Yao li shi wen hua / Lian Mingzhi, Ma Jianzhao, Li Xiaowen zhu ; Lin nan wen ku bian ji wei yuan hui, Guangdong Zhonghua min zu wen hua cu jin hui he bian
排瑤歷史文化 / 練銘志, 馬建釗, 李筱文著 ; 嶺南文庫編輯委員會, 廣東中華民族文化促進會合编
by Lian, Mingzhi
練銘志
[Canton] : Guangdong ren min chu ban she, 1992
[Canton] : 廣東人民出版社, 1992
 
 
Guangdong min zu guan xi shi / Lian Mingzhi, Ma Jianzhao, Zhu Hong zhu ; Ling nan wen ku bian ji wei yuan hui, Guangdong Zhonghua min zu wen hua cu jin hui he bian
廣東民族關係史 / 練銘志, 馬建釗, 朱洪著 ; 嶺南文庫編輯委員會, 廣東中華民族文化促進會合編
by Lian, Mingzhi
練銘志
[Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she, 2004
[广州] : 广东人民出版社, 2004
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.