National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 82 Results for author:"馮夢龍, 1574-1646"
Sort by:
 
 
Si shu zhi yue / [Feng Menglong zuan zhu]
四書指月 / [馮夢龍纂著]
by Feng, Menglong, 1574-1646
馮夢龍, 1574-1646
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1993
上海 : 上海古籍出版社, 1993
 
 
Jing shi tong yan / Feng Menglong bian
警世通言 / 馮夢龍編
by Feng, Menglong, 1574-1646
馮夢龍, 1574-1646
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1993
上海 : 上海古籍出版社, 1993
 
 
Gu jin xiao shuo / [Feng Menglong bian]
古今小說 / [馮夢龍編]
by Feng, Menglong, 1574-1646
馮夢龍, 1574-1646
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1993
上海 : 上海古籍出版社, 1993
 
 
Xing shi heng yan / [Feng Menglong bian]
醒世恒言 / [馮夢龍編]
by Feng, Menglong, 1574-1646
馮夢龍, 1574-1646
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1993
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1993
 
 
Qing shi / Feng Menglong ping ji
情史 / 馮夢龍評輯
by Feng, Menglong, 1574-1646
馮夢龍, 1574-1646
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1993
上海 : 上海古籍出版社, 1993
 
 
Zhong xing shi lu ; Zhong xing wei lue ; Shouning dai zhi / [Feng Menglong shu]
中興實錄 ; 中興偉略 ; 壽寧待志 / [馮夢龍述]
Uniform title: Works. Selections. 1993
by Feng, Menglong, 1574-1646
馮夢龍, 1574-1646
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1993
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1993
 
 
Lin jing zhi yue / [Feng Menglong zhuan]
麟經指月 / [馮夢龍撰]
by Feng, Menglong, 1574-1646
馮夢龍, 1574-1646
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1993
上海 : 上海古籍出版社, 1993
 
 
Xiao fu
笑府
by Feng, Menglong, 1574-1646
馮夢龍, 1574-1646
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1993
上海 : 上海古籍出版社, 1993
 
 
Zhe mei jian ; Pai jing / [Feng Youlong bian zhuan]
折梅箋 ; 牌經 / [馮夢龍编撰]
Uniform title: Zhe mei jian
折梅箋
by Feng, Menglong, 1574-1646
馮夢龍, 1574-1646
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1993
上海 : 上海古籍出版社, 1993
 
 
Gua zhi er ; Shan ge / [Feng Menglong bian shu]
掛枝兒 ; 山歌 / [馮夢龍編述]
Uniform title: Gua zhi er
掛枝兒
by Feng, Menglong, 1574-1646
馮夢龍, 1574-1646
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1993
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1993
 
 
Zhi nang bu / [Feng Menglong ji]
智囊補 / [馮夢龍輯]
by Feng, Menglong, 1574-1646
馮夢龍, 1574-1646
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1993
上海 : 上海古籍出版社, 1993
 
 
San jiao ou nian / [Feng Menglong bian zhu]
三敎偶拈 / [馮夢龍編著]
by Feng, Menglong, 1574-1646
馮夢龍, 1574-1646
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1993
上海 : 上海古籍出版社, 1993
 
 
Xing shi heng yan / Feng Menglong bian kan ; Wei Tongxian jiao dian
醒世恒言 / 馮夢龍編刋 ; 魏同賢校點
by Feng, Menglong, 1574-1646
馮夢龍, 1574-1646
[Nanjing shi] : Jingsu gu ji chu ban she, 1993
[南京市] : 江苏古籍出版社, 1993
 
 
Qing shi / Feng Menglong ping ji ; Zhou Fang, Hu Huibin jiao dian
情史 / 馮夢龍評輯 ; 周方, 胡慧斌校點
by Feng, Menglong, 1574-1646
馮夢龍, 1574-1646
[Nanjing shi] : Jiangsu gu ji chu ban she, 1993
[南京市] : 江苏古籍出版社, 1993
 
 
Guang Xiao fu / (Ming) Mohanzhaizhuren [Feng Menglong] zhu ; Shen Yagong jiao ding
廣笑府 / (明) 墨憨齋主人[馮夢龍]著 ;沈亞公校訂
by Feng, Menglong, 1574-1646
馮夢龍, 1574-1646
Shanghai : Zhong yang shu ju, 1936
上海 : 中央書局, 1936
 
 
Xin Ping yao zhuan / [Luo Guanzhong, Feng Menglong zhu]
新平妖傳 / [羅貫中,馮夢龍著]
by Feng, Menglong, 1574-1646
馮夢龍, 1574-1646
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, [1993]
上海 : 上海古籍出版社, [1993]
 
 
San jiao ou nian / Feng Menglong bian [zhuan] ; "Gu ben xiao shuo ji cheng" bian wei hui bian
三教偶拈 / 馮夢龍編[撰] ; 《古本小說集成》編委會編
by Feng, Menglong, 1574-1646
馮夢龍, 1574-1646
[Shanghai] : Shanghai gu ji chu ban she, [1990]
[Shanghai] : 上海古籍出版社, [1990]
 
 
Feng Menglong shi wen chu bian / Ju Jun ji zhu
馮夢龍詩文初編 / 橘君輯註
by Feng, Menglong, 1574-1646
馮夢龍, 1574-1646
Fuzhou : Hai xia wen yi chu ban she, 1985
福州 : 海峽文藝出版社, 1985
 
 
Dong Zhou lie guo zhi : 108 hui / Yu Shaoyu zhuan ; Feng Menglong gai zhuan ; Cai Yuanfang pingdian
東周列國志 : 108回 / 余邵魚撰 ; 馮夢龍改撰 ; 蔡元放評訂
by Feng, Menglong, 1574-1646
馮夢龍, 1574-1646
Shanghai : Dian shi zhai, Qing Guangxu 14 [ 1888]
上海 : 點石齋, 清光緒 14 [1888]
 
 
Gu jin xiao shuo : [40 juan] / Feng Menglong bian ; Li Tianyi she jiao
古今小說 : [40卷] / 馮夢龍編 ; 李田意攝校
by Feng, Menglong, 1574-1646
馮夢龍, 1574-1646
Taibei : Shi jie shu ju, Minguo 47 [1958]
台北 : 世界書局, 民國47 [1958]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.